Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:1261

Utkom från trycket den 5 december 2006
Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning;
utfärdad den 23 november 2006.

Regeringen föreskriver att 3, 5, 6, 7, 7 a och 9–11 §§ samt bilaga 1 förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning skall ha följande lydelse.

1) I denna förordning indelas de läkare med specialistkompetens som kan få läkarvårdsersättning i följande grupper av specialiteter.

1)

Senaste lydelse 2000:1033.

Specialitet eller grupp av specialiteter

 

Specialitet enligt 4 kap. 1 § förordningen (1998:1513) om yrkes- verksamhet på hälso- och sjuk- vårdens område i dess lydelse före den 1 juli 2006.

 

Allmänmedicin

 

4

 

Anestesi och intensivvård m.m.

 

1 i och 17

 

Barnmedicinska specialiteter

 

a–e

 

Hud- och könssjukdomar

 

11

 

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

 

2 a–h, j och k, 7 f och 13

 

Reumatologi

 

2 i

 

Vissa opererande specialiteter

 

1 a–h

 

Obstetrik och gynekologi

 

1 j

 

Psykiatriska specialiteter

 

5 a–c

 

Ögonsjukdomar

 

1 o

 

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

 

1 l–n

 

Onkologi m.m.

 

1 k och 15

 

Neurologi

 

12

 

2) Normalarvode lämnas med högst följande belopp under förutsättning att summan av arvodet som lämnats till läkaren och vikarie i dennes verksamhet under kalenderåret har uppgått till högst det belopp som anges i tabellen.

2)

Senaste lydelse 2005:785.

Läkare

 

Normalarvode kronor

 

Tidsåtgång minuter

 

Sammanlagt uppburet arvode kronor

 

Allmänmedicin

 

640

 

25

 

2 050 000

 

Anestesi och intensivvård

 

640

 

20

 

2 423 000

 

Barnmedicinska specialiteter

 

780

 

30

 

1 965 000

 

Hud- och könssjukdomar

 

640

 

20

 

2 351 000

 

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

 

665

 

25

 

2 128 000

 

Reumatologi

 

980

 

35

 

1 974 000

 

Vissa opererande specialiteter

 

665

 

20

 

2 486 000

 

Obstetrik och gynekologi

 

825

 

25

 

2 407 000

 

Psykiatriska specialiteter

 

1 150

 

50

 

1 604 000

 

Ögonsjukdomar

 

720

 

25

 

2 345 000

 

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

 

665

 

20

 

2 486 000

 

Onkologi

 

665

 

25

 

2 045 000

 

Neurologi

 

1 060

 

35

 

2 235 000

 

Allmänpraktiserande läkare (Europa- läkare) och övriga utan specialist- kompetens

 

380

 

20

 

1 309 000

 

3) Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt uppburet arvode enligt 5 § lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med högst de belopp som anges i tabellen.

3)

Senaste lydelse 2005:785.

Reducerat normalarvode lämnas under förutsättning att summan av lämnat arvode till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under ett kalenderår inte överstiger det ersättningstak som anges i tabellen.

Läkare

 

Reducerat normalarvode kronor

 

Ersättningstak kronor

 

Allmänmedicin

 

320

 

2 536 000

 

Anestesi och intensivvård

 

320

 

3 789 000

 

Barnmedicinska specialiteter

 

390

 

2 609 000

 

Hud- och könssjukdomar

 

320

 

3 154 000

 

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

 

335

 

2 816 000

 

Reumatologi

 

490

 

2 896 000

 

Vissa opererande specialiteter

 

335

 

3 846 000

 

Obstetrik och gynekologi

 

415

 

3 226 000

 

Psykiatriska specialiteter

 

575

 

2 130 000

 

Ögonsjukdomar

 

360

 

3 407 000

 

Öron-, näs- och halssjukdomar

 

335

 

3 291 000

 

Onkologi

 

335

 

2 830 000

 

Neurologi

 

530

 

3 030 000

 

Allmänpraktiserande läkare (Europa- läkare) och övriga utan specialist- kompetens

 

190

 

1 783 000

 

4) För enklare undersökningar, behandlingar och rådgivning än som anges i 4 § som utförs av läkaren eller under dennes överinseende lämnas enkelt arvode med högst 220 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 110 kronor.

4)

Senaste lydelse 2005:785.

5) Sker en läkares rådgivning enligt 7 § per telefon lämnas ett enkelt arvode med 125 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 65 kronor.

5)

Senaste lydelse 2005:785.

6) För samtalsbehandling som ges av en läkare som också är legitimerad psykoterapeut lämnas normalarvode med högst 760 kronor om behandlingstiden i direkt kontakt med patienten är minst 45 minuter. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat normalarvode med högst 380 kronor.

6)

Senaste lydelse 2005:785.

7) För rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller i fråga om abort eller sterilisering som lämnas i samband med en undersökning lämnas ett arvode om 665 kronor eller, under de förhållanden som anges i 6 §, ett arvode om 335 kronor. Arvodet om 335 kronor lämnas dock även om ersättningstaket i 6 § har uppnåtts. Arvodet utgör ersättning även för inprovning av pessar, insättning av livmoderinlägg eller implantation under huden och uttagande av preventivmedel. Vid rådgivning i födelsekontrollerande syfte i annat fall lämnas ett arvode som motsvarar enkelt arvode.

7)

Senaste lydelse 2005:785.

Vid gynekologisk undersökning ersätts livmoderinlägg med 340 kronor utöver arvodet enligt första stycket samt pessar, införare och det första behovet av kemiska medel med 350 kronor utöver arvodet enligt första stycket. Detta gäller även när pessaret med tillbehör kan hämtas på apotek utan kostnad för patienten.

Arvodet enligt denna bestämmelse omfattar även förskrivning av preventivmedel och kostnader för preventivmedel som lämnas ut vid läkarbesöket.

Ersättning enligt denna paragraf ingår inte i beloppen för sammanlagt uppburet arvode i 5 § eller ersättningstak i 6 §.

8) Till en läkare som har sin verksamhet inom de geografiska områden som anges i 20 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning lämnas tillläggsarvode med 220 kronor för medicinskt motiverade hembesök. Om flera personer ges vård vid ett besök lämnas högst två tilläggsarvoden. För telefonkonsultationer lämnas till en sådan läkare, utöver den ersättning som kan lämnas enligt 7 a §, en särskild ersättning med 20 kronor.

8)

Senaste lydelse 2005:785.

Bilaga 19)

Förteckning över läkarvårdsåtgärder som skall föranleda särskilt arvode enligt 8 §

Åtgärder

Arvode kr

Reducerat arvode kr

 
 
 
 

Anestesi och intensivvård m.m.

 
 
 
 
 

101

 

Intravenös anestesiologisk läkemedelstillförsel (inkluderar övervakning efter ingrepp)

 

2 060

 

1 650

 

102

 

Regional anestesi

 

1 750

 

1 400

 

103

 

Perioperativ anestesivård innefattande preoperativ bedömning, inhalations/balanserad intravenös anestesi samt tillsyn av okomplicerat uppvakningsförlopp

 

3 700

 

2 960

 

104

 

Sacral-, lumbal- eller epiduralblockad (inkluderar övervakning efter ingrepp)

 

2 260

 

1 810

 

105

 

Ganglie- eller intravenös sympaticusblockad. Anläggande av DCS/ryggmärgsnära elstimulering

 

2 370

 

1 900

 

106

 

Smärtanalys. Förbehållet specialister i smärtlindring. Åtgärden får tillämpas högst en gång per år och patient

 

1 280

 

1 020

 
 
 
 
 

Invärtesmedicinska specialiteter

 
 
 
 
 

201

 

Intravenös cytostatikabehandling

 

1 750

 

1 400

 

202

 

Ultraljud, duplex carotis Åtgärden får tillämpas högst två gånger per år och patient

 

1 540

 

1 230

 

203

 

Pace-makerkontroll med omprogrammering

 

1 540

 

1 230

 

204

 

Duplex artär, omfattande (t.ex. iliaca-poplitea-bilat) Åtgärden får tillämpas högst två gånger per år och patient

 

1 650

 

1 320

 

205

 

Venös insufficiens, duplex bilat Åtgärden får tillämpas högst två gånger per år och patient

 

1 650

 

1 320

 

206

 

Sömnapnéundersökning, omfattande Åtgärden får tillämpas högst två gånger per år och patient

 

1 650

 

1 320

 

208

 

Arteriell utredning, omfattande Åtgärden får tillämpas högst två gånger per år och patient

 

1 540

 

1 230

 

209

 

cCPAP-inträning, standard (med noninvasiv behandling)

 

1 650

 

1 320

 

211

 

Bronchoskopi i lokalanestesi, kräver fiberoptik med ljuskälla

 

2 370

 

1 900

 

214

 

Eko-Doppler, färg-Doppler

 

2 060

 

1 650

 

215

 

Bandspelar-EKG (långtids-EKG)

 

1 650

 

1 320

 

216

 

Oesophagus-eko

 

2 160

 

1 730

 

217

 

Stress-eko

 

2 160

 

1 730

 

218

 

Datoriserat medicinskt arbetsprov Var och en av åtgärderna 214218 får tillämpas högst två gånger per år och patient

 

1 650

 

1 320

 

219

 

24-timmars blodtrycksregistrering

 

1 440

 

1 150

 

220

 

Dynamisk spirometri med bronkodilatation Åtgärden får tillämpas högst två gånger per år och patient

 

1 440

 

1 150

 

221

 

Omfattande allergologisk utredning med prick-/epikutantest, avser första besöket

 

1 440

 

1 150

 

222

 

Videocoloskopi

 

3 700

 

2 960

 

223

 

Videogastroskopi

 

2 620

 

2 100

 

224

 

Videosigmoideoskopi

 

2 880

 

2 300

 

225

 

Om polypektomi utförs vid coloskopi, sigmoideoskopi eller gastroskopi lämnas ytterligare ersättning om

 

370

 

300

 

226

 

Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

 

1 540

 

1 230

 

227

 

Polypektomi i colon för polyper större än 1 cm

 

590

 

470

 
 
 
 
 

Reumatologi

 
 
 
 
 

228

 

Behandling med TNF-blockerare eller med immunmodulerande-/cytostatikapreparat Åtgärden får tillämpas högst en gång per år och patient

 

1 960

 

1 570

 

229

 

Ledinjektion under sterila betingelser med samtidig tappning av led och administration av kortison i två eller flera leder

 

1 960

 

1 570

 
 
 
 
 

Vissa opererande specialiteter

 
 
 
 
 

301

 

Sfincterotomi eller dilatation p.g.a. analfissur eller kontraktur

 

2 060

 

1 650

 

302

 

Exstirpation av anal- eller rektalpolyp

 

1 440

 

1 150

 

303

 

Excision av pilonidalsinus

 

2 370

 

1 900

 

304

 

Operation av tumör i bröstkörtelvävnad innefattande även operation av gynecomasti

 

2 370

 

1 900

 

305

 

Operation av tumör i ben, brosk eller underhud

 

1 960

 

1 570

 

306

 

Exstirpation av mjukdelstumörer i head- and neckområdet eller tumör större än 5 centimeter

 

2 260

 

1 810

 

307

 

Phimosis (circumcisio)/frenulumplastik

 

2 370

 

1 900

 

308

 

Operation av hydrocele

 

2 060

 

1 650

 

309

 

Sutur av collateralligament

 

2 060

 

1 650

 

312

 

Avlösning av muskelfäste (epikondylit)

 

2 620

 

2 100

 

313

 

Cystoskopi

 

1 850

 

1 480

 

314

 

Senskideklyvning

 

2 260

 

1 810

 

315

 

Operation av analabscess och/eller fistel samt operation av hemorrojder och slemhinneprolaps (gäller ej gummiringsligatur)

 

2 370

 

1 900

 

318

 

Operation av varicer innebärande minst fyra hudincisioner eller minst två perforantligaturer, eller stripping av saphena magna på underbenet

 

2 060

 

1 650

 

319

 

Vasectomi

 

2 160

 

1 730

 

320

 

Borttagande av osteosyntesmaterial

 

2 370

 

1 900

 

321

 

Exstirpation av ganglion, bursa

 

3 090

 

2 470

 

322

 

Synovectomi i smärre leder

 

2 470

 

1 980

 

324

 

Dorsal tenosynovectomi i handled samt eventuell sentransferering

 

2 780

 

2 220

 

325

 

Excision av dupuytrens contractur, ett finger

 

3 090

 

2 470

 
 

För varje tillkommande finger

 

2 260

 

1 810

 

326

 

Sentransferering

 

2 780

 

2 220

 

327

 

Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion. Hit skall hänföras t.ex. lambåplastik, fri transplantation av hud- eller sammansatt transplantat och korrektion av medfödd defekt av mera betydande omfattning hos barn

 

3 500

 

2 800

 

328

 

Operation av malign hudtumör inkl. basaliom. Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan

 

2 060

 

1 650

 

329

 

Hud- eller ärrplastik där tidigare ärrbildning är omfattande och utgör ett patologiskt tillstånd

 

2 620

 

2 100

 

330

 

Falangresektion vid hammartå; avmejsling av exostos

 

2 620

 

2 100

 
 

För varje tillkommande tå

 

1 970

 

1 580

 

332

 

Neurolys; exstirpation av Mortons neurom

 

3 090

 

2 470

 

334

 

Exstirpation av tumör i munhåla och svalg

 

2 060

 

1 650

 

335

 

Excision av tre eller flera hudtumörer med hudsutur

 

1 440

 

1 150

 

336

 

Operation av varicer med hög underbindning och resektion av saphena magna och/eller ligatur och resektion av saphena parva samt eventuella exstirpationer

 

3 810

 

3 050

 

337

 

Urodynamisk undersökning. Härmed avses en kombinerad urinflödesmätning med hjälp av särskild apparatur och ultraljudsmätning av residualurin. Åtgärden får tillämpas högst en gång per år och patient

 

2 160

 

1 730

 

338

 

Videoarthroskopi/fotodokumentation

 

4 010

 

3 210

 

340

 

TUR-B

 

2 880

 

2 300

 

341

 

Endoskopisk strikturbehandling

 

2 370

 

1 900

 

342

 

Lithotripsi, blåsevakuering

 

2 370

 

1 900

 

343

 

Sondering av uretra hos man

 

1 650

 

1 320

 

345

 

Operation av uretracaruncel eller skeneit

 

2 370

 

1 900

 

346

 

Operation av intrauretrala condylom

 

1 650

 

1 320

 

347

 

Operation av ljumskbråck

 

5 250

 

4 200

 

348

 

Operation av epigastricabråck

 

3 700

 

2 960

 

349

 

Operation av navelbråck

 

4 730

 

3 780

 

350

 

Excision med sutur av ögonlockstumör

 

2 060

 

1 650

 

351

 

Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten

 

1 440

 

1 150

 
 

För varje tillkommande tå

 

1 080

 

860

 

352

 

Provexcision från arteria temporalis

 

1 440

 

1 150

 

353

 

Videogastroskopi

 

2 620

 

2 100

 

354

 

Videocoloskopi

 

3 700

 

2 960

 

355

 

Videosigmoideoskopi

 

2 880

 

2 300

 

356

 

Hallux valgusoperation (ej enbart avmejsling); hallux rigidusoperation (debasering, cheilectomi); korrektionsosteotomi metatarsalben, falang

 

3 500

 

2 800

 
 

För varje tillkommande åtgärd

 

2 630

 

2 100

 

357

 

Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsalbenhuvud. Tenolys eller excision av partiell ruptur

 

3 190

 

2 550

 
 

För varje tillkommande åtgärd

 

2 390

 

1 910

 

358

 

Operation av synstörande dermatochalasis

 

2 060

 

1 650

 

359

 

Operation av Bartolinicysta-fenestrering/exstirpation

 

1 440

 

1 150

 

360

 

Om åtgärd inom gruppen opererande specialiteter utförs i intravenös eller regional anestesi som lagts av den opererande läkaren själv lämnas ytterligare ersättning

 

1 340

 

1 070

 

361

 

Om polypektomi utförs vid colosko-pi lämnas ytterligare ersättning om

 

370

 

300

 

362

 

TRUL + prostatabiopsi

 

2 060

 

1 650

 

363

 

Blåshalsincision

 

3 500

 

2 800

 

364

 

Ablatio testis i lokal anestesi

 

3 500

 

2 800

 

366

 

Artrodes inklusive internfixation av stortå

 

3 910

 

3 130

 

367

 

Artrodes inklusive internfixation av fingerled och små tår

 

3 500

 

2 800

 
 

För varje tillkommande tå/finger

 

2 630

 

2 100

 

368

 

CMC 1 interpositionsplastik

 

3 500

 

2 800

 

369

 

Transrektalt ultraljud

 

1 750

 

1 400

 

370

 

Testisbiopsi

 

2 060

 

1 650

 

371

 

Videocystoscopi

 

2 880

 

2 300

 
 
 
 
 

Obstetrik och gynekologi

 
 
 
 
 

401

 

Exeres eller vacuumaspiration av spontanabort

 

2 060

 

1 650

 

402

 

Fraktioniserad abrasio

 

2 060

 

1 650

 

403

 

Hysteroskopi

 

2 060

 

1 650

 

404

 

Vasectomi

 

2 160

 

1 730

 

405

 

Diatermiloop-/laserkonisering

 

2 060

 

1 650

 

406

 

Abortingrepp

 

2 470

 

1 980

 

407

 

Cystoskopi

 

1 850

 

1 480

 

408

 

Medicinsk abort (inkl.läkemedel)

 

3 500

 

2 800

 

409

 

Om åtgärd inom gruppen obstetrik och gynekologi utförs med PCB lämnas ytterligare ersättning

 

1 440

 

1 150

 

410

 

Kolposkopi med provexcision vid utredning av precancerösa och andra epitelförändringar cervix; i vagina och vulva

 

1 440

 

1 150

 

411

 

Borttagande av tre eller flera hudförändringar på nedre delen av kroppen

 

1 650

 

1 320

 

412

 

Hydrosonografi av uterus

 

1 440

 

1 150

 

413

 

Operation av Bartolinicysta-fenestrering/exstirpation

 

1 440

 

1 150

 

414

 

Inkontinensutredning, träning av patient och tillhandahållande av vaginalt inlägg Åtgärden får tillämpas högst två gånger per år och patient

 

2 060

 

1 650

 

415

 

Endometriebiopsi

 

1 700

 

1 360

 

416

 

Tubarundersökning med ultraljud

 

3 500

 

2 800

 
 
 
 
 

Ögonsjukdomar

 
 
 
 
 

502

 

Nedläggning av silikongummislang

 

2 160

 

1 730

 

503

 

Operation av pterygium

 

2 160

 

1 730

 

504

 

Excision av tumör i conj./ögonlock

 

1 750

 

1 400

 

505

 

Enklare tårvägsplastik

 

1 750

 

1 400

 

506

 

Operation av ektropion

 

2 160

 

1 730

 

507

 

Operation av entropion

 

2 160

 

1 730

 

508

 

Operation av ptos

 

3 700

 

2 960

 

510

 

Excision med sutur av ögonlockstumör

 

2 060

 

1 650

 

511

 

Operation av synstörande dermatochalasis

 

2 060

 

1 650

 

512

 

Fotokoagulering/laserbehandling, främre segmentet

 

1 650

 

1 320

 

513

 

Fotokoagulering/laserbehandling, bakre segmentet

 

2 060

 

1 650

 

514

 

Synfältsundersökning med datorperimetri eller Goldman

 

1 200

 

960

 

515

 

Ögonbottenfotografering med fotodokumentation

 

1 200

 

960

 
 
 
 
 

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

 
 
 
 
 

602

 

Sömnapnéundersökning, omfattande Åtgärden får tillämpas högst två gånger per år och patient

 

1 650

 

1 320

 

604

 

nCPAP-inträning, standard (med noninvasivbehandling)

 

1 650

 

1 320

 

605

 

FES (=funktionell endoscopisk kirurgi). Modern sinuskirurgi som kräver speciella kirurgiska instrument, optiker med ljuskälla

 

2 470

 

1 980

 

606

 

Exstirpation av tumör i munhålan och svalg

 

2 060

 

1 650

 

607

 

Permanent transmyringealt dränage

 

2 160

 

1 730

 

608

 

Larynxundersökning inkluderande stroboscopi

 

2 060

 

1 650

 

609

 

Exstirpation av mjukdelstumörer i head- and neckområdet

 

2 260

 

1 810

 

610

 

Videonystagmoskopi

 

2 370

 

1 900

 

611

 

Omfattande allergologisk utredning med prick-/epikutantest, avser första besöket

 

1 440

 

1 150

 

612

 

Dynamisk spirometri med bronkodilatation Åtgärden får tillämpas högst två gånger per år och patient

 

1 440

 

1 150

 

613

 

Omfattande sväljfunktionsanalys

 

1 700

 

1 360

 
 
 
 
 

Onkologi m.m.

 
 
 
 
 

701

 

Intravenös cytostatikabehandling

 

1 750

 

1 390

 
 
 
 
 

Neurologi

 
 
 
 
 

801

 

EMG och ENeG med undersökning av lämpligt antal muskler och nerver som bedöms nödvändig för frågeställningen

 

2 470

 

1 980

 

802

 

Ultraljud, duplex carotis Åtgärden får tillämpas högst två gånger per år och patient

 

1 540

 

1 230

 
 
 
 
 

Hud- och könssjukdomar

 
 
 
 
 

901

 

Fotokemoterapi med PUVA eller behandling med B-ljus eller Buckybehandling eller PDT avser första besöket

 

1 440

 

1 150

 

902

 

Omfattande kirurgisk behandling av multipla hudtumörer med kryokirurgi eller kombinationsteknik eller excision/sutur av tre hudtumörer

 

2 060

 

1 650

 

903

 

Operation av malign hudtumör (inkl. basaliom). Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan

 

2 060

 

1 650

 

904

 

Hud- eller ärrplastik där tidigare ärrbildning är omfattande och utgör ett patologiskt tillstånd

 

2 620

 

2 100

 

905

 

Omfattande allergologisk utredning med prick-/epikutantest, avser första besöket

 

1 440

 

1 150

 
 
 
 
 

Psykiatriska specialiteter

 
 
 
 
 

951

 

Gruppterapi/familjeterapi för högst sex patienter

 

560 /patient

 

450 /patient

 

952

 

För ytterligare högst två patienter

 

315 /patient

 

250 /patient

 

953

 

Besök överstigande 2 x 50 minuter

 

2 370

 

1 900

 
 
 
 
 

Barnmedicinska specialiteter

 
 
 
 
 

961

 

Gastroskopi

 

1 650

 

1 320

 

962

 

Datoriserat medicinskt arbetsprov Åtgärden får tillämpas högst två gånger per år och patient

 

1 650

 

1 320

 

963

 

Dynamisk spirometri med bronkodilatation Åtgärden får tillämpas högst två gånger per år och patient

 

1 440

 

1 150

 

964

 

Omfattande allergologisk utredning med prick-/epikutantest, avser första besöket

 

1 440

 

1 150

 

965

 

Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

 

1 540

 

1 230

 
 
 
 
 

Allmänmedicin

 
 
 
 
 

972

 

24-timmars blodtrycksregistrering

 

1 440

 

1 150

 

973

 

Dynamisk spirometri med bronkodilatation Åtgärden får tillämpas högst två gånger per år och patient

 

1 440

 

1 150

 

974

 

Omfattande allergologisk utredning med pricktest, avser första besöket

 

1 440

 

1 150

 

975

 

Excision av tre eller flera hudtumörer med hudsutur

 

1 440

 

1 150

 

976

 

Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten

 

1 440

 

1 150

 

977

 

Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

 

1 540

 

1 230

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:1261

1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2007.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)