Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:257

Utkom från trycket den 20 april 2006
Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.;
utfärdad den 6 april 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:70, bet. 2005/06:SoU15, rskr. 2005/06:198.

Med läkemedel avses i denna lag sådana läkemedel enligt läkemedelslagen (1992:859) som är avsedda att tillföras människor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:257

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)