Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1998:543) om hälsodataregister

Utkom från trycket den 22 juni 1998
Utfärdad den 11 juni 1998

Lagens tillämpningsområde

Central förvaltningsmyndighet inom hälso- och sjukvården får utföra automatiserad behandling av personuppgifter i hälsodataregister. Den centrala förvaltningsmyndighet som utför behandlingen av personuppgifter är personuppgiftsansvarig.

Förhållandet till annan reglering

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-0439

Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

SFS 2018:439

Ändamål

Personuppgifter i ett hälsodataregister får behandlas för följande ändamål:

  1. framställning av statistik,

  2. uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av hälso- och sjukvård, och

  3. forskning och epidemiologiska undersökningar.

Innehåll

Ett hälsodataregister får innehålla endast de uppgifter som behövs för de ändamål för vilka personuppgifter får behandlas enligt 3 §.

Samkörning

Den som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i ett hälsodataregister får för de ändamål som anges i 3 § hämta personuppgifter till registret genom samkörning.

Uppgiftsskyldighet

Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården skall lämna uppgifter till ett hälsodataregister för de ändamål som anges i 3 §.

Sökbegrepp

Som sökbegrepp i ett hälsodataregister får användas uppgifter som enligt 4 § får ingå i ett hälsodataregister.

Direktåtkomst

Endast den som är personuppgiftsansvarig får ha direktåtkomst till uppgifter i ett hälsodataregister.

Utlämnande på medium för automatiserad behandling

Personuppgifter i ett hälsodataregister får lämnas ut på medium för automatiserad behandling endast om uppgifterna skall användas för de ändamål som anges i 3 §.

Sekretess

I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser om begränsningar i rätten att lämna ut personuppgifter.

SFS 2009:472

[Upphävd g. Lag (2018:439).]

SFS 2018:439

Bemyndiganden

Regeringen får meddela föreskrifter om

  1. vilka myndigheter som får föra hälsodataregister enligt 1 §,

  2. begränsning av de i 3 § angivna ändamålen,

  3. begränsningar av de uppgifter som ett hälsodataregister enligt 4 § får innehålla,

  4. begränsningar av samkörning enligt 5 §,

  5. uppgiftsskyldighet enligt 6 §, och

  6. begränsningar i rätten att bevara uppgifter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1998:543

Denna lag träder i kraft d. 24 okt. 1998. Om behandling av personuppgifter för ett ändamål som avses i denna lag påbörjats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser t.o.m. d. 30 sept. 2001 om behandlingen inte omfattas av ett hälsodataregister enligt denna lag.

SFS 2009:472

Denna lag träder i kraft d. 30 juni 2009.

SFS 2018:439

Denna lag träder i kraft d. 25 maj 2018.