Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:346

Utkom från trycket den 3 juni 2008
Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125);
utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 § tandvårdslagen (1985:125) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:105, bet. 2007/08:SfU8, rskr. 2007/08:199.

6 §

Om någon som vistas i landstingskommunen utan att vara bosatt där behöver omedelbar tandvård, ska landstingskommunen erbjuda sådan tandvård.

Särskilda bestämmelser om tandvård finns i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:346

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)