Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:175

Utkom från trycket den 21 mars 2006
Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125);
utfärdad den 2 mars 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 14 § tandvårdslagen (1985:125) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:162, bet. 2005/06:UbU3, rskr. 2005/06:160.

14 §

2) Tandläkare under specialistutbildning enligt 3 kap. lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område skall förordnas för viss tid.

2)

Senaste lydelse 1998:539.

Tandläkare i vars arbetsuppgifter ingår att i väsentlig omfattning medverka i högskoleutbildning för tandläkarexamen, skall anställas för begränsad tid, om regeringen föreskriver det.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:175

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)