Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:356

Utkom från trycket den 31 maj 2006
Lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.;
utfärdad den 18 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 1 § lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:64, bet. 2005/06:SoU16, rskr. 2005/06:219.

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

  1. använder en biobank i strid med 2 kap. 2 §,

  2. förvarar vävnadsprover i en biobank i strid med 2 kap. 4 §,

  3. inrättar en biobank utan att göra en anmälan enligt 2 kap. 5 §,

  4. inte ger information och inhämtar samtycke enligt 3 kap. 1–3 och 5 §§,

  5. inte förstör eller avidentifierar vävnadsprover enligt 3 kap. 6 §,

  6. lämnar ut vävnadsprover i strid med 4 kap. 2 §,

  7. lämnar ut vävnadsproverna i strid med 4 kap. 3 §,

  8. överlåter en biobank i strid med 4 kap. 7 §,

  9. använder vävnadsprover i strid med 5 kap 2 §,

  10. inte lämnar vävnadsprover enligt 5 kap. 3 §.

I 8 kap. 6 § lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. finns bestämmelser om straff för den som i vinstsyfte överlåter biologiskt material.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:356

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)