Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1996:1156) om receptregister

Inledande bestämmelser

För de ändamål som anges i 6 § får E-hälsomyndigheten med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över förskrivningar av läkemedel och andra varor för människor (receptregister).

SFS 2013:1021

Det som sägs om regioner i denna lag gäller också kommuner som inte ingår i en region.

SFS 2019:898

Förhållandet till annan reglering

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-0438

Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 3 § nu 6 §.

SFS 2018:438

Den enskildes inställning till personuppgiftsbehandlingen

Rubriken införd g. SFS2009-0370

Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag får utföras även om den enskilde motsätter sig behandlingen.

Behandling av personuppgifter som inte är tillåten enligt denna lag får ändå utföras, om den enskilde har lämnat ett uttryckligt samtycke till behandlingen.

<kgp:refblock>

Förutv. 4 § nu 8 §.

</kgp:refblock>

SFS 2009:370

Personuppgiftsansvar

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2009-0370

E-hälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för receptregistret.

SFS 2013:1021

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Rubriken införd g. SFS2009-0370

Personuppgifterna i receptregistret får behandlas om det är nödvändigt för

 1. expediering av läkemedel och andra varor som förskrivits,

 2. registrering av underlaget för tillämpningen av bestämmelserna om läkemedelsförmåner vid köp av läkemedel m.m.,

 3. debiteringen till regionerna,

 4. ekonomisk uppföljning och framställning av statistik hos E-hälsomyndigheten,

 5. registrering och redovisning till regionerna av uppgifter för ekonomisk och medicinsk uppföljning samt för framställning av statistik,

 6. registrering och redovisning till förskrivare, till verksamhetschefer enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och till läkemedelskommittéer enligt lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer av uppgifter för medicinsk uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården,

 7. registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter för epidemiologiska undersökningar, forskning, framställning av statistik, uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvårdsområdet,

 8. registrering av recept och blanketter som används för flera uttag, samt registrering av dosrecept och elektroniska recept,

 9. registrering och redovisning till Inspektionen för vård och omsorg av uppgifter om enskild läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiskt läkemedel eller annat särskilt läkemedel, för inspektionens tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonal enligt patientsäkerhetslagen (2010:659),

 10. registrering och redovisning av uppgifter för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets tillsyn över utbyte av läkemedel enligt 2121 c §§ lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och för prövning och tillsyn enligt samma lag av läkemedel som får säljas enligt 4 kap. 10 § och 5 kap. 1 § andra stycket läkemedelslagen (2015:315), eller

 11. registrering och redovisning av uppgifter för Läkemedelsverkets tillsyn över tillhandahållandeskyldigheten enligt 2 kap. 6 § 3 lagen (2009:366) om handel med läkemedel samt för Läkemedelsverkets tillsyn över uppgiftslämnande vid expediering av en förskrivning enligt 2 kap. 6 § 5 lagen om handel med läkemedel.

Behandling av personuppgifter för ändamål som avses i första stycket 2 och 8, med undantag för registrering av elektroniska recept, får endast ske i fråga om den som har lämnat sitt samtycke till behandlingen. För ändamål som avses i första stycket 3 får uppgifter som kan hänföras till en enskild person inte omfatta annat än inköpsdag, kostnad, kostnadsreducering enligt lagen om läkemedelsförmåner m.m., kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen (2004:168) och patientens personnummer.

För ändamål som avses i första stycket 4, 6 och 10 får inga uppgifter redovisas som kan hänföras till en enskild person. Ändamålen enligt första stycket 5 får inte, med undantag för utlämnande av uppgifter enligt 14 §, omfatta några åtgärder som innebär att uppgifter som kan hänföras till någon enskild patient redovisas. Dock får uppgifter som kan hänföras till en enskild förskrivare ingå i redovisning enligt första stycket 6 till samma förskrivare och till verksamhetschefen vid den enhet där förskrivaren tjänstgör samt i redovisning enligt första stycket 9 till Inspektionen för vård och omsorg.

Förskrivningsorsak får redovisas endast för de ändamål som avses i första stycket 5–7.

SFS 2020:304

Personuppgiftsbehandling för andra ändamål

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-0438

Personuppgifter som behandlas i receptregistret får behandlas även för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

<kgp:refblock>

Förutv. 7 § nu 10 §.

</kgp:refblock>

SFS 2018:438

Registerinnehåll

Beträffande rubriken, se SFS2009-0370

I den utsträckning det behövs för ändamålen enligt 6 § får receptregistret innehålla följande uppgifter som kan hänföras till enskilda personer:

 1. inköpsdag, vara, mängd, dosering, kostnad, kostnadsreducering enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen (2004:168),

 2. förskrivningsorsak,

 3. patientens namn, personnummer och folkbokföringsort samt postnumret i patientens bostadsadress,

 4. förskrivarens namn, yrke, specialitet, arbetsplats, arbetsplatskod och förskrivarkod,

 5. samtycke enligt 6 § andra stycket,

 6. uppgift om att farmaceuten har motsatt sig utbyte av ett förskrivet läkemedel och skälen för det, och

 7. administrativa uppgifter.

Förskrivningsorsak ska anges med en kod.

Anmärkning om flytt:

Beteckning förut 4 §. Förutv. 8 § nu 19 §.

SFS 2016:522

Behandling av känsliga personuppgifter

Rubriken införd g. SFS2018-0438

Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) får behandlas med stöd av artikel 9.2 h i förordningen under förutsättning att kravet på tystnadsplikt i artikel 9.3 i förordningen är uppfyllt.

SFS 2018:438

Sökbegrepp

Rubriken har denna placering enl. SFS2009-0370

Patienters identitet får användas som sökbegrepp endast för de ändamål som anges i 6 § första stycket 2 och 8. Förskrivares identitet får användas som sökbegrepp endast för de ändamål som anges i 6 § första stycket 6 och 9. Förskrivningsorsak får inte användas som sökbegrepp.

<kgp:refblock>

Beteckning förut 6 §. Förutv. 9 §. nu 20 §.

</kgp:refblock>

SFS 2009:370

Utlämnande på medium för automatiserad behandling

Rubriken införd g. SFS2009-0370

Får en personuppgift lämnas ut, får det ske på medium för automatiserad behandling.

<kgp:refblock>

Beteckning förut 7 §. Förutv. 10 § nu 26 §.

</kgp:refblock>

SFS 2009:370

Direktåtkomst

Rubriken införd g. SFS2009-0370

Expedierande personal på ett öppenvårdsapotek får ha direktåtkomst till receptregistret för de ändamål som anges i 6 § första stycket 1, 2 och 8.

Den som har legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården får ha direktåtkomst till uppgifter om dosrecept.

Den enskilde får ha direktåtkomst till uppgifter om sig själv.

SFS 2009:370

Skyldighet att lämna uppgifter till öppenvårdsapoteken

Rubriken införd g. SFS2009-0370

  E-hälsomyndigheten ska, för de ändamål som anges i 6 § första stycket 1, 2 respektive 8, till öppenvårdsapoteken lämna ut

 1. underlag för expediering av läkemedel och andra varor som förskrivits,

 2. underlag för tillämpningen av bestämmelserna om läkemedelsförmåner vid köp av läkemedel m.m., respektive

 3. uppgifter om dosrecept, recept för flera uttag och elektroniska recept.

SFS 2013:1021

Skyldighet att lämna uppgifter till hälso- och sjukvårdspersonalen

Rubriken införd g. SFS2009-0370

E-hälsomyndigheten ska lämna ut uppgifter om dosrecept till den som har legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården och som i sin verksamhet inom vården har behov av sådana uppgifter.

SFS 2013:1021

Skyldighet att lämna uppgifter till regionerna

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-0898

E-hälsomyndigheten ska, för de ändamål som avses i 6 § första stycket 3 och 5, till den region som enligt 22 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska ersätta kostnaderna för läkemedelsförmåner, lämna ut uppgifter om uttag av förskrivna läkemedel och andra varor som omfattas av den lagen.

E-hälsomyndigheten ska, för samma ändamål som anges i första stycket,till den region som enligt 7 kap. 4 § smittskyddslagen (2004:168) ska ersätta kostnader för läkemedel, lämna ut uppgifter om uttag av förskrivna läkemedel som är kostnadsfria enligt den lagen.

Vid utlämnande av uppgifter för de ändamål som avses i 6 § första stycket 5 ska uppgifter om patientens identitet vara krypterade på ett sådant sätt att dennes identitet skyddas. I 4 kap. 6 § andra stycket patientdatalagen (2008:355) finns bestämmelser om att detta skydd för patientens identitet ska bestå hos regionerna.

SFS 2019:898

Skyldighet att lämna uppgifter till förskrivare och verksamhetschef

Rubriken införd g. SFS2009-0370

E-hälsomyndigheten ska, till den förskrivare som gjort förskrivningen och till verksamhetschefen vid den enhet där förskrivaren tjänstgör, lämna sådan redovisning av uppgifter som avses i 6 § första stycket 6.

SFS 2013:1021

Skyldighet att lämna uppgifter till Socialstyrelsen

Rubriken införd g. SFS2009-0370

E-hälsomyndigheten ska, för de ändamål som anges i 6 § första stycket 7, till Socialstyrelsen lämna ut uppgifter om

 1. inköpsdag, vara, mängd, dosering, kostnad och kostnadsreducering enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,

  2 förskrivningsorsak,

 2. patientens personnummer och folkbokföringsort, samt

 3. förskrivarens yrke, specialitet och arbetsplatskod.

SFS 2017:908

Skyldighet att lämna uppgifter till Inspektionen för vård och omsorg

Rubriken införd g. SFS2012-0942

E-hälsomyndigheten ska, för de ändamål som anges i 6 § första stycket 9, till Inspektionen för vård och omsorg lämna ut uppgifter om en enskild läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiskt läkemedel eller annat särskilt läkemedel.

SFS 2013:1021

Skyldighet att lämna uppgifter till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Rubriken införd g. SFS2009-0370

E-hälsomyndigheten ska, för det ändamål som avses i 6 § första stycket 10, till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket lämna ut administrativa uppgifter, uppgifter om inköpsdag, vara, mängd, kostnad, kostnadsreducering och uppgifter om att farmaceuten har motsatt sig utbyte samt skälen för det enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. E-hälsomyndigheten ska redovisa uppgifterna per öppenvårdsapotek.

SFS 2014:465

Skyldighet att lämna uppgifter till Läkemedelsverket

Rubriken införd g. Lag 2014:464. SFS2014-0464

E-hälsomyndigheten ska, för de ändamål som anges i 6 § första stycket 11, till Läkemedelsverket lämna uppgifter som anges i 8 § första stycket 1, 3, 4, 6 och 7, redovisade per öppenvårdsapotek.

SFS 2018:1105

Gallring

Rubriken har denna placering enl. SFS2009-0370

Uppgifter som kan hänföras till enskilda personer ska tas bort ur registret under den tredje månaden efter den under vilken de registrerades. Om uppgifterna bevaras för registerändamålen enligt 6 § första stycket 2 eller 8 ska uppgifterna dock tas bort ur registret först under den femtonde månaden efter den under vilken de registrerades.

<kgp:refblock>

Beteckning förut 8 §.

</kgp:refblock>

SFS 2009:370

Information

Rubriken har denna placering enl. SFS2009-0370

Utöver vad som framgår av artiklarna 13 och 14 i EU:s dataskyddsförordning ska den som är personuppgiftsansvarig enligt denna lag lämna information till den registrerade om

 1. vilka uppgifter registret får innehålla,

 2. de tystnadsplikts- och säkerhetsbestämmelser som gäller för registret,

 3. rätten enligt artikel 82 i EU:s dataskyddsförordning och 7 kap. 1 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning till skadestånd vid behandling av personuppgifter i strid med denna lag,

 4. de begränsningar i fråga om sökbegrepp som gäller för registret, och

 5. att registreringen inte är frivillig med undantag för ändamål enligt 6 § första stycket 2 och 8.

Anmärkning om flytt:

Beteckning förut 9 §.

SFS 2018:438

Sekretess

Rubriken har denna lydelse enligt SFS2013-0619

I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser om begränsningar i rätten att lämna ut uppgifter.

SFS 2013:619

Behörighetstilldelning

Rubriken införd g. SFS2009-0370

E-hälsomyndigheten ska bestämma villkor för tilldelning av behörighet för åtkomst till helt eller delvis automatiskt behandlade uppgifter om patienter. Behörigheten ska begränsas till vad som behövs för att den som arbetar hos E-hälsomyndigheten ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter där.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om tilldelning av behörighet för åtkomst till helt eller delvis automatiskt behandlade uppgifter.

SFS 2013:1021

Åtkomstkontroll

Rubriken införd g. SFS2009-0370

E-hälsomyndigheten ska se till att åtkomst till helt eller delvis automatiskt behandlade uppgifter om patienter, dokumenteras så att de kan kontrolleras. Myndigheten ska systematiskt och återkommande kontrollera om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om dokumentation och kontroll.

SFS 2013:1021

[Upphävd g. Lag (2018:438).]

SFS 2018:438

Avgifter

Rubriken införd g. SFS2009-0370

E-hälsomyndigheten får ta ut avgifter av öppenvårdsapoteken för att täcka kostnaderna för att föra receptregistret.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela ytterligare föreskrifter om avgifterna.

SFS 2013:1021

Ytterligare bemyndigande

Rubriken införd g. SFS2009-0370

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om koder för förskrivningsorsak enligt 8 §.

<kgp:refblock>

Beteckning förut 10 §.

</kgp:refblock>

SFS 2009:370

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1996:1156

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 1998:721

Denna lag träder i kraft d. 24 okt. 1998. Om datalagen (1973:289) även efter denna tidpunkt skall tillämpas på viss behandling av personuppgifter, gäller dock 9 § i dess äldre lydelse för sådan behandling.

SFS 2000:358

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2000.

SFS 2002:161

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2002 och tillämpas i fråga om förskrivningar som expedieras efter ikraftträdandet.

SFS 2002:162

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2002.

SFS 2005:259

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2005.

SFS 2009:370

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2009.

SFS 2010:269

Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2010.

SFS 2010:411

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2010.

SFS 2010:669

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2012:942

Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2013.

SFS 2013:619

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2014.

2. För den som före ikraftträdandet har arbetat inom Apotekens Service Aktiebolag gäller 21 § i sin äldre lydelse.

SFS 2013:1021

(Utkom d. 13 dec. 2013.)

SFS 2014:464

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2014.

SFS 2014:465

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2016:522

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2016.

SFS 2016:531

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2017.

SFS 2017:44

(Utkom d. 21 febr. 2017.)

SFS 2017:908

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018.

SFS 2018:438

Denna lag träder i kraft d. 25 maj 2018.

SFS 2018:486

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2018:1105

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2019:898

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2020.

SFS 2020:304

Denna lag träder i kraft d. 2 juni 2020.