Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:756

Utkom från trycket den 2 november 2004
Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning;
utfärdad den 21 oktober 2004.

Regeringen föreskriver att 5, 6, 7, 7 a, 9, 10 och 11 §§ samt bilaga 1 förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning skall ha följande lydelse.

1) Normalarvode lämnas med högst följande belopp under förutsättning att summan av arvodet som lämnats till läkaren och vikarie i dennes verksamhet under kalenderåret har uppgått till högst det belopp som anges i tabellen.

1)

Senaste lydelse 2003:820.

Läkare

Normal-

Tids-

Sammanlagt

 

arvode

åtgång

uppburet arvode

 

kronor

minuter

kronor

Allmänmedicin

 

600

 

25

 

1 932 000

 

Anestesi och intensivvård

 

600

 

20

 

2 284 000

 

Barnmedicinska specialiteter

 

735

 

30

 

1 853 000

 

Hud- och könssjukdomar

 

600

 

20

 

2 216 000

 

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

 

625

 

25

 

2 006 000

 

Reumatologi

 

920

 

35

 

1 860 000

 

Vissa opererande specialiteter

 

625

 

20

 

2 343 000

 

Obstetrik och gynekologi

 

775

 

25

 

2 269 000

 

Psykiatriska specialiteter

 

1085

 

50

 

1 512 000

 

Ögonsjukdomar

 

680

 

25

 

2 210 000

 

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

 

625

 

20

 

2 343 000

 

Onkologi

 

625

 

25

 

1 927 000

 

Neurologi

 

1000

 

35

 

2 107 000

 

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare)

 
 
 
 

och övriga utan specialistkompetens

 

360

 

20

 

1 234 000

 

2) Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt uppburet arvode enligt 5 § lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med högst de belopp som anges i tabellen.

2)

Senaste lydelse 2003:820.

Reducerat normalarvode lämnas under förutsättning att summan av lämnat arvode till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under ett kalenderår inte överstiger det ersättningstak som anges i tabellen.

Läkare

Reducerat normalarvode kronor

Ersättningstak kronor

Allmänmedicin

 

300

 

2 391 000

 

Anestesi och intensivvård

 

300

 

3 571 000

 

Barnmedicinska specialiteter

 

370

 

2 459 000

 

Hud- och könssjukdomar

 

300

 

2 973 000

 

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

 

315

 

2 655 000

 

Reumatologi

 

460

 

2 729 000

 

Vissa opererande specialiteter

 

315

 

3 626 000

 

Obstetrik och gynekologi

 

390

 

3 041 000

 

Psykiatriska specialiteter

 

545

 

2 008 000

 

Ögonsjukdomar

 

340

 

3 211 000

 

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

 

315

 

3 102 000

 

Onkologi

 

315

 

2 667 000

 

Neurologi

 

500

 

2 856 000

 

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare)

 
 
 

och övriga utan specialistkompetens

 

180

 

1 681 000

 

3) För enklare undersökningar, behandlingar och rådgivning än som anges i 4 § som utförs av läkaren eller under dennes överinseende lämnas enkelt arvode med högst 210 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 105 kronor.

3)

Senaste lydelse 2002:793.

4) Sker en läkares rådgivning enligt 7 § per telefon lämnas ett enkelt arvode med 115 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 60 kronor.

4)

Senaste lydelse 2002:793.

5) För samtalsbehandling som ges av en läkare som också är legitimerad psykoterapeut lämnas normalarvode med högst 720 kronor om behandlingstiden i direkt kontakt med patienten är minst 45 minuter. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat normalarvode med högst 360 kronor.

5)

Senaste lydelse 2003:820.

6) För rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller i fråga om abort eller sterilisering som lämnas i samband med en undersökning lämnas ett arvode om 625 kronor eller, under de förhållanden som anges i 6 §, ett arvode om 315 kronor. Arvodet om 315 kronor lämnas dock även om ersättningstaket i 6 § har uppnåtts. Arvodet utgör ersättning även för inprovning av pessar, insättning av livmoderinlägg eller implantation under huden och uttagande av preventivmedel. Vid rådgivning i födelsekontrollerande syfte i annat fall lämnas ett arvode som motsvarar enkelt arvode.

6)

Senaste lydelse 2003:820.

Vid gynekologisk undersökning ersätts livmoderinlägg med 320 kronor utöver arvodet enligt första stycket samt pessar, införare och det första behovet av kemiska medel med 330 kronor utöver arvodet enligt första stycket. Detta gäller även när pessaret med tillbehör kan hämtas på apotek utan kostnad för patienten.

Arvodet enligt denna bestämmelse omfattar även förskrivning av preventivmedel och kostnader för preventivmedel som lämnas ut vid läkarbesöket.

Ersättning enligt denna paragraf ingår inte i beloppen för sammanlagt uppburet arvode i 5 § eller ersättningstak i 6 §.

7) Till en läkare som har sin verksamhet inom de geografiska områden som anges i 20 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning lämnas tillläggsarvode med 210 kronor för medicinskt motiverade hembesök. Om flera personer ges vård vid ett besök lämnas högst två tilläggsarvoden. För telefonkonsultationer lämnas till en sådan läkare, utöver den ersättning som kan lämnas enligt 7 a §, en särskild ersättning med 20 kronor.

7)

Senaste lydelse 2002:793.

Bilaga 18)

Förteckning över läkarvårdsåtgärder som skall föranleda särskilt arvode enligt 8 §

Åtgärder

 

Arvode kr

Reducerat

 
 
 

arvode kr

Anestesi och intensivvård m.m.

 

101

 

Intravenös anestesiologisk läkemedelstillf-

 
 
 
 

örsel (inkluderar övervakning efter in-

 
 
 
 

grepp)

 

1 950

 

1 550

 

102

 

Regional anestesi

 

1 650

 

1 300

 

103

 

Perioperativ anestesivårdinnefattande

 
 
 
 

preoperativ bedömning, inhalations/ba-

 
 
 
 

lanserad intravenös anestesi samt tillsyn

 
 
 
 

av okomplicerat uppvakningsförlopp

 

3 500

 

2 800

 

104

 

Sacral-, lumbal- eller epiduralblockad

 
 
 
 

(inkluderar övervakning efter ingrepp)

 

2 150

 

1 700

 

105

 

Ganglie- eller intravenös sympaticus-

 
 
 
 

blockad. Anläggande av DCS/ryggmärgs-

 
 
 
 

nära elstimulering

 

2 250

 

1 800

 
 
 
 
 

Invärtesmedicinska specialiteter

 

201

 

Intravenös cytostatikabehandling

 

1 650

 

1 300

 

202

 

Ultraljud, duplex carotis

 

1 450

 

1 150

 

203

 

Pace-makerkontroll med omprogrammering

 

1 450

 

1 150

 

204

 

Duplex artär omfattande (t.ex. iliaca- poplitea bilat)

 

1 550

 

1 250

 

205

 

Venös insufficiens, duplex bilat

 

1 550

 

1 250

 

206

 

Sömnapnéundersökning, omfattande

 

1 550

 

1 250

 

208

 

Arteriell utredning, omfattande

 

1 450

 

1 150

 

209

 

cCPAP-inträning standard (med noninva–

 
 
 
 

siv behandling)

 

1 550

 

1 250

 

210

 

Gastroskopi

 

1 550

 

1 250

 

211

 

Bronchoskopi i lokalanestesi, kräver

 
 
 
 

fiberoptik med ljuskälla

 

2 250

 

1 800

 

212

 

Sigmoideoskopi

 

1 750

 

1 400

 

213

 

Coloskopi

 

2 350

 

1 900

 

214

 

Eko-Doppler, färg-Doppler

 

1 950

 

1 550

 

215

 

Bandspelar-EKG (långtids-EKG)

 

1 550

 

1 250

 

216

 

Oesophagus-eko

 

2 050

 

1 650

 

217

 

Stress-eko

 

2 050

 

1 650

 

218

 

Datoriserat medicinskt arbetsprov

 

1 550

 

1 250

 
 

Envar av åtgärderna 214–218 får tillämpas

 
 
 
 

högst två gånger per år och patient

 
 
 

219

 

24-timmars blodtrycksregistrering

 

1 350

 

1 100

 

220

 

Dynamisk spirometri utan/med bronkodilatation

 

1 350

 

1 100

 

221

 

Omfattande allergologisk utredning med

 
 
 
 

prick-/epikutantest, avser första besöket

 

1 350

 

1 100

 

222

 

Videocoloskopi

 

3 500

 

2 800

 

223

 

Videogastroskopi

 

2 450

 

1 950

 

224

 

Videosigmoideoskopi

 

2 700

 

2 150

 

225

 

Om polypektomi utförs vid coloskopi,

 
 
 
 

sigmoideoskopi eller gastroskopi utgår

 
 
 
 

ytterligare ersättning om

 

350

 

280

 

226

 

Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

 

1 450

 

1 150

 
 
 
 
 

Vissa opererande specialiteter

 

301

 

Sfincterotomi eller dilatation p.g.a.

 
 
 
 

analfissur eller kontraktur

 

1 950

 

1 550

 

302

 

Exstirpation av anal- eller rektalpolyp

 

1 350

 

1 100

 

303

 

Excision av pilonidalsinus

 

2 250

 

1 800

 

304

 

Operation av tumör i bröstkörtelvävnad

 
 
 
 

innefattande även operation av gynecomasti

 

2 250

 

1 800

 

305

 

Operation av tumör i ben, brosk eller underhud

 

1 850

 

1 500

 

306

 

Exstirpation av mjukdelstumörer i head- and

 
 
 
 

neckområdet eller tumör större än 5 centimeter

 

2 150

 

1 700

 

307

 

Phimosis (circumcisio)/frenulumplastik

 

2 250

 

1 800

 

308

 

Operation av hydrocele

 

1 950

 

1 550

 

309

 

Sutur av collateralligament

 

1 950

 

1 550

 

312

 

Avlösning av muskelfäste (epikondylit)

 

2 450

 

1 950

 

313

 

Cystoskopi

 

1 750

 

1 400

 

314

 

Senskideklyvning

 

2 150

 

1 700

 

315

 

Operation av analabscess och/eller fistel

 
 
 
 

samt operation av hemorrojder och slem-

 
 
 
 

hinneprolaps (gäller ej gummiringsligatur)

 

2 250

 

1 800

 

316

 

Gastroskopi

 

1 550

 

1 250

 

317

 

Sigmoideoskopi

 

1 750

 

1 400

 

318

 

Operation av varicer innebärande minst

 
 
 
 

4 hudincisioner eller minst 2 perforantli-

 
 
 
 

gaturer, eller stripping av saphena magna

 
 
 
 

på underbenet

 

1 950

 

1 550

 

319

 

Vasectomi

 

2 050

 

1 650

 

320

 

Borttagande av osteosyntesmaterial

 

2 250

 

1 800

 

321

 

Exstirpation av ganglion, bursa

 

2 900

 

2 300

 

322

 

Synovectomi i smärre leder

 

2 350

 

1 900

 

324

 

Dorsal tenosynovectomi i handled samt

 
 
 
 

eventuell sentransferering

 

2 600

 

2 100

 

325

 

Excision av dupuytrens contractur, ett finger

 

2 900

 

2 300

 
 

För varje tillkommnade finger

 

2 150

 

1 700

 

326

 

Sentransferering

 

2 600

 

2 100

 

327

 

Omfattande plastikkirurgisk rekonstruk-

 
 
 
 

tion. Hit skall hänföras t.ex. lambåplastik,

 
 
 
 

fri transplantation av hud- eller samman-

 
 
 
 

satt transplantat och korrektion av med-

 
 
 
 

född defekt av mera

 

3 300

 

2 650

 

328

 

Operation av malign hudtumör inkl.

 
 
 
 

basaliom. Vidgad excision efter tidigare

 
 
 
 

operation av tumör enligt ovan

 

1950

 

1 550

 

329

 

Hud- eller ärrplastik där tidigare ärrbild-

 
 
 
 

ning är omfattande och utgör ett patolo-

 
 
 
 

giskt tillstånd

 

2 450

 

1 950

 

330

 

Falangresektion vid hammartå; avmejs-

 
 
 
 

ling av exostos

 

2 450

 

1 950

 

332

 

Neurolys; exstirpation av Mortons neurom

 

2 900

 

2 300

 

333

 

Coloskopi

 

2 350

 

1 900

 

334

 

Exstirpation av tumör i munhåla och svalg

 

1 950

 

1 550

 

335

 

Excision av tre eller flera hudtumörer med hudsutur

 

1 350

 

1 100

 

336

 

Operation av varicer med hög underbind-

 
 
 
 

ning och resektion av saphena magna

 
 
 
 

och/eller ligatur och resektion av saphena

 
 
 
 

parva samt eventuella exstirpationer

 

3 600

 

2 900

 

337

 

Urodynamisk undersökning

 

2 050

 

1 650

 

338

 

Videoarthroskopi/fotodokumentation

 

3 800

 

3 050

 

339

 

Arthroskopi

 

3 100

 

2 500

 

340

 

TUR-B

 

2 700

 

2 150

 

341

 

Endoskopisk strikturbehandling

 

2 250

 

1 800

 

342

 

Lithotripsi, blåsevakuering

 

2 250

 

1 800

 

343

 

Sondering av uretra hos man

 

1 550

 

1 250

 

344

 

Dilatation vid uretritbehandling

 

1 450

 

1 150

 

345

 

Operation av uretracaruncel eller skeneit

 

2 250

 

1 800

 

346

 

Operation av intrauretrala condylom

 

1 550

 

1 250

 

347

 

Operation av ljumskbråck

 

4 950

 

3 950

 

348

 

Operation av epigastricabråck

 

3 500

 

2 800

 

349

 

Operation av navelbråck

 

4 450

 

3 550

 

350

 

Excision med sutur av ögonlockstumör

 

1 950

 

1 550

 

351

 

Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten

 

1 350

 

1 100

 

352

 

Provexcision från arteria temporalis

 

1 350

 

1 100

 

353

 

Videogastroskopi

 

2 450

 

1 950

 

354

 

Videocoloskopi

 

3 500

 

2 800

 

355

 

Videosigmoideoskopi

 

2 700

 

2 150

 

356

 

Hallux valgusoperation (ej enbart avmejs-

 
 
 
 

ling); hallux rigidusoperation

 
 
 
 

(debasering, cheilectomi); korrektionsos-

 
 
 
 

teotomi metatarsalben, falang

 

3 300

 

2 650

 

357

 

Led- och senkirurgi. Resektion av meta-

 
 
 
 

tarsalbenhuvud. Tenolys eller excision

 
 
 
 

av partiell ruptur

 

3 000

 

2 400

 

358

 

Operation av synstörande dermatochalasis

 

1 950

 

1 550

 

359

 

Operation av Bartolinicysta-fenestrering/exstirpation

 

1 350

 

1 100

 

360

 

Om åtgärd inom gruppen opererande

 
 
 
 

specialiteter utförs i intravenös eller regional

 
 
 
 

anestesi som lagts av den opererande

 
 
 
 

läkaren själv utgår ytterligare ersättning

 

1 250

 

1 000

 

361

 

Om polypektomi utförs vid coloskopi,

 
 
 
 

sigmoideoskopi eller gastroskopi utgår

 
 
 
 

ytterligare ersättning om

 

350

 

280

 

362

 

TRUL + prostata biopsi

 

1 950

 

1 550

 

363

 

Blåshalsincision

 

3 300

 

2 650

 

364

 

Ablatio testis i lokal anestesi

 

3 300

 

2 650

 

366

 

Artrodes inklusive internfixation av stortå

 

3 700

 

2 950

 

367

 

Artrodes inklusive internfixation av fingerled och småtår

 

3 300

 

2 650

 

368

 

CMC 1 interpositionsplastik

 

3 300

 

2 650

 

369

 

Transrektalt ultraljud

 

1 650

 

1 300

 

370

 

Testisbiopsi

 

1 950

 

1 550

 

371

 

Videocystoscopi

 

2 700

 

2 150

 
 
 
 
 

Obstetrik och gynekologi

 

401

 

Exeres eller vacuumaspiration av spontanabort

 

1 950

 

1 550

 

402

 

Fraktioniserad abrasio

 

1 950

 

1 550

 

403

 

Hysteroskopi

 

1 950

 

1 550

 

404

 

Vasectomi

 

2 050

 

1 650

 

405

 

Diatermiloop-/laserkonisering

 

1 950

 

1 550

 

406

 

Abortingrepp

 

2 350

 

1 900

 

407

 

Cystoskopi

 

1 750

 

1 400

 

408

 

Medicinsk abort (inkl.läkemedel)

 

3 300

 

2 650

 

409

 

Om åtgärd inom gruppen obstetrik och gynekologi

 
 
 
 

utförs med PCB utgår ytterligare ersättning

 

1 350

 

1 100

 

410

 

Kolposkopi med provexcision vid utredning av

 
 
 
 

precancerösa och andra epitelförändringar

 
 
 
 

cervix; i vagina och vulva

 

1 350

 

1 100

 

411

 

Borttagande av 3 eller flera hudförändringar

 
 
 
 

på nedre delen av kroppen

 

1 550

 

1 250

 

412

 

Hydrosonografi av uterus

 

1 350

 

1 100

 

413

 

Operation av Bartolinicysta-

 
 
 
 

fenestrering/exstirpation

 

1 350

 

1 100

 

414

 

Inkontinensutredning, träning av patient och

 
 
 
 

tillhandahållande av vaginalt inlägg

 

1 950

 

1 550

 

415

 

Endometriebiopsi

 

1 650

 

1 300

 

416

 

Tubarundersökning med ultraljud

 

3 300

 

2 650

 

417

 

Dilatation vid uretritbehandling

 

1 450

 

1 150

 
 
 
 
 

Ögonsjukdomar

 

502

 

Nedläggning av silikongummislang

 

2 050

 

1 650

 

503

 

Operation av pterygium

 

2 050

 

1 650

 

504

 

Excision av tumör i conj./ögonlock

 

1 650

 

1 300

 

505

 

Enklare tårvägsplastik

 

1 650

 

1 300

 

506

 

Operation av ektropion

 

2 050

 

1 650

 

507

 

Operation av entropion

 

2 050

 

1 650

 

508

 

Operation av ptos

 

3 500

 

2 800

 

510

 

Excision med sutur av ögonlockstumör

 

1 950

 

1 550

 

511

 

Operation av synstörande dermatochalasis

 

1 950

 

1 550

 

512

 

Fotokoagulering/laserbehandling, främre segmentet

 

1 550

 

1 250

 

513

 

Fotokoagulering/laserbehandling, bakre segmentet

 

1 950

 

1 550

 
 
 
 
 

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

 

601

 

Bronchoskopi i lokalanestesi. Kräver

 
 
 
 

fiberoptik med ljuskälla

 

2 250

 

1 800

 

602

 

Sömnapnéundersökning, omfattande

 

1 550

 

1 250

 

604

 

nCPAP-inträning, standard

 
 
 
 

(med noninvasivbehandling)

 

1 550

 

1 250

 

605

 

FES (=funktionell endoscopisk kirurgi). Modern

 
 
 
 

sinuskirurgi som kräver speciella

 
 
 
 

kirurgiska instrument, optiker med ljuskälla

 

2 350

 

1 900

 

606

 

Exstirpation av tumör i munhålan och svalg

 

1 950

 

1 550

 

607

 

Permanent transmyringealt dränage

 

2 050

 

1 650

 

608

 

Larynxundersökning inkluderande stroboscopi

 

1 950

 

1 550

 

609

 

Exstirpation av mjukdelstumörer i head-

 
 
 
 

and neckområdet

 

2 150

 

1 700

 

610

 

Videonystagmoskopi

 

2 250

 

1 800

 

611

 

Omfattande allergologisk utredning med

 
 
 
 

prick-/epikutantest, avser första besöket

 

1 350

 

1 100

 

612

 

Dynamisk spirometri utan/med bronkodilatation

 

1 350

 

1 100

 
 
 
 
 

Onkologi m.m.

 

701

 

Intravenös cytostatikabehandling

 

1 650

 

1 300

 
 
 
 
 

Neurologi

 

801

 

EMG och ENeG med undersökning av

 
 
 
 

lämpligt antal muskler och nerver som

 
 
 
 

bedöms nödvändig för frågeställningen

 

2 350

 

1 900

 

802

 

Ultraljud, duplex carotis

 

1 450

 

1 150

 
 
 
 
 

Hud- och könssjukdomar

 

901

 

Fotokemoterapi med PUVA eller behandling med

 
 
 
 

B-ljus eller Buckybehandling eller PDT

 
 
 
 

avser första besöket

 

1 350

 

1 100

 

902

 

Omfattande kirurgisk behandling av

 
 
 
 

multipla hudtumörer med

 
 
 
 

kryokirurgi eller kombinationsteknik eller

 
 
 
 

excision/sutur av 3 hudtumörer

 

1 950

 

1 550

 

903

 

Operation av malign hudtumör (inkl.

 
 
 
 

basaliom). Vidgad excision efter tidigare

 
 
 
 

operation av tumör enligt ovan

 

1 950

 

1 550

 

904

 

Hud- eller ärrplastik där tidigare ärrbildning är

 
 
 
 

omfattande och utgör ett patologiskt tillstånd

 

2 450

 

1 950

 

905

 

Omfattande allergologisk utredning med

 
 
 
 

prick-/epikutantest, avser första besöket

 

1 350

 

1 100

 
 
 
 
 

Psykiatriska specialiteter

 

951

 

Gruppterapi för högst sex patienter

 

530/patient

 

425/patient

 

952

 

För ytterligare högst två patienter

 

295/patient

 

235/patient

 

953

 

Besök överstigande 2 x 50 minuter

 

2 250

 

1 800

 
 
 
 
 

Barnmedicinska specialiteter

 

961

 

Gastroskopi

 

1 550

 

1 250

 

962

 

Datoriserat medicinskt arbetsprov

 

1 550

 

1 250

 
 

Åtgärden 962 får tillämpas högst två gånger per år och patient

 
 
 

963

 

Dynamisk spirometri utan/med bronkodilatation

 

1 350

 

1 100

 

964

 

Omfattande allergologisk utredning med prick-/epikutantest, avser första besöket

 

1 350

 

1 100

 

965

 

Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

 

1 450

 

1 150

 
 
 
 
 

Allmänmedicin

 

970

 

Venös insuffiens, duplex bilat

 

1 550

 

1 250

 

971

 

Datoriserat medicinskt arbetsprov

 

1 550

 

1 250

 
 

Åtgärden 971 får tillämpas högst två gånger per år och patient

 
 
 

972

 

24-timmars blodtrycksregistrering

 

1 350

 

1 100

 

973

 

Dynamisk spirometri utan/med bronkodilatation

 

1 350

 

1 100

 

974

 

Omfattande allergologisk utredning med

 
 
 
 

prick-/epikutantest, avser första besöket

 

1 350

 

1 100

 

975

 

Excision av tre eller fler hudtumörer med hudsutur

 

1 350

 

1 100

 

976

 

Radikaloperation av nageltrång med

 

1 350

 

1 100

 
 

resektion av nagelroten

 
 
 

977

 

Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

 

1 450

 

1 150

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:756

1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2005.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)