Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:667

Utkom från trycket den 16 juni 2006
Förordning om ändring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård;
utfärdad den 8 juni 2006.

Regeringen föreskriver att 2 och 16 §§ förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård skall ha följande lydelse.

2 §

1) Chefsöverläkaren skall svara för att en särskild förteckning förs över de patienter som avses i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Chefsöverläkaren skall också se till att journalen för en sådan patient, utöver vad som följer av patientjournallagen (1985:562) och föreskrifter meddelade med stöd av den lagen, innehåller

1)

Senaste lydelse 2000:369.

 1. vårdintyget eller kopia av det,

 2. uppgift om tidpunkten för patientens ankomst till sjukvårdsinrättningen,

 3. uppgift om beslut i fråga om tvångsvård enligt 6 b eller 11 § eller 14 § första stycket lagen om psykiatrisk tvångsvård eller i fråga om rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 § brottsbalken eller enligt 5 § lagen om rättspsykiatrisk vård,

 4. uppgift huruvida patienten överklagat beslut som avses under 3 och om rättens beslut då överklagande skett,

 5. uppgift om ansökan enligt 7, 9 eller 12 § eller 14 § andra stycket lagen om psykiatrisk tvångsvård eller om ansökan enligt 13 § andra stycket eller anmälan eller ansökan enligt 16 § andra stycket lagen om rättspsykiatrisk vård samt om rättens beslut med anledning av ansökan eller anmälan,

 6. vårdplanen,

 7. uppgift om samråd med patienten och dennes närstående enligt 16 eller 17 § lagen om psykiatrisk tvångsvård,

 8. uppgift om tvångsåtgärd enligt 6 eller 6 a § lagen om psykiatrisk tvångsvård jämte skälen för åtgärden,

 9. uppgift om tvångsåtgärd enligt 18–20 eller 23 § lagen om psykiatrisk tvångsvård eller enligt 8 § lagen om rättspsykiatrisk vård jämförd med nämnda bestämmelser, jämte skälen för åtgärden samt om underrättelse till Socialstyrelsen enligt 19 eller 20 § lagen om psykiatrisk tvångsvård,

 10. uppgift om tvångsåtgärd enligt 20 a eller 22 a § lagen om psykiatrisk tvångsvård eller enligt 8 § lagen om rättspsykiatrisk vård jämförd med nämnda bestämmelser, jämte skälen för åtgärden samt om underrättelse till Socialstyrelsen enligt 22 b § lagen om psykiatrisk tvångsvård,

 11. uppgift om beslut om upphörande av sådan tvångsåtgärd som anges i 10,

 12. uppgift om omhändertagande av egendom och om kontroll av försändelser,

 13. uppgift om överförande till annan sjukvårdsinrättning, utan att beslut fattats om att tvångsvården eller den rättspsykiatriska vården skall upphöra,

 14. uppgift om tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningens område och särskilda villkor i samband därmed och om medgivande enligt 10 a eller 10 b § lagen om rättspsykiatrisk vård samt återkallelse av ett sådant tillstånd eller medgivande,

 15. uppgift om tvångsvårdens eller den rättspsykiatriska vårdens upphörande,

 16. uppgift om avslag på en begäran om tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningens område eller om medgivande enligt 10 a eller 10 b § lagen om rättspsykiatrisk vård eller om att tvångsvården eller den rättspsykiatriska vården skall upphöra,

 17. uppgift om huruvida patienten överklagat beslut som avses under 16 eller beslut om förstöring eller försäljning av egendom eller beslut om särskilda villkor i samband med vistelse utanför vårdinrättningens område eller återkallelse av tillstånd till sådan vistelse samt om rättens beslut i anledning av överklagandet,

 18. uppgift dels om underrättelse enligt 26 § andra stycket lagen om rättspsykiatrisk vård till en sådan nämnd som avses i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m., dels om anmälan till en sådan nämnd att det kan finnas skäl att utse en stödperson, dels om nämndens beslut i anledning av anmälan,

 19. uppgift om annat beslut av en sådan nämnd som avses i 18 som rör patienten,

 20. uppgift om när patienten fått upplysningar enligt 30 § första stycket och 48 § första stycket lagen om psykiatrisk tvångsvård eller 26 § första stycket och 30 § första stycket lagen om rättspsykiatrisk vård,

 21. uppgift om att målsäganden önskar få sådan underrättelse som sägs i 28 § lagen om rättspsykiatrisk vård samt när sådan underrättelse har lämnats.

16 §

Chefsöverläkarens underrättelse- och uppgiftsskyldighet enligt 19 § tredje stycket, 20 § tredje stycket, 22 b § andra stycket samt 49 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård skall fullgöras på det sätt som Socialstyrelsen närmare anger.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:667

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)