Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika

Inledande bestämmelse

Rubriken införd g. SFS1992-1554

I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till narkotikastrafflagen (1968:64) och lagen (1992:860) om kontroll av narkotika. De uttryck och benämningar som används i lagarna har samma betydelse i denna förordning.

Narkotika

Rubriken införd g. SFS1992-1554

De substanser som anges i bilaga 1 till denna förordning skall anses som narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64).

SFS 2006:273

Läkemedelsverket ska upprätta och kungöra förteckningar över narkotika.

Läkemedelsverkets förteckningar ska avse både sådana substanser som anges i 2 § och sådana substanser som är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt.

SFS 2011:134

För införsel och utförsel av narkotika krävs tillstånd i varje särskilt fall. Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om undantag från detta krav för narkotika som inte är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 4 § nu 5 §.

SFS 2011:134

Läkemedelsverket får, i andra avseenden än som anges i 5 a §, meddela föreskrifter om begränsningar i resandes rätt enligt 3 § andra stycket lagen (1992:860) om kontroll av narkotika att utan tillstånd föra in narkotiska läkemedel i Sverige.

Läkemedelsverket får medge undantag i särskilt fall från föreskrifter som meddelats med stöd av första stycket.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 4 §. Förutv. 5 § nu 6 §.

SFS 2001:48

En resande från en av de stater som har tillträtt eller anslutit sig till konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (Schengenkonventionen), eller från en stat som antingen slutit avtal om samarbete enligt konventionen med dessa stater eller som efter beslut av Europeiska unionens råd skall tillämpa konventionen, får utan tillstånd föra in narkotiska läkemedel i Sverige, om

 1. läkemedlen är avsedda för medicinskt ändamål och den resandes personliga bruk, och

 2. läkemedlen vid varje enskild inresa medförs i en mängd som står i relation till resans längd och inte i något fall överskrider vad som motsvarar 30 dagars förbrukning.

I de fall läkemedlet innehåller en substans som anges i bilaga 2 krävs för införsel som avses i första stycket att en behörig myndighet i den resandes hemland har utfärdat ett sådant intyg som avses i artikel 75 i konventionen.

SFS 2006:273

Vid öppenvårdsapotek anställd apotekare eller receptarie eller annan som Läkemedelsverket har förklarat vara behörig, får på uppdrag av den som har tillstånd att bedriva öppenvårdsapoteket utfärda sådana intyg som avses i artikel 75 i Schengenkonventionen.

Tillståndshavaren ska se till att kopior av utfärdade intyg sänds till Läkemedelsverket.

SFS 2009:629

Läkemedelsverket skall sprida information om införselregler som gäller narkotiska läkemedel inom Schengenområdet till allmänheten och andra berörda samt utan avgift tillhandahålla formulär för utfärdande av intyg som avses i artikel 75 i Schengenkonventionen.

SFS 2001:1284

Tullverket får meddela föreskrifter om att narkotika i vissa fall får föras in eller föras ut endast över de orter som anges av myndigheten. Tullverket får efter samråd med Läkemedelsverket meddela föreskrifter om förvaring av narkotika på tullupplag och tullager samt i frihamn.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 5 §.

SFS 2011:134

Läkemedelsverket ska fatta beslut i ett ärende om tillstånd enligt 3, 5 eller 7 § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till verket. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst fyra månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

SFS 2009:1093

Om Läkemedelsverket i ett ärende om tillstånd enligt 3, 5 eller 7 § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska verket godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Verket får dock begära att dokumentet ges in i original eller i en bestyrkt kopia eller i form av en auktoriserad översättning till svenska.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 8 § upphävd g. F 2005:642.

SFS 2009:1093

[Upphävd g. F (2005:642).]

SFS 2005:642

[Upphävd g. F (1995:478).]

SFS 1995:478

Bestämmelser om narkotika och narkotikaprekursorer

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1992-1554

Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om narkotika när det gäller tillverkning, handel, innehav, transport, förvaring, förordnande, utlämnande, förande av anteckningar och, efter samråd med Tullverket, om införsel, utförsel och transit.

Läkemedelsverket får också föreskriva om undantag från krav avseende tillverkning, handel, innehav, transport, förvaring, förordnande, utlämnande, förande av anteckningar, märkning och, efter samråd med Tullverket, om införsel, utförsel och transit när det gäller

 1. beredningar som uteslutande är avsedda att användas för medicinskt eller vetenskapligt ändamål, och

 2. narkotika som används för industriellt ändamål.

Läkemedelsverket får även meddela föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd.

Läkemedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om narkotikaprekursorer när det gäller

 1. särskilda tillstånd för apotek eller myndigheter att inneha eller släppa ut narkotikaprekursorer på marknaden, och

 2. särskild registrering för apotek eller myndigheter att släppa ut narkotikaprekursorer på marknaden.

SFS 2011:134

Avgift ska betalas

 • för narkotika av den som ansöker om tillstånd eller har fått tillstånd,

 • för narkotikaprekursorer av den som ansöker om tillstånd eller registrerar sig enligt förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 februari 2004 om narkotikaprekursorer1)  eller rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer2) .

  1)

  EUT L 047, 18.2.2004, s. 1 (Celex 32004R0273).

  2)

  EUT L 022, 21.1.2005, s.1 (Celex 32005R0111).

Årsavgift för narkotika ska betalas från och med månaden efter den då Läkemedelsverket meddelat tillstånd att föra in, föra ut, tillverka eller driva handel till och med den månad då tillståndet upphör att gälla.

SFS 2011:134

Läkemedelsverket bestämmer inom vilken tid och på vilket sätt avgifterna skall betalas.

Om det finns särskilda skäl, får Läkemedelsverket nedsätta eller betala tillbaka hela eller en del av avgiften.

SFS 1997:103

Avgifter betalas med följande belopp.

Avgiften avser

Avgift i kronor

Narkotika

 
 

– tillstånd att föra in

 

25 000

 

– tillstånd att föra ut

 

25 000

 

årsavgift

 

25 000

 

avgift införsel-/utförseltillfälle

 

1 000

 

– tillstånd att tillverka

 

25 000

 

– tillstånd att driva handel

 

25 000

 

årsavgift

 

25 000

 

Narkotikaprekursorer

 
 

– tillstånd för:

 
 

införsel

 

20 000

 

utförsel

 

20 000

 

handel

 

20 000

 

tillverkning

 

20 000

 

förvaring

 

2 000

 

transport

 

2 000

 

– registrering av:

 
 

införsel

 

20 000

 

utförsel

 

20 000

 

handel

 

20 000

 

tillverkning

 

20 000

 

förvaring

 

2 000

 

transport

 

2 000

 

avgift per införsel-/utförseltillfälle

 

1 000

 
Allmän anmärkning:

(Se SFS 2020:590.)

SFS 2020:590

Bilaga 1

Förteckning över substanser som ska anses som narkotika enligt narkotikastrafflagen

Centralstimulerande medel

etylamfetamin (2-etylamino-1-fenylpropan)

fenetyllin

[1-fenyl-1-piperidyl-(2)-metyl]acetat

1-fenyl-2-butylamin

N-hydroxiamfetamin

propylhexedrin

4-metyltioamfetamin (4-MTA)

modafinil

4-metoxi-N-metylamfetamin (PMMA, 4-MMA)

2,5-dimetoxi-4-etyltiofenetylamin (2C-T-2)

2,5-dimetoxi-4-(n)-propyltiofenetylamin (2C-T-7)

4-jodo-2,5-dimetoxifenetylamin (2C-I)

2,4,5-trimetoxiamfetamin (TMA-2)

4-metylmetkatinon (mefedron)

4-fluoramfetamin

1-(4-metoxifenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (metedron)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-on (MDPV)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(metylamino)butan-1-on (butylon)

1-bensylpiperazin (N-bensylpiperazin)

2-metylamino-1-(3,4-metylendioxifenyl)propan-1-on (metylon)

1-(naftalen-2-yl)-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-on (nafyron)

2-etylamin-1-fenyl-propan-1-on (N-etylkatinon)

1-(2-fluorfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on

1-(3-fluorfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on

1-(4-fluorfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (flefedron)

2-benshydrylpiperidin (desoxipipradol)

metyl(E)-2-[(2S,3S,12bS)-3-etyl-8-metoxi-1,2,3,4,6,7,12,12b-oktahydroindol[2,3-a]quinolizin-2-yl]-3-metoxiprop-2-enoat (mitragynin)

(8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl)-4-flourbensoat (pFBT)

2-etylamin-1-(4-metylfenyl)-1-propanon (4-MEC)

2-metylamin-1-fenylbutan-1-on (bufedron)

etyl-2-fenyl-2-(piperidin-2-yl)acetat (etylfenidat)

1-(4-metylfenyl)propan-2-amin (4-MA)

1-fenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanon (a-PPP)

1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-pentan-1-on (a-PVP)

1-fenyl-2-(metylamino)-pentan-1-on (pentedron)

(2S)-2,6-diamino-N-[(2S)-1-fenylpropan-2-yl]hexanamid (lisdexamfetamin)

1-(2-fluorofenyl)-N-metylpropan-2-amin (2-fluorometamfetamin, 2-FMA)

1-(3-fluorofenyl)-N-metylpropan-2-amin (3-fluorometamfetamin, 3-FMA)

1-(4-fluorofenyl)-N-metylpropan-2-amin (4-fluorometamfetamin, 4-FMA)

1-(2-fluorofenyl)propan-2-amin (2-fluoroamfetamin)

1-(3-fluorofenyl)propan-2-amin (3-fluoroamfetamin)

1-(3-metylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3-MMC, 3-metylmet-katinon)

1-(4-etylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (4-EMC)

6,7-dihydro-5H-cyklopenta[f][1,3]bensodioxol-6-amin (MDAI)

1-(3,4-dimetylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3,4-DMMC)

5-(N-etyl-2-aminopropyl)bensofuran (5-EAPB)

N-metyl-1-(tiofen-2-yl)propan-2-amin (metiopropamin)

5-(2-aminopropyl)indol (5-IT)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(metylamino)pentan-1-on (pentylon)

1-fenyl -2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (alfa-PBP)

1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4F-alfa-PVP)

1-(4-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on ( p-MePPP)

metyl-2-(3,4-diklorofenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (3,4-diklorometylfenidat)

2-amino-4-metyl-5-(4-metylfenyl)-2-oxazolin (4,4'-dimetylaminorex)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(etylamino)propan-1-on (etylon)

2-(etylamino)-1-fenylbutan-1-on (N-etylbufedron)

1-(3-metoxifenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3-metoximetkatinon)

1-(2-metylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (2-MMC, 2-metylmetkatinon)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(dimetylamino)butan-1-on (dibutylon)

2-(etylamino)-1-(3-metylfenyl)propan-1-on (3-MEC)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (MDPHP)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on (MDPPP)

2-(3-fluorofenyl)-3-metylmorfolin (3-fluorofenmetrazin, 3-FPM)

isopropyl-2-fenyl-2-(piperidin-2-yl)acetat (isopropylfenidat)

metyl-naftalen-2-yl(piperidin-2-yl)acetat (metylnaftidat, HDMP-28)

propyl-2-fenyl-2-(piperidin-2-yl)acetat (propylfenidat)

metyl-2-(4-fluorofenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (4-fluorometylfenidat, 4F-MPH)

metyl-2-(4-metylfenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (4-metylmetylfenidat)

2-(difenylmetyl)pyrrolidin (desoxi-D2PM)

metyl-3-(3,4-diklorofenyl)-8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-2-karboxylat (RTI-111, dikloropan)

N-etyl-1-(3-fluorofenyl)propan-2-amin (3-fluoroetamfetamin, 3-FEA)

1-(3-bromofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3-bromometkatinon, 3-BMC)

2-(etylamino)-1-(3-klorofenyl)propan-1-on (3-kloroetkatinon, 3-CEC)

2,5-dimetoxifenetylamin (2C-H)

1-(2-metylfenyl)propan-2-amin (2-metylamfetamin, 2-MA)

6-(2-aminopropyl)bensofuran (6-APB)

1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on (alfa-PEP)

1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (alfa-PHP)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (MDPBP)

1-(3-klorofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3-klorometkatinon, 3-CMC)

1-(4-klorofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (4-klorometkatinon, 4-CMC)

2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)etanon (bk-2C-B)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(dimetylamino)propan-1-on (dimetylon)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(dimetylamino)pentan-1-on (dipentylon)

2,3-dihydro-1H-inden-2-amin (2-aminoindan)

4-metyl-1-(4-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4-metyl-alfa-PiHP)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(bensylamino)propan-1-on (BMDP)

5-jodo-2,3-dihydro-1H-inden-2-amin (5-IAI)

N-metyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-amin (N-metyl-2AI)

3-(dietylamino)-2,2-dimetylpropyl-4-aminobensoat (dimetokain)

1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)oktan-1-on (alfa-POP)

N-metyl-1-(naftalen-2-yl)propan-2-amin (metamnetamin)

2-cyklohexyl-1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)etan-1-on (alfa-PCYP)

1-[1-(1-bensotiofen-2-yl)cyklohexyl]piperidin (benocyklidin)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-butyl-1H-indazol-3-karboxamid (ADB-BUTINACA)

1-fenyl-4-metyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (alfa-PiHP)

1-(3-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (3F-alfa-PVP)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(etylamino)butan-1-on (eutylon)

1-(2-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (2'-Me-alfa-PVP, 2'-Me-PVP)

2-(etylamino)-1-fenylpentan-1-on (N-etylnorpentedron)

2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)pentan-1-on (4-metylpentedron)

Hallucinogener

2-amino-1-(4-brom-2,5-dimetoxifenyl)propan (brom-STP)

hydroxi-3-pentyl-6,6,9-trimetyl-6a,7,10,10a-tetrahydro-6H-dibenso[b,d] pyranol-(1) (hydroxitetrahydrocannabinoler)

ibogain

levonantradol

nabilon

4-jod-2,5-dimetoxiamfetamin (DOI)

4-klor-2,5-dimetoxiamfetamin (DOC)

brombensodifuranylisopropylamin (Bromo-Dragonfly)

dextrometorfan med undantag för beredningar för medicinskt eller vetenskapligt bruk i form av lösningar som inte innehåller mer än 3 mg/ml

5-(1,1-Dimethylhexyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol (CP47,497-C6)

5-(1,1-Dimethylheptyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol (CP47,497-C7)

5-(1,1-Dimethyloctyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol (CP47,497-C8)

5-(1,1-Dimethylnonyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol (CP47,497-C9)

Naphthalene-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)methanon (JWH-018)

Naphthalene-1-yl-(1-butylindol-3-yl)methanon (JWH-073)

4-metoxinaftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon (JWH-081)

4-metylnaftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon (JWH-122)

[1-[2-(4-morfolinyl)etyl]-1H-indol-3-yl]-1-naftalenylmetanon (JWH-200)

2-(2-klorophenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl)etanon (JWH-203)

4-etylnaftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon (JWH-210)

2-(2-metoxifenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)etanon (JWH-250)

(4-klornaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (JWH-398)

(6aR,10aR)-9-(Hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)

6a,7,10,10a,tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol) (HU-210)

(2-metoxifenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (RCS-4 orto isomer)

2-(etylamino)-2-(3-metoxifenyl)cyklohexanon (metoxetamin)

1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naftalen-1-yl)metanon (AM-2201)

1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(2-jodofenyl)metanon (AM-694)

N-allyl-N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]-prop-2-en-1-amin (5-MeO-DALT)

3-[2-[etyl(metyl)amino]etyl]-1H-indol-4-ol (4-HO-MET)

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-metyl-1-naftalen-1-yl)metanon (MAM-2201)

(1-((1-metylpiperidin-2-yl)metyl)-1H-indol-3-yl)(naftalen-1-yl)-metanon (AM-1220)

(2-jodofenyl)(1-((1-metylpiperidin-2-yl)metyl)-1H-indol-3-yl)metanon (AM-2233)

2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25I-NBOMe)

2-(4-kloro-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25C-NBOMe)

2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25B-NBOMe)

2-(2,5-dimetoxi-4-metylfenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25D-NBOMe)

2-(2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25H-NBOMe)

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-etyl-naftalen-1-yl)metanon (EAM-2201)

2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-[(2,3-metylendioxifenyl)metyl]etanamin (25I-NBMD)

2-(2,5-dimetoxi-3,4-dimetylfenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25G-NBOMe)

2-(2,5-dimetoxi-4-nitrofenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25N-NBOMe)

2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-[(3,4-metylendioxifenyl)metyl]etanamin (25I-NB34MD)

2-(4-kloro-2,5-dimetoxifenyl)-N-(3,4,5-trimetoxibensyl)etanamin (C30-NBOMe)

N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]-N-metylpropan-2-amin (5-MeO-MIPT)

2-([2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)etylamino]metyl)fenol (25I-NBOH)

3-[2-(dipropylamino)etyl]indol (N,N-dipropyltryptamin, DPT)

6-allyl-N,N-dietyl-9,10-didehydroergolin-8-karboxamid (6-allyl-6-nor-LSD, AL-LAD)

(2,4-dimetylazetidin-1-yl)(6-metyl-9,10-didehydroergolin-8-yl)metanon (LSZ)

4-allyloxi-3,5-dimetoxifenetylamin (allyleskalin)

4-(2-metyl)allyloxi-3,5-dimetoxifenetylamin (metallyleskalin)

4-etoxi-3,5-dimetoxifenetylamin (eskalin)

2-([2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)etylamino]metyl)fenol (25B-NBOH)

2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-fluorobensyl)etanamin (25B-NBF)

2-(4-kloro-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-fluorobensyl)etanamin (25C-NBF)

2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-fluorobensyl)etanamin (25I-NBF)

2,5-dimetoxi-4-propylfenetylamin (2C-P)

4-acetoxi-N,N-dimetyltryptamin (4-AcO-DMT)

3,5-dimetoxi-4-propoxifenetylamin (proskalin)

1-acetyl-N,N-dietyl-6-metyl-9,10-didehydroergolin-8-karboxamid (ALD-52)

N,N,6-trietyl-9,10-didehydroergolin-8-karboxamid (ETH-LAD)

2-(8-bromo-2,3,6,7-tetrahydrofuro[2,3-f][1]bensofuran-4-yl)etanamin (2C-B-FLY)

metyl-2-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamido]-3,3-dimetyl-butanoat (5F-MDMB-PICA)

metyl-2-[1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxamido]-3-metylbutanoat (MMB-FUBICA, AMB-FUBICA)

3-[1-(piperidin-1-yl)cyklohexyl]fenol (3-hydroxifencyklidin, 3-HO-PCP)

N-etyl-1-(3-metoxifenyl)cyklohexan-1-amin (3-metoxieticyklidin, 3-MeO-PCE)

2-(etylamino)-2-fenylcyklohexan-1-on (deskloro-N-etylnorketamin, O-PCE)

2-[([2-(4-etyl-2,5-dimetoxifenyl)etyl]amino)metyl]fenol (25E-NBOH)

2-(4-etyl-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25E-NBOMe)

metyl-2-([1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karbonyl]amino)-3-metylbutanoat (AMB-CHMINACA)

2-(2-fenylpropan-2-yl)-5-pentyl-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-on (CUMYL-PeGACLONE)

N-[1-(2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-6-yl)propan-2-yl]-N-metylhydroxylamin (EFLEA)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-[(4-fluorofenyl)metyl]-1H-indazol-3-karboxamid (ADB-FUBINACA)

[1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)metanon (FUB-144)

[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl](naftalen-1-yl)metanon (THJ-2201)

3-(2-[di(propan-2-yl)amino]etyl)-1H-indol-4-ol (4-HO-DIPT)

3-[2-(dimetylamino)etyl]-1H-indol-5-ol (5-HO-DMT)

N,N-dietyl-2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etanamin (5-MeO-DET)

N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]-N-metylprop-2-en-1-amin (5-MeO-MALT)

N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]propan-2-amin (5-MeO-NIPT)

N-[2-(1H-indol-3-yl)etyl]-N-(propan-2-yl)propan-2-amin (DIPT)

N-[2-(1H-indol-3-yl)etyl]-N-metylpropan-2-amin (MIPT)

N,N-dietyl-6-metyl-1-propanoyl-9,10-didehydroergolin-8-karboxamid (1P-LSD)

metyl-2-([1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karbonyl]amino)-3,3-dimetylbutanoat (MDMB-CHMINACA)

N-(1-adamantyl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karboxamid (A-CHMINACA)

N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-karboxamid (CUMYL-5F-P7AICA)

N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-pentyl-1H-indol-3-karboxamid (CUMYL-PICA)

metyl-2-([1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]karboxamido)-3-metylbutanoat (I-AMB)

metyl-2-[1-(4-fluorobutyl)-1H-indazol-3-karboxamido]-3,3-dimetylbutanoat (4F-MDMB-BINACA)

metyl-3,3-dimetyl-2-[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazol-3-karboxamido]butanoat (MDMB-4en-PINACA)

metyl-3-metyl-2-[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-karboxamido]butanoat (MMB-022, AMB-4en-PICA)

metyl-2-[1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karboxamido]-3-metylbutanoat (MMB-CHMICA, AMB-CHMICA)

N-bensyl-1-pentyl-1H-indol-3-karboxamid (SDB-006)

N-(1-adamantyl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamid (STS-135)

N-(adamantyl)-1-(5-kloropentyl)-1H-indazol-3-karboxamid (5C-AKB48)

N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-kloropentyl)-1H-indazol-3-karboxamid (5Cl-AB-PINACA)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamid (5F-ADBICA)

adamantyl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxylat (5F-AKB57)

2-(2-fenylpropan-2-yl)-5-(5-fluoropentyl)-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-on (5F-CUMYL-PeGACLONE)

etyl-2-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxamido]-3,3-dimetylbutanoat (5F-EDMB-PINACA)

N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxamid (CUMYL-5F-PINACA)

5-(cyklohexylmetyl)-2-(2-fenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-on (CUMYL-CHMGACLONE)

(naftalen-1-yl)[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-yl]metanon (JWH-022)

metyl-3-fenyl-2-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamido]propanoat (MPhP-2201)

naftalen-1-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxylat (NM-2201)

3-(2-[etyl(metyl)amino]etyl)-1H-indol-4-yl-acetat (4-AcO-MET)

3-(2-[metyl(propyl)amino]etyl)-1H-indol-4-ol (4-HO-MPT)

4-etyl-2,5-dimetoxifenetylamin (2C-E)

etyl-2-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamido]-3-metylbutanoat (5F-EMB-PICA)

etyl-2-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamido]-3,3-dimetylbutanoat (5F-EDMB-PICA)

1-(cyklobutylmetyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3-karboxamid (CUMYL-CBMINACA)

1-(4-cyanobutyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-karboxamid (CUMYL-4CN-B7AICA)

1-butanoyl-N,N-dietyl-6-metyl-9,10-didehydroergolin-8-karboxamid (1B-LSD)

metyl-2-([1-(4-fluorobutyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino)-3,3-dimetylbutanoat (4F-MDMB-BICA)

2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)etan-1-ol (BOH-2C-B)

Smärtstillande medel

karfentanil

karisoprodol

remifentanil

gamma-hydroxi-butyrat (GHB)

ketamin

tapentadol

tramadol

O-desmetyltramadol (ODT)

3,4-dikloro-N-[[1-(dimetylamino)cyklohexyl]metyl]bensamid (AH-7921)

1-cyklohexyl-4-(1,2-difenyletyl)piperazin (MT-45)

4-kloro-N-(1-(2-fenyletyl)-piperidin-2-yliden)bensensulfonamid (W-15)

1-[1-(3-metoxifenyl)cyklohexyl]piperidin (3-MeO-PCP)

1-[1-(4-metoxifenyl)cyklohexyl]piperidin (4-MeO-PCP)

2-(etylamino)-2-(2-klorofenyl)cyklohexan-1-on (N-etylnorketamin)

1-(1,2-difenyletyl)piperidin (difenidin)

1-[2-fenyl-1-(2-metoxifenyl)etyl]piperidin (2-MeO-difenidin)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]acetamid (acetylfentanyl)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]butanamid (butyrfentanyl)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(2-fluorofenyl)-2-metoxiacetamid (ocfentanyl)

3,4-dikloro-N-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]-N-metylbensamid (U-47700)

4-kloro-N-(1-[2-(4-nitrofenyl)etyl]piperidin-2-yliden)bensensulfonamid (W-18)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-2-propenamid (akrylfentanyl)

2-(etylamino)-2-(tiofen-2-yl)cyklohexan-1-on (tiletamin)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid (furanylfentanyl, Fu-F)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-2-metylpropanamid (isobutyrfentanyl)

metyl-4-[fenyl(metoxiacetyl)amino]-1-[2-(2-tienyl)etyl]piperidin-4-karboxylat (tiafentanil)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-fluorofenyl)-2-metylpropanamid (4-fluoroisobutyrfentanyl, 4F-iBF)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]cyklopropankarboxamid (cyklopropylfentanyl)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-2-metoxiacetamid (metoxiacetylfentanyl)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]tetrahydrofuran-2-karboxamid (tetrahydrofuranfentanyl, THF-F)

4-bromo-N-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]bensamid (bromadolin)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(2-fluorofenyl)propanamid (2-fluorofentanyl)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-fluorofenyl)butanamid (4-fluorobutyrfentanyl, 4F-BF)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-metoxifenyl)butanamid (4-metoxibutyrfentanyl, 4-MeO-BF)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]cyklopentankarboxamid (cyklopentylfentanyl)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]pentanamid (valerylfentanyl)

1-[4-(3-fenylprop-2-en-1-yl)-2-metylpiperazin-1-yl]butan-1-on (2-metyl-AP-237)

N,N-dietyl-2-[2-(4-isopropoxibensyl)-5-nitro-1H-benso[d]imidazol-1-yl]etan-1-amin (isotonitazen)

N-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]-3,4-dikloro-N-(propan-2-yl)bensamid (isopropyl-U-47700)

N-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]-N-metyl-2H-1,3-bensodioxol-5-karboxamid (3,4-metylendioxi-U-47700)

N-[2-(dietylamino)cyklohexyl]-3,4-dikloro-N-metylbensamid (U-49900)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(2-metylfenyl)acetamid (2-metylacetylfentanyl)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-2,2,3,3-tetrametylcyklopropan-1-karboxamid (tetrametylcyklopropylfentanyl)

1-(1-[1-(4-bromofenyl)etyl]piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-bensimidazol-2-on (brorfin)

N,N-dietyl-2-[2-(4-metoxibensyl)-5-nitro-1H-benso[d]imidazol-1-yl]etanamin (metonitazen)

2-[di(butan-2-yl)amino]-1-[1-(2-fluorobensyl)-1H-pyrrol-2-yl]etan-1-ol (2F-viminol)

2-[2-(4-etoxibensyl)-1H-benso[d]imidazol-1-yl]-N,N-dietyletanamin (etazen)

2-(4-etoxibensyl)-5-nitro-1-[2-(pyrrolidin-1-yl)etyl]-1H-benso[d]imidazol (etonitazepyn)

2-(4-etoxibensyl)-5-nitro-1-[2-(piperidin-1-yl)etyl]-1H-benso[d]imidazol (N-piperidinyl etonitazen, etonitazepipn)

N,N-dietyl-2-[5-nitro-2-(4-propoxibensyl)-1H-benso[d]imidazol-1-yl]etanamin (protonitazen)

Sömnmedel och lugnande medel

allobarbital

aprobarbital

brallobarbital

brotizolam

butalbarbital

pyrityldion (3,3-dietyl-2,4-dioxotetrahydropyridin)

heptabarbital

hexapropymat

hexobarbital

klometiazol

kloralhydrat

kloralodol

metohexital

metylpentynol

midazolam

tybamat

vinbarbital

zolpidem

zopiclone

fenazepam

etizolam (4-(o-klorofenyl)-2-etyl-9-metyl-6H-tieno[3,2-f]-s-triazolo[4,3-a][1,4]diazepin)

8-bromo-1-metyl-6-(pyridin-2-yl)-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]bensodiazepin (pyrazolam)

7-bromo-5-(2-fluorofenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on (flubromazepam)

7-kloro-5-(2-klorofenyl)-1,3-dihydro-1-metyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on (diklazepam)

(8-bromo-6-(2-fluorofenyl)-1-metyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4] bensodiazepin (flubromazolam)

5-(2-klorofenyl)-3-metyl-7-nitro-1,3-dihydro-2H-[1,4]-bensodiazepin-2-on (meklonazepam)

6-(2-klorofenyl)-1-metyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]bensodiazepin (klonazolam)

2-etyl-4-fenyl-9-metyl-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin (deskloretizolam)

2-etyl-4-(2-klorofenyl)-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin (metizolam)

1-(6-fenyl-8-kloro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]bensodiazepin-1-yl)-N,N-dimetylmetanamin (adinazolam)

1-(cyklopropylmetyl)-5-(2-klorofenyl)-7-nitro-1,3-dihydro-2H-[1,4]-bensodiazepin-2-on (kloniprazepam)

8-kloro-6-(2-klorofenyl)-4H-pyrido[2,3-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]dia-zepin (zapizolam)

5-(2-fluorofenyl)-3-hydroxi-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on (nifoxipam, 3-hydroxidesmetylflunitrazepam)

7-bromo-3-hydroxi-5-(2-klorofenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on (3-hydroxifenazepam)

6-(2-fluorofenyl)-1-metyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]bensodiazepin (flunitrazolam)

5-(2-fluorofenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on (N-desmetylflunitrazepam)

8-bromo-6-fenyl-1-metyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]bensodiazepin (bromazolam)

5-(2-fluorofenyl)-7-kloro-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on (norfludiazepam)

6-(2-fluorofenyl)-8-kloro-1-metyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]bensodiazepin (flualprazolam)

6-fenyl-1-metyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]bensodiazepin (nitrazolam)

(3S)-3-(aminometyl)-5-metylhexansyra (pregabalin)

5-(2-klorofenyl)-1-metyl-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on (metylklonazepam)

5-fenyl-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2H-[1]bensotieno[2,3-e][1,4]diazepin-2-on (bentazepam)

3-(2-etylfenyl)-2-metylkinazolin-4(3H)-on (etakvalon)

5-kloro-3-(4-kloro-2-metylfenyl)-2-metylkinazolin-4(3H)-on (SL-164)

tert-butyl-8-bromo-9-oxo-11,12,13,13a-tetrahydro-9H-imidazo[1,5-a]pyrrolo[2,1-c][1,4]bensodiazepin-1-karboxylat (bretazenil)

metyl-3-[(4S)-8-bromo-1-metyl-6-(pyridin-2-yl)-4H-imidazo[1,2-a][1,4]bensodiazepin-4-yl]propanoat (remimazolam)

2-(7-kloro-1,8-naftyridin-2-yl)-2,3-dihydro-3-(5-metyl-2-oxohexyl)-1H-isoindol-1-on (pagoklon)

Som narkotika enligt narkotikastrafflagen ska även anses de ovanjordiska delarna av växten kat (Catha edulis) samt svamparna Psilocybe semilanceata (toppslätskivling) och Psilocybe cubensis. Detsamma ska gälla andra svampar som innehåller ämnena psilocybin eller psilocin, om svamparna är framodlade eller om de har torkats eller på annat sätt beretts.

Vidare ska vid tillämpning av lagen med cannabis förstås de ovanjordiska delarna av varje växt av släktet Cannabis (med undantag av frön), från vilka hartset inte blivit extraherat och oavsett under vilka benämningar de förekommer. Med cannabis ska dock inte förstås hampa som

 1. är av en sort som kan berättiga till stöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009, och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, och

 2. odlas efter det att ansökan om direktstöd för sådan odling enligt rådets förordning (EG) nr 1307/2013 eller rådets förordning (EG) nr 73/2009 getts in till behörig myndighet.

SFS 2022:1343

Bilaga 2

<kgp:refblock><kgp:law-ref>

(Förutv. bilaga 2 upphävd g. F 2005:642.)

</kgp:law-ref>
</kgp:refblock>

Förteckning över substanser vilka kräver intyg enligt 5 a §

 • alfaacetylmetadol

 • alfentanil

 • amfetamin

 • buprenorfin

 • dextropropoxifen, i fråga om doserade läkemedel då dessa innehåller mer än 135 mg dextropropoxifen per tablett, kapsel, ampull eller liknande och i fråga om icke doserade läkemedel då dessa innehåller mer än 2,5 procent dextropropoxifen

 • diazepam

 • fentanyl

 • flunitrazepam

 • hydromorfon

 • ketobemidon

 • kodein, i fråga om doserade läkemedel då dessa innehåller mer än 100 mg kodein per tablett, kapsel, ampull eller liknande och i fråga om icke doserade läkemedel då dessa innehåller mer än 2,5 procent kodein

 • kokain

 • metadon

 • metylfenidat

 • morfin

 • nikomorfin

 • opium

 • oxykodon

 • pentazocin

 • pentobarbital

 • petidin

 • sufentanil

SFS 2006:273

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1992:1554

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 2 § d. 1 jan. 1993, då förordningen (1983:366) om att vissa substanser skall anses som narkotika skall upphöra att gälla, och i övrigt d. 1 juli 1993.

SFS 1993:784

(Omtryck)

Utkom 23 juni 1993.

SFS 1995:478

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 1995.

SFS 1997:103

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 1997.

SFS 1999:516

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1999.

SFS 1999:656

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 1999.

SFS 1999:782

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 1999.

SFS 2000:2

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2000.

SFS 2000:694

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2000.

SFS 2001:48

Denna förordning träder i kraft d. 25 mars 2001.

SFS 2001:78

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2001.

SFS 2001:551

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.

SFS 2001:1284

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2002. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som kommit in till Läkemedelsverket före ikraftträdandet.

SFS 2002:166

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2002.

SFS 2002:636

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2002.

SFS 2003:71

Denna förordning träder i kraft d. 15 mars 2003.

SFS 2003:753

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2003.

SFS 2003:1070

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2004:2

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2004.

SFS 2005:250

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2005. Äldre bestämmelser tillämpas dock fortfarande för ansökningar som gjorts för regleringsåret 2004/2005.

SFS 2005:474

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2005.

SFS 2005:642

Denna förordning träder i kraft d. 18 aug. 2005. Äldre föreskrifter om avgifter gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.

SFS 2006:273

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2006.

SFS 2007:157

Denna förordning träder i kraft d. 15 maj 2007.

SFS 2007:747

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2007.

SFS 2007:878

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2008:728

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2008.

SFS 2008:743

Denna förordning träder i kraft d. 15 sept. 2008.

SFS 2009:316

Denna förordning träder i kraft d. 25 maj 2009.

SFS 2009:379

Denna förordning träder i kraft d. 8 juni 2009.

SFS 2009:629

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2009.

SFS 2009:917

Denna förordning träder i kraft d. 15 sept. 2009.

SFS 2009:1026

Denna förordning träder i kraft d. 9 dec 2009.

SFS 2009:1093

1. Denna förordning träder i kraft d. 27 dec. 2009.

2. Ansökningar om tillstånd enligt 3, 5 eller 7 § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika som kommit in till Läkemedelsverket före ikraftträdandet men som ännu inte avgjorts handläggs enligt äldre föreskrifter.

SFS 2009:1269

Denna förordning träder i kraft d. 15 dec. 2009. Den ska dock tillämpas för ansökningar som gjorts före detta datum för stödåret 2009.

SFS 2009:1581

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2010.

SFS 2010:1081

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2010.

SFS 2010:1083

Denna förordning träder i kraft d. 21 sept. 2010.

SFS 2010:1085

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2010.

SFS 2011:134

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2011.

SFS 2011:309

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2011.

SFS 2011:958

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2011.

SFS 2012:43

Denna förordning träder i kraft d. 15 mars 2012.

SFS 2012:152

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2012.

SFS 2012:642

Denna förordning träder i kraft d. 15 dec. 2012.

SFS 2012:974

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2013.

SFS 2013:523

Denna förordning träder i kraft d. 22 juli 2013.

SFS 2013:640

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2013.

SFS 2013:789

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2013.

SFS 2014:103

Denna förordning träder i kraft d. 8 april 2014.

SFS 2014:1032

Denna förordning träder i kraft d. 19 aug. 2014.

SFS 2014:1379

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2014:1480

Denna förordning träder i kraft d. 16 jan. 2015.

SFS 2015:244

Denna förordning träder i kraft d. 9 juni 2015.

SFS 2015:526

Denna förordning träder i kraft d. 18 aug. 2015.

SFS 2015:996

Denna förordning träder i kraft d. 26 jan. 2016.

SFS 2016:841

Denna förordning träder i kraft d. 16 aug. 2016.

SFS 2016:849

Denna förordning träder i kraft d. 6 sept. 2016.

SFS 2016:1303

Denna förordning träder i kraft d. 25 jan. 2017.

SFS 2017:618

Denna förordning träder i kraft d. 28 juli 2017.

SFS 2017:912

Denna förordning träder i kraft d. 14 nov. 2017.

SFS 2017:951

Denna förordning träder i kraft d. 12 dec. 2017.

SFS 2018:115

Denna förordning träder i kraft d. 10 april 2018.

SFS 2018:538

Denna förordning träder i kraft d. 26 juni 2018.

SFS 2018:1209

Denna förordning träder i kraft d. 24 juli 2018.

SFS 2018:1586

Denna förordning träder i kraft d. 12 nov. 2018.

SFS 2018:2057

Denna förordning träder i kraft d. 18 jan. 2019.

SFS 2019:24

Denna förordning träder i kraft d. 22 mars 2019.

SFS 2019:107

Denna förordning träder i kraft d. 5 april 2019.

SFS 2019:331

Denna förordning träder i kraft d. 2 juli 2019.

SFS 2019:553

Denna förordning träder i kraft d. 6 augusti 2019.

SFS 2019:611

Denna förordning träder i kraft d. 12 nov. 2019.

SFS 2020:2

Denna förordning träder i kraft d. 11 febr. 2020.

SFS 2020:157

Denna förordning träder i kraft d. 28 april 2020.

SFS 2020:584

Denna förordning träder i kraft d. 28 juli 2020.

SFS 2020:590

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2020.

SFS 2021:301

Denna förordning träder i kraft d. 25 maj 2021.

SFS 2021:908

Denna förordning träder i kraft d. 22 nov. 2021.

SFS 2022:54

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2022.

SFS 2022:1343

Denna förordning träder i kraft d. 9 aug. 2022.

SFS 2023:5

Denna förordning träder i kraft d. 14 febr. 2023.