Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:247

Utkom från trycket den 20 april 2006
Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård;
utfärdad den 6 april 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård skall införas en ny paragraf, 15 a §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:63, bet. 2005/06:SoU14, rskr. 2005/06:195.

Vård enligt denna lag skall bedrivas så att den uppfyller kraven på god säkerhet i verksamheten. Vid sjukvårdsinrättningen skall det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att en god säkerhet skall kunna tillgodoses i verksamheten. Det skall också finnas någon som har ansvaret för att sjukvårdsinrättningen säkerhetsanpassas och säkerhetsklassificeras samt för att säkerheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och upprätthålls (säkerhetsansvarig).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:247

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)