Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1998:58) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar

Utfärdad den 12 februari 1998.
Utkom från trycket den 3 mars 1998

En läkare som i sin verksamhet misstänker eller konstaterar att någon har insjuknat i eller avlidit av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom eller någon annan besläktad human spongiform encefalopati, ska anmäla detta till Folkhälsomyndigheten enligt lagen (1997:982) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar.

SFS 2013:892

En anmälan enligt 1 § skall innehålla uppgift om

  1. patientens eller den avlidnes namn och personnummer,

  2. andra uppgifter av betydelse som behövs för att kunna klargöra sjukdomens utbredning och epidemiologi.

Om ett misstänkt sjukdomsfall har anmälts enligt 1 § och diagnosen senare visar sig vara felaktig, ska den läkare som i sin verksamhet får kännedom om förhållandet anmäla detta till Folkhälsomyndigheten.

Anmälan ska innehålla de uppgifter som anges i 2 § 1.

SFS 2013:892

Folkhälsomyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (1997:982) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar och denna förordning.

SFS 2015:158

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1998:58

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1998.

SFS 2013:892

1. Denna förordning träder i kraft den 1 jan. 2014.

2. Bestämmelsen i 3 § i sin nya lydelse gäller även om ett misstänkt sjukdomsfall har anmälts till Smittskyddsinstitutet enligt 1 § i sin äldre lydelse.

SFS 2015:158

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2015.