Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:664

Utkom från trycket den 16 juni 2006
Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård;
utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 18, 22 a och 23 §§ i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:195, bet. 2005/06:SoU28, rskr. 2005/06:342.

2) Patienten får hos länsrätten överklaga ett beslut av chefsöverläkaren enligt denna lag som innebär

2)

Senaste lydelse 2000:354.

 1. intagning enligt 5 § för rättspsykiatrisk vård, varvid överklagandet skall anses innefatta även en begäran att vården skall upphöra,

 2. avslag på en begäran att den rättspsykiatriska vården skall upphöra i fall som avses i 12 §,

 3. avslag på en begäran om tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens område i fall som avses i 9 § eller 10 § fjärde stycket första meningen eller meddelande av villkor i samband med en sådan vistelse,

 4. återkallelse enligt 9 § eller 10 § fjärde stycket tredje meningen av tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens område,

 5. förordnande enligt 8 § denna lag jämförd med 24 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård om förstöring eller försäljning av egendom,

 6. inskränkning i rätten att använda elektroniska kommunikationstjänster enligt 8 § denna lag jämförd med 20 a § nämnda lag, eller

 7. övervakning av försändelser enligt 8 § denna lag jämförd med 22 a § nämnda lag.

I övrigt får beslut av chefsöverläkaren enligt denna lag inte överklagas. Chefsöverläkaren får inte överklaga rättens beslut enligt denna lag.

När ett beslut av chefsöverläkaren överklagas, skall överklagandet ges in till länsrätten. Länsrätten prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Har överklagandet kommit in för sent, skall länsrätten avvisa det, om förseningen inte beror på att chefsöverläkaren har lämnat patienten en felaktig underrättelse om hur man överklagar. Överklagandet skall inte avvisas, om det har kommit in till chefsöverläkaren innan tiden för överklagande har gått ut. I ett sådant fall skall chefsöverläkaren omedelbart vidarebefordra överklagandet till länsrätten.

3) I mål hos allmän förvaltningsdomstol angående medgivande till fortsatt vård enligt 13 §, angående upphörande av sådan vård enligt 16 §, vid överklagande av beslut enligt 18 § första stycket 1, 2, 6 eller 7 eller angående tillstånd eller återkallelse av tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens område för den som genomgår rättspsykiatrisk vård med beslut enligt 31 kap. 3 § brottsbalken om särskild utskrivningsprövning, skall offentligt biträde förordnas för den som åtgärden avser, om det inte måste antas att behov av biträde saknas.

3)

Senaste lydelse 1996:1651.

Chefsöverläkaren får uppdra åt en erfaren läkare med specialistkompetens inom någon gren av psykiatrin vid sjukvårdsinrättningen eller den enhet för rättspsykiatrisk undersökning där patienten vårdas att fullgöra uppgifter som chefsöverläkaren har enligt denna lag. Om det finns särskilda skäl, får chefsöverläkaren lämna sådant uppdrag åt en annan läkare vid inrättningen eller enheten, dock inte såvitt gäller

 1. beslut enligt 5 § om intagning för rättspsykiatrisk vård,

 2. ansökan enligt 13 § om medgivande till fortsatt vård,

 3. anmälan enligt 16 § andra stycket om upphörande av vården,

 4. beslut om behandlingen enligt 8 § denna lag jämförd med 17 § första stycket sista meningen lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,

 5. beslut om fastspänning enligt 8 § denna lag jämförd med 19 § andra stycket nämnda lag,

 6. beslut om avskiljande enligt 8 § denna lag jämförd med 20 § andra stycket nämnda lag,

 7. beslut om inskränkning i rätten att använda elektroniska kommunikationstjänster enligt 8 § denna lag jämförd med 20 a § nämnda lag,

 8. beslut om övervakning av försändelser enligt 8 § denna lag jämförd med 22 a § nämnda lag, eller

 9. beslut om upphörande av sådan inskränkning eller övervakning som anges i 7 och 8.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:664

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)