Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:1207

Utkom från trycket den 10 december 2007
Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning;
utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver att 5, 6, 7, 7 a och 9–11 §§ samt bilaga 1 förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning ska ha följande lydelse.

1) Normalarvode lämnas med högst följande belopp under förutsättning att summan av arvodet som lämnats till läkaren och vikarie i dennes verksamhet under kalenderåret har uppgått till högst det belopp som anges i tabellen

1)

Senaste lydelse 2006:1261.

Läkare

Normalarvode kronor

Tidsåtgång minuter

Sammanlagt uppburet arvode kronor

Allmänmedicin

 

660

 

25

 

2 107 000

 

Anestesi och intensivvård

 

660

 

20

 

2 491 000

 

Barnmedicinska specialiteter

 

800

 

30

 

2 020 000

 

Hud- och könssjukdomar

 

660

 

20

 

2 417 000

 

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

 

685

 

25

 

2 188 000

 

Reumatologi

 

1 005

 

35

 

2 029 000

 

Vissa opererande specialiteter

 

685

 

20

 

2 556 000

 

Obstetrik och gynekologi

 

850

 

25

 

2 474 000

 

Psykiatriska specialiteter

 

1 180

 

50

 

1 649 000

 

Ögonsjukdomar

 

740

 

25

 

2 411 000

 

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

 

685

 

20

 

2 556 000

 

Onkologi

 

685

 

25

 

2 102 000

 

Neurologi

 

1 090

 

35

 

2 298 000

 

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) och övriga utan specialistkompetens

 

390

 

20

 

1 346 000

 

2) Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt uppburet arvode enligt 5 § lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med högst de belopp som anges i tabellen.

2)

Senaste lydelse 2006:1261.

Reducerat normalarvode lämnas under förutsättning att summan av lämnat arvode till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under ett kalenderår inte överstiger det ersättningstak som anges i tabellen

Läkare

Reducerat normalarvode kronor

Ersättningstak kronor

Allmänmedicin

 

330

 

2 607 000

 

Anestesi och intensivvård

 

330

 

3 895 000

 

Barnmedicinska specialiteter

 

400

 

2 682 000

 

Hud- och könssjukdomar

 

330

 

3 242 000

 

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

 

345

 

2 895 000

 

Reumatologi

 

505

 

2 977 000

 

Vissa opererande specialiteter

 

345

 

3 954 000

 

Obstetrik och gynekologi

 

425

 

3 316 000

 

Psykiatriska specialiteter

 

590

 

2 190 000

 

Ögonsjukdomar

 

370

 

3 502 000

 

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

 

345

 

3 383 000

 

Onkologi

 

345

 

2 909 000

 

Neurologi

 

545

 

3 115 000

 

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) och övriga utan specialistkompetens

 

195

 

1 833 000

 

3) För enklare undersökningar, behandlingar och rådgivning än som anges i 4 § som utförs av läkaren eller under dennes överinseende lämnas enkelt arvode med högst 225 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 115 kronor.

3)

Senaste lydelse 2006:1261.

Sker en läkares rådgivning enligt 7 § per telefon lämnas ett enkelt arvode med 130 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 65 kronor.

För samtalsbehandling som ges av en läkare som också är legitimerad psykoterapeut lämnas normalarvode med högst 780 kronor om behandlingstiden i direkt kontakt med patienten är minst 45 minuter. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat normalarvode med högst 390 kronor.

För rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller i fråga om abort eller sterilisering som lämnas i samband med en undersökning lämnas ett arvode om 685 kronor eller, under de förhållanden som anges i 6 §, ett arvode om 345 kronor. Arvodet om 345 kronor lämnas dock även om ersättningstaket i 6 § har uppnåtts. Arvodet utgör ersättning även för inprovning av pessar, insättning av livmoderinlägg eller implantation under huden och uttagande av preventivmedel. Vid rådgivning i födelsekontrollerande syfte i annat fall lämnas ett arvode som motsvarar enkelt arvode.

Vid gynekologisk undersökning ersätts livmoderinlägg med 350 kronor utöver arvodet enligt första stycket samt pessar, införare och det första behovet av kemiska medel med 360 kronor utöver arvodet enligt första stycket.

Detta gäller även när pessaret med tillbehör kan hämtas på apotek utan kostnad för patienten.

Arvodet enligt denna bestämmelse omfattar även förskrivning av preventivmedel och kostnader för preventivmedel som lämnas ut vid läkarbesöket.

Ersättning enligt denna paragraf ingår inte i beloppen för sammanlagt uppburet arvode i 5 § eller ersättningstak i 6 §.

Till en läkare som har sin verksamhet inom de geografiska områden som anges i 20 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning lämnas tillläggsarvode med 225 kronor för medicinskt motiverade hembesök. Om flera personer ges vård vid ett besök lämnas högst två tilläggsarvoden. För telefonkonsultationer lämnas till en sådan läkare, utöver den ersättning som kan lämnas enligt 7 a §, en särskild ersättning med 20 kronor.

Bilaga 14)

Förteckning över läkarvårdsåtgärder som ska föranleda särskilt arvode enligt 8 §

Åtgärder

Arvode kr

Reducerat arvode kr

Anestesi och intensivvård m.m.

 

101

 

Intravenös anestesiologisk läkemedelstillförsel (inkluderar övervakning efter ingrepp)

 

2 120

 

1 700

 

102

 

Regional anestesi

 

1 800

 

1 440

 

103

 

Perioperativ anestesivård – innefattande preoperativ bedömning, inhalations/balanserad intravenös anestesi samt tillsyn av okomplicerat uppvakningsförlopp

 

3 800

 

3 040

 

104

 

Sacral-, lumbal- eller epiduralblockad (inkluderar övervakning efter ingrepp)

 

2 320

 

1 860

 

105

 

Ganglie- eller intravenös sympaticusblockad. Anläggande av DCS/ryggmärgsnära elstimulering

 

2 440

 

1 950

 

106

 

Smärtanalys. Förbehållet specialister i smärtlindring Åtgärden får utföras högst en gång per år och patient

 

1 320

 

1 060

 

Invärtesmedicinska specialiteter

 

201

 

Intravenös cytostatikabehandling

 

1 800

 

1 440

 

202

 

Ultraljud, duplex carotis Åtgärden får utföras högst två gånger per år och patient

 

1 580

 

1 260

 

203

 

Pace-makerkontroll med omprogrammering

 

1 580

 

1 260

 

204

 

Duplex artär, omfattande (t.ex. iliacapopliteabilat) Åtgärden får utföras högst två gånger per år och patient

 

1 700

 

1 360

 

205

 

Venös insufficiens, duplex bilat Åtgärden får utföras högst två gånger per år och patient

 

1 700

 

1 360

 

206

 

Sömnapnéundersökning, omfattande Åtgärden får utföras högst två gånger per år och patient

 

1 700

 

1 360

 

208

 

Arteriell utredning, omfattande Åtgärden får utföras högst två gånger per år och patient

 

1 580

 

1 260

 

209

 

cCPAP-inträning, standard (med noninvasiv behandling)

 

1 700

 

1 360

 

211

 

Bronchoskopi i lokalanestesi, kräver fiberoptik med ljuskälla

 

2 440

 

1 950

 

214

 

Eko-Doppler, färg-Doppler

 

2 120

 

1 700

 

215

 

Bandspelar-EKG (långtids-EKG)

 

1 700

 

1 360

 

216

 

Oesophagus-eko

 

2 220

 

1 780

 

217

 

Stress-eko

 

2 220

 

1 780

 

218

 

Datoriserat medicinskt arbetsprov Var och en av åtgärderna 214–218 får tillämpas högst två gånger per år och patient

 

1 700

 

1 360

 

219

 

24-timmars blodtrycksregistrering

 

1 480

 

1 180

 

220

 

Dynamisk spirometri med bronkodilatation Åtgärden får utföras högst två gånger per år och patient

 

1 480

 

1 180

 

221

 

Omfattande allergologisk utredning med prick-/epikutantest, avser första besöket

 

1 480

 

1 180

 

222

 

Videocoloskopi

 

3 800

 

3 040

 

223

 

Videogastroskopi

 

2 690

 

2 150

 

224

 

Videosigmoideoskopi

 

2 960

 

2 370

 

225

 

Om polypektomi utförs vid coloskopi, sigmoideoskopi eller gastroskopi lämnas ytterligare ersättning om

 

380

 

300

 

226

 

Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

 

1 580

 

1 260

 

227

 

Polypektomi i colon för polyper större än 1 cm ger ytterligare ersättning om

 

610

 

490

 

Reumatologi

 

228

 

Behandling med TNF-blockare eller med immunmodulerande-/cytostatikapreparat

 

2 010

 

1 610

 

229

 

Ledinjektion under sterila betingelser med samtidig tappning av led och administration av kortison i två eller flera leder

 

2 010

 

1 610

 

Vissa opererande specialiteter

 

301

 

Sfincterotomi eller dilatation p.g.a. analfissur eller kontraktur

 

2 120

 

1 700

 

302

 

Exstirpation av anal- eller rektalpolyp

 

1 480

 

1 180

 

303

 

Excision av pilonidalsinus

 

2 440

 

1 950

 

304

 

Operation av tumör i bröstkörtelvävnad innefattande även operation av gynecomasti

 

2 440

 

1 950

 

305

 

Operation av tumör i ben, brosk eller underhud

 

2 010

 

1 610

 

306

 

Exstirpation av mjukdelstumörer i head- and neckområdet eller tumör större än 5 centimeter

 

2 320

 

1 860

 

307

 

Phimosis (circumcisio)/frenulumplastik

 

2 440

 

1 950

 

308

 

Operation av hydrocele

 

2 120

 

1 700

 

309

 

Sutur av collateralligament

 

2 120

 

1 700

 

312

 

Avlösning av muskelfäste (epikondylit)

 

2 690

 

2 150

 

313

 

Cystoskopi

 

1 900

 

1 520

 

314

 

Senskideklyvning

 

2 320

 

1 860

 

315

 

Operation av analabscess och/eller fistel samt operation av hemorrojder och slem hinneprolaps (gäller ej gummiringsligatur)

 

2 440

 

1 950

 

318

 

Operation av varicer innebärande minst fyra hudincisioner eller minst två perforantligaturer, eller stripping av saphena magna på underbenet

 

2 120

 

1 700

 

319

 

Vasectomi

 

2 220

 

1 780

 

320

 

Borttagande av osteosyntesmaterial

 

2 440

 

1 950

 

321

 

Exstirpation av ganglion, bursa

 

3 180

 

2 540

 

322

 

Synovectomi i smärre leder

 

2 540

 

2 030

 

324

 

Dorsal tenosynovectomi i handled samt eventuell sentransferering

 

2 860

 

2 290

 

325

 

Excision av dupuytrens contractur, ett finger

 

3 180

 

2 320

 
 

För varje tillkommande finger

 

2 540

 

1 860

 

326

 

Sentransferering

 

2 860

 

2 290

 

327

 

Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion. Hit ska hänföras t.ex. lambåplastik, fri transplantation av hud- eller sammansatt transplantat och korrektion av medfödd defekt av mera betydande omfattning hos barn

 

3 600

 

2 880

 

328

 

Operation av malign hudtumör inkl. basaliom. Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan

 

2 120

 

1 700

 

329

 

Hud- eller ärrplastik där tidigare ärrbildning är omfattande och utgör ett patologiskt tillstånd

 

2 690

 

2 150

 

330

 

Falangresektion vid hammartå; avmejsling av exostos

 

2 690

 

2 030

 
 

För varje tillkommande tå

 

2 150

 

1 620

 

332

 

Neurolys; exstirpation av Mortons neurom

 

3 180

 

2 540

 

334

 

Exstirpation av tumör i munhåla och svalg

 

2 120

 

1 700

 

335

 

Excision av tre eller flera hudtumörer med hudsutur

 

1 480

 

1 180

 

336

 

Operation av varicer med hög under bindning och resektion av saphena magna och/eller ligatur och resektion av saphena parva samt eventuella exstirpationer

 

3 920

 

3 140

 

337

 

Urodynamisk undersökning.

 
 
 
 

Härmed avses en kombinerad urinflödesmätning med hjälp av särskild apparatur och ultraljudsmätning av residualurin.

 
 
 
 

Åtgärden får utföras högst två gånger per år och patient

 

2 220

 

1 780

 

338

 

Videoarthroskopi/fotodokumentation

 

4 120

 

3 300

 

340

 

TUR-B

 

2 960

 

2 370

 

341

 

Endoskopisk strikturbehandling

 

2 440

 

1 950

 

342

 

Lithotripsi, blåsevakuering

 

2 440

 

1 950

 

343

 

Sondering av uretra hos man

 

1 700

 

1 360

 

345

 

Operation av uretracaruncel eller skeneit

 

2 440

 

1 950

 

346

 

Operation av intrauretrala condylom

 

1 700

 

1 360

 

347

 

Operation av ljumskbråck

 

5 400

 

4 320

 

348

 

Operation av epigastricabråck

 

3 800

 

3 040

 

349

 

Operation av navelbråck

 

4 860

 

3 890

 

350

 

Excision med sutur av ögonlockstumör

 

2 120

 

1 700

 

351

 

Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten

 

1 480

 

1 110

 
 

För varje tillkommande tå

 

1 180

 

890

 

352

 

Provexcision från arteria temporalis

 

1 480

 

1 180

 

353

 

Videogastroskopi

 

2 690

 

2 150

 

354

 

Videocoloskopi

 

3 800

 

3 040

 

355

 

Videosigmoideoskopi

 

2 960

 

2 370

 

356

 

Hallux valgusoperation (ej enbart avmejsling); hallux rigidusoperation (debasering, cheilectomi); korrektionsosteotomi metatarsalben, falang

 

3 600

 

2 700

 
 

För varje tillkommande åtgärd

 

2 880

 

2 160

 

357

 

Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsalbenhuvud. Tenolys eller excision av partiell ruptur

 

3 280

 

2 460

 
 

För varje tillkommande åtgärd

 

2 620

 

1 970

 

358

 

Operation av synstörande dermatochalasis

 

2 120

 

1 700

 

359

 

Operation av Bartolinicysta-fenestrering/exstirpation

 

1 480

 

1 180

 

360

 

Om åtgärd inom gruppen opererande specialiteter utförs i intravenös eller regional anestesi som lagts av den opererande läkaren själv lämnas ytterligare ersättning

 

1 380

 

1 100

 

361

 

Om polypektomi utförs vid coloskopi, sigmoideoskopi eller gastroskopi lämnas ytterligare ersättning om

 

380

 

300

 

362

 

TRUL och prostata biopsi

 

2 120

 

1 700

 

363

 

Blåshalsincision

 

3 600

 

2 880

 

364

 

Ablatio testis i lokal anestesi

 

3 600

 

2 880

 

366

 

Artrodes inklusive internfixation av stortå

 

4 020

 

3 220

 

367

 

Artrodes inklusive internfixation av fingerled och småtår

 

3 600

 

2 880

 
 

För varje tillkommande tå/finger

 

2 700

 

2 160

 

368

 

CMC 1 interpositionsplastik

 

3 600

 

2 880

 

369

 

Transrektalt ultraljud

 

1 800

 

1 440

 

370

 

Testisbiopsi

 

2 120

 

1 700

 

371

 

Videocystoscopi

 

2 960

 

2 370

 

Obstetrik och gynekologi

 

401

 

Exeres eller vacuumaspiration av spontanabort

 

2 120

 

1 700

 

402

 

Fraktioniserad abrasio

 

2 120

 

1 700

 

403

 

Hysteroskopi

 

2 120

 

1 700

 

404

 

Vasectomi

 

2 220

 

1 780

 

405

 

Diatermiloop-/laserkonisering

 

2 120

 

1 700

 

406

 

Abortingrepp

 

2 540

 

2 030

 

407

 

Cystoskopi

 

1 900

 

1 520

 

408

 

Medicinsk abort (inkl.läkemedel)

 

3 600

 

2 880

 

409

 

Om åtgärd inom gruppen obstetrik och gynekologi utförs med PCB lämnas ytterligare ersättning

 

1 480

 

1 180

 

410

 

Kolposkopi med provexcision vid utredning av precancerösa och andra epitelförändringar cervix; i vagina och vulva

 

1 480

 

1 180

 

411

 

Borttagande av tre eller flera hudförändringar på nedre delen av kroppen

 

1 700

 

1 360

 

412

 

Hydrosonografi av uterus

 

1 480

 

1 180

 

413

 

Operation av Bartolinicystafenestrering/exstirpation

 

1 480

 

1 180

 

414

 

Inkontinensutredning, träning av patient och tillhandahållande av vaginalt inlägg

 
 
 
 

Åtgärden får utföras högst två gånger per år och patient

 

2 120

 

1 700

 

415

 

Endometriebiopsi

 

1 700

 

1 360

 

416

 

Tubarundersökning med ultraljud

 

3 600

 

2 880

 

Ögonsjukdomar

 

502

 

Nedläggning av silikongummislang

 

2 220

 

1 780

 

503

 

Operation av pterygium

 

2 220

 

1 780

 

504

 

Excision av tumör i conj./ögonlock

 

1 800

 

1 440

 

505

 

Enklare tårvägsplastik

 

1 800

 

1 440

 

506

 

Operation av ektropion

 

2 220

 

1 780

 

507

 

Operation av entropion

 

2 220

 

1 780

 

508

 

Operation av ptos

 

3 800

 

3 040

 

510

 

Excision med sutur av ögonlockstumör

 

2 120

 

1 700

 

511

 

Operation av synstörande dermatochalasis

 

2 120

 

1 700

 

512

 

Fotokoagulering/laserbehandling, främre segmentet

 

1 700

 

1 360

 

513

 

Fotokoagulering/laserbehandling, bakre segmentet

 

2 120

 

1 700

 

514

 

Synfältsundersökning med datorperimetri eller Goldman

 

1 230

 

980

 

515

 

Ögonbottenfotografering med fotodokumentation

 

1 230

 

980

 

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

 

602

 

Sömnapnéundersökning, omfattande

 
 
 
 

Åtgärden får utföras högst två gånger per år och patient

 

1 700

 

1 360

 

604

 

nCPAP-inträning, standard (med noninvasivbehandling)

 

1 700

 

1 360

 

605

 

FES (funktionell endoscopisk kirurgi).

 
 
 
 

Modern sinuskirurgi som kräver speciella kirurgiska instrument, optiker med ljuskälla

 

2 540

 

2 030

 

606

 

Exstirpation av tumör i munhålan och svalg

 

2 120

 

1 700

 

607

 

Permanent transmyringealt dränage

 

2 220

 

1 780

 

608

 

Larynxundersökning inkluderande stroboscopi

 

2 120

 

1 700

 

609

 

Exstirpation av mjukdelstumörer i head- and neckområdet

 

2 320

 

1 860

 

610

 

Videonystagmoskopi

 

2 440

 

1 950

 

611

 

Omfattande allergologisk utredning med prick-/epikutantest, avser första besöket

 

1 480

 

1 180

 

612

 

Dynamisk spirometri med bronkodilatation

 
 
 
 

Åtgärden får utföras högst två gånger per år och patient

 

1 480

 

1 180

 

613

 

Omfattande sväljfunktionsanalys

 

1 750

 

1 400

 

Onkologi m.m.

 

701

 

Intravenös cytostatikabehandling

 

1 800

 

1 440

 

Neurologi

 

801

 

EMG och ENeG med undersökning av lämpligt antal muskler och nerver som bedöms nödvändig för frågeställningen

 

2 540

 

2 030

 

802

 

Ultraljud, duplex carotis

 
 
 
 

Åtgärden får utföras högst två gånger per år och patient

 

1 580

 

1 260

 

Hud- och könssjukdomar

 

901

 

Fotokemoterapi med PUVA, behandling med Bljus, Buckybehandling eller PDT, avser första besöket

 

1 480

 

1 180

 

902

 

Omfattande kirurgisk behandling av multipla hudtumörer med kryokirurgi eller kombinationsteknik eller excision/sutur av tre hudtumörer

 

2 120

 

1 700

 

903

 

Operation av malign hudtumör (inkl. basaliom).

 
 
 
 

Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan

 

2 120

 

1 700

 

904

 

Hud- eller ärrplastik där tidigare ärrbildning är omfattande och utgör ett patologiskt tillstånd

 

2 690

 

2 150

 

905

 

Omfattande allergologisk utredning med prick-/epikutantest, avser första besöket

 

1 480

 

1 180

 

Psykiatriska specialiteter

 

951

 

Gruppterapi/familjeterapi för högst sex patienter

 

580/patient

 

460/patient

 

952

 

För ytterligare högst två patienter

 

325/patient

 

260/patient

 

953

 

Besök överstigande 2 x 50 minuter

 

2 440

 

1 950

 

Barnmedicinska specialiteter

 

961

 

Gastroskopi

 

1 700

 

1 360

 

962

 

Datoriserat medicinskt arbetsprov

 
 
 
 

Åtgärden får tillämpas högst två gånger per år och patient

 

1 700

 

1 360

 

963

 

Dynamisk spirometri med bronkodilatation

 
 
 
 

Åtgärden får utföras högst två gånger per år och patient

 

1 480

 

1 180

 

964

 

Omfattande allergologisk utredning med prick-/epikutantest, avser första besöket

 

1 480

 

1 180

 

965

 

Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

 

1 580

 

1 260

 

Allmänmedicin

 

972

 

24-timmars blodtrycksregistrering

 

1 480

 

1 180

 

973

 

Dynamisk spirometri med bronkodilatation

 
 
 
 

Åtgärden får utföras högst två gånger per år och patient

 

1 480

 

1 180

 

974

 

Omfattande allergologisk utredning med pricktest, avser första besöket

 

1 480

 

1 180

 

975

 

Excision av tre eller flera hudtumörer med hudsutur

 

1 480

 

1 180

 

976

 

Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten

 

1 480

 

1 180

 

977

 

Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

 

1 580

 

1 260

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:1207

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)