Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:960

Utkom från trycket den 2 december 2008
Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning;
utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 5–7 a och 9–11 §§ samt bilaga 1 till förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning ska ha följande lydelse.

1) Normalarvode lämnas med högst följande belopp under förutsättning att summan av arvodet som lämnats till läkaren och vikarie i dennes verksamhet under kalenderåret har uppgått till högst det belopp som anges i tabellen.

1)

Senaste lydelse 2007:1207.

Läkare

Normalarvode kronor

Tidsåtgång minuter

Sammanlagt uppburet minuter arvode kronor

Allmänmedicin

 

680

 

25

 

2 164 000

 

Anestesi och intensivvård

 

680

 

20

 

2 558 000

 

Barnmedicinska specialiteter

 

820

 

30

 

2 075 000

 

Hud- och könssjukdomar

 

680

 

20

 

2 482 000

 

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

 

705

 

25

 

2 247 000

 

Reumatologi

 

1 030

 

35

 

2 084 000

 

Vissa opererande specialiteter

 

705

 

20

 

2 625 000

 

Obstetrik och gynekologi

 

875

 

25

 

2 541 000

 

Psykiatriska specialiteter

 

1 210

 

50

 

1 694 000

 

Ögonsjukdomar

 

760

 

25

 

2 476 000

 

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

 

705

 

20

 

2 625 000

 

Onkologi

 

705

 

25

 

2 159 000

 

Neurologi

 

1 120

 

35

 

2 360 000

 

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) och övriga utan specialistkompetens

 

400

 

20

 

1 382 000

 

2) Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt uppburet arvode enligt 5 § lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med högst de belopp som anges i tabellen.

2)

Senaste lydelse 2007:1207.

Reducerat normalarvode lämnas under förutsättning att summan av lämnat arvode till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under ett kalenderår inte överstiger det ersättningstak som anges i tabellen.

Läkare

Reducerat normalarvode kronor

Ersättningstak kronor

Allmänmedicin

 

340

 

2 677 000

 

Anestesi och intensivvård

 

340

 

4 000 000

 

Barnmedicinska specialiteter

 

410

 

2 754 000

 

Hud- och könssjukdomar

 

340

 

3 330 000

 

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

 

355

 

2 973 000

 

Reumatologi

 

515

 

3 057 000

 

Vissa opererande specialiteter

 

355

 

4 061 000

 

Obstetrik och gynekologi

 

440

 

3 406 000

 

Psykiatriska specialiteter

 

605

 

2 249 000

 

Ögonsjukdomar

 

380

 

3 597 000

 

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

 

355

 

3 474 000

 

Onkologi

 

355

 

2 988 000

 

Neurologi

 

560

 

3 199 000

 

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) och övriga utan specialistkompetens

 

200

 

1 882 000

 

3) För enklare undersökningar, behandlingar och rådgivning än som anges i 4 § som utförs av läkaren eller under dennes överinseende lämnas enkelt arvode med högst 230 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 115 kronor.

3)

Senaste lydelse 2007:1207.

4) Sker en läkares rådgivning enligt 7 § per telefon lämnas ett enkelt arvode med 135 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 70 kronor.

4)

Senaste lydelse 2007:1207.

5) För samtalsbehandling som ges av en läkare som också är legitimerad psykoterapeut lämnas normalarvode med högst 800 kronor om behandlingstiden i direkt kontakt med patienten är minst 45 minuter. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat normalarvode med högst 400 kronor.

5)

Senaste lydelse 2007:1207.

6) För sådan rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller i fråga om abort eller sterilisering som lämnas i samband med en undersökning lämnas ett arvode om 705 kronor eller, under de förhållanden som anges i 6 §, ett arvode om 355 kronor. Arvodet om 355 kronor lämnas dock även om ersättningstaket i 6 § har uppnåtts. Arvodet utgör ersättning även för inprovning av pessar, insättning av livmoderinlägg eller implantation under huden och uttagande av preventivmedel. Vid rådgivning i födelsekontrollerande syfte i annat fall lämnas ett arvode som motsvarar enkelt arvode.

6)

Senaste lydelse 2007:1207.

Vid gynekologisk undersökning ersätts livmoderinlägg med 360 kronor utöver arvodet enligt första stycket samt pessar, införare och det första behovet av kemiska medel med 370 kronor utöver arvodet enligt första stycket. Detta gäller även när pessaret med tillbehör kan hämtas på apotek utan kostnad för patienten.

Arvodet enligt denna bestämmelse omfattar även förskrivning av preventivmedel och kostnader för preventivmedel som lämnas ut vid läkarbesöket.

Ersättning enligt denna paragraf ingår inte i beloppen för sammanlagt uppburet arvode i 5 § eller ersättningstak i 6 §.

7) Till en läkare som har sin verksamhet inom de geografiska områden som anges i 20 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning lämnas tillläggsarvode med 230 kronor för medicinskt motiverade hembesök. Om flera personer ges vård vid ett besök lämnas högst två tilläggsarvoden. För telefonkonsultationer lämnas till en sådan läkare, utöver den ersättning som kan lämnas enligt 7 a §, en särskild ersättning med 20 kronor.

7)

Senaste lydelse 2007:1207.

Bilaga 18)

Förteckning över läkarvårdsåtgärder som ska föranleda särskilt arvode enligt 8 §

Åtgärder

Arvode kr

Reducerat arvode kr

Anestesi och intensivvård m.m.

 

101

 

Intravenös anestesiologisk läkemedelstillförsel (inkluderar övervakning efter ingrepp)

 

2 180

 

1 740

 

102

 

Regional anestesi

 

1 850

 

1 480

 

103

 

Perioperativ anestesivård – innefattande preoperativ bedömning, inhalationsanestesi eller balanserad intravenös anestesi samt tillsyn av okomplicerat uppvakningsförlopp

 

3 900

 

3 120

 

104

 

Sacral-, lumbal- eller epiduralblockad (inkluderar övervakning efter ingrepp)

 

2 380

 

1 900

 

105

 

Ganglieblockad eller intravenös sympaticusblockad. Anläggande av DCS/ryggmärgsnära elstimulering.

 

2 510

 

2 010

 

106

 

Smärtanalys. Förbehållet specialister i smärtlindring. Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient.

 

1 360

 

1 090

 

107

 

Nervblockad med ledning av nervstimulator eller ultraljud

 

2 040

 

1 630

 

108

 

Triggerpunktsblockad

 

1 020

 

820

 

109

 

Algologisk känselundersökning, kvantitativ (QST)

 
 
 
 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient.

 

1 360

 

1 090

 

Invärtesmedicinska specialiteter

 

202 Ultraljud, duplex carotis

 

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient.

 

1 620

 

1 300

 

203

 

Pacemakerkontroll med programmerare. Funktionstestning innefattande mätning och analys av stimulationströsklar och sensitivitetsnivåer samt statistik. Bedömning av batteristatus.

 

1 620

 

1 300

 

207

 

Demensutredning som omfattar i vart fall kognitiv anamnes, kognitivt status (t.ex. MMT/MMSE), laboratorietester för uteslutande av sjukdom som ger demensliknande symtom, EKG samt remittering till CT hjärna. Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient.

 

1 410

 

1 130

 

208

 

Omfattande arteriell utredning Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient.

 

1 620

 

1 300

 

210

 

Insättande av insulinpump Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient.

 

1 620

 

1 300

 

214

 

Eko-Doppler, färg-Doppler Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient.

 

2 180

 

1 740

 

215

 

Bandspelar-EKG (långtids-EKG) Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient.

 

1 750

 

1 400

 

217

 

Stress-eko Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient.

 

2 280

 

1 820

 

218

 

Datoriserat medicinskt arbetsprov Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient.

 

1 750

 

1 400

 

219

 

Digital monitorering av blodtryck utanför mottagning under 24 timmars blodtrycksregistrering.

 

1 520

 

1 220

 

220

 

Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient. Dynamisk spirometri utan bronkodilatation vid kontroll av KOL-patient men med saturationsmätning. Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient.

 

1 520

 

1 220

 

221

 

Omfattande allergologisk utredning inklusive behandling och saneringsåtgärder. Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient.

 

1 520

 

1 220

 

222

 

Videocoloskopi

 

3 900

 

3 120

 

223

 

Videogastroskopi

 

2 760

 

2 210

 

224

 

Videosigmoideoskopi

 

3 040

 

2 430

 

225

 

Om polypektomi utförs vid coloskopi, sigmoideoskopi eller gastroskopi lämnas ytterligare ersättning om

 

500

 

400

 

226

 

Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

 

1 620

 

1 300

 

Reumatologi

 

228

 

Behandling med TNF-blockerare, immunmodulerande preparat eller cytostatikapreparat

 

2 060

 

1 650

 

229

 

Ledinjektion under sterila betingelser med samtidig tappning av led eller administration av kortison i tre eller flera leder

 

2 060

 

1 650

 

Vissa opererande specialiteter

 

301

 

Sfincterotomi eller dilatation p.g.a. analfissur eller kontraktur

 

2 180

 

1 740

 

302

 

Exstirpation av anal- eller rektalpolyp

 

1 520

 

1 220

 

303

 

Excision av pilonidalsinus

 

2 510

 

2 010

 

304

 

Operation av gynecomasti

 

2 510

 

2 010

 

305

 

Operation av tumör i ben, brosk eller underhud

 

2 060

 

1 650

 

306

 

Exstirpation av mjukdelstumörer i head- and neckområdet

 

2 380

 

1 900

 

307

 

Phimosis (circumcisio)/frenulumplastik

 

2 510

 

2 010

 

308

 

Operation av hydrocele

 

2 180

 

1 740

 

309

 

Sutur av collateralligament

 

2 180

 

1 740

 

312

 

Avlösning av muskelfäste (epikondylit)

 

2 760

 

2 210

 

313

 

Cystoskopi

 

1 950

 

1 560

 

314

 

Senskideklyvning

 

2 380

 

1 900

 

315

 

Operation av analabscess eller fistel eller båda, samt operation av hemorrojder och slemhinneprolaps (gäller ej gummiringsligatur)

 

2 510

 

2 010

 

318

 

Operation av varicer innebärande minst fyra hudincisioner eller minst två perforantligaturer, eller stripping av saphena magna på underbenet

 

2 180

 

1 740

 

319

 

Vasectomi

 

2 280

 

1 820

 

320

 

Borttagande av osteosyntesmaterial

 

2 510

 

2 010

 

321

 

Exstirpation av ganglion, bursa

 

3 270

 

2 620

 

322

 

Synovectomi i smärre leder

 

2 610

 

2 090

 

324

 

Dorsal tenosynovectomi i handled samt eventuell sentransferering

 

2 940

 

2 350

 

325

 

Excision av dupuytrens contractur, ett finger

 

3 270

 

2 620 För varje tillkommande finger 2 380 1 900

 

326

 

Sentransferering

 

2 940

 

2 350

 

327

 

Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion. Hit ska hänföras t.ex. lambåplastik, fri transplantation av hudtransplantat eller sammansatt transplantat och korrektion av medfödd defekt av mer betydande omfattning hos barn.

 

3 700

 

2 960

 

328

 

Operation av malign hudtumör inkl. basaliom och hudförändringar med PAD-verifierade atypier. Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan.

 

2 180

 

1 740

 

329

 

Hud- eller ärrplastik där tidigare ärrbildning är omfattande och utgör ett patologiskt tillstånd

 

2 760

 

2 210

 

330

 

Falangresektion vid hammartå; avmejsling av exostos

 

2 760

 

2 210

 
 

För varje tillkommande tå

 

2 080

 

1 660

 

332

 

Neurolys medelst kirurgisk intervention eller exstirpation av Mortons neurom

 

3 270

 

2 620

 

334

 

Exstirpation av tumör i munhåla och svalg

 

2 180

 

1 740

 

335

 

Excision av tre eller flera hudtumörer med hudsutur

 

1 520

 

1 220

 

336

 

Operation av varicer med hög underbindning och resektion av saphena magna och/eller ligatur och resektion av saphena parva samt eventuella exstirpationer

 

4 030

 

3 220

 

337

 

Urodynamisk undersökning. Härmed avses en kombinerad urinflödesmätning med hjälp av särskild apparatur och ultraljudsmätning av residualurin. Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient.

 

2 280

 

1 820

 

338

 

Videoarthroskopi/fotodokumentation

 

4 230

 

3 380

 

339

 

Cystostomi, dvs. anläggande av suprapubisk kateter

 

1 410

 

1 130

 

340

 

TUR-B

 

3 040

 

2 430

 

341

 

Endoskopisk strikturbehandling

 

2 510

 

2 010

 

342

 

Lithotripsi, blåsevakuering

 

2 510

 

2 010

 

343

 

Sondering av uretra hos man

 

1 750

 

1 400

 

345

 

Operation av uretracaruncel eller skeneit

 

2 510

 

2 010

 

346

 

Operation av intrauretrala condylom

 

1 750

 

1 400

 

347

 

Operation av ljumskbråck

 

5 550

 

4 440

 

348

 

Operation av epigastricabråck

 

3 900

 

3 120

 

349

 

Operation av navelbråck

 

4 990

 

3 990

 

350

 

Excision med sutur av ögonlockstumör

 

2 180

 

1 740

 

351

 

Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten

 

1 520

 

1 220

 
 

För varje tillkommande tå

 

1 140

 

910

 

352

 

Provexcision från arteria temporalis

 

1 520

 

1 220

 

353

 

Videogastroskopi

 

2 760

 

2 210

 

354

 

Videocoloskopi

 

3 900

 

3 120

 

355

 

Videosigmoideoskopi

 

3 040

 

2 430

 

356

 

Hallux valgusoperation (ej enbart avmejsling); hallux rigidusoperation (debasering, cheilectomi); korrektionsosteotomi metatarsalben, falang

 

3 700

 

2 960

 
 

För varje tillkommande åtgärd

 

2 770

 

2 220

 

357

 

Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsalbenhuvud. Tenolys eller excision av partiell ruptur.

 

3 370

 

2 700

 
 

För varje tillkommande åtgärd

 

2 530

 

2 020

 

360

 

Om åtgärd inom gruppen opererande specialiteter utförs i intravenös eller regional anestesi som lagts av den opererande läkaren själv lämnas ytterligare ersättning. Åtgärden kan inte användas vid infiltrationsanestesi eller vid ledningsanestesi av finger och tå.

 

1 420

 

1 140

 

361

 

Om polypektomi utförs vid coloskopi, sigmoideoskopi eller gastroskopi lämnas ytterligare ersättning om

 

500

 

400

 

362

 

TRUL och prostatabiopsi

 

2 180

 

1 740

 

363

 

Blåshalsincision

 

3 700

 

2 960

 

364

 

Ablatio testis i lokal anestesi

 

3 700

 

2 960

 

366

 

Artrodes inklusive internfixation av stortå

 

4 130

 

3 300

 

367

 

Artrodes inklusive internfixation av fingerled och småtår

 

3 700

 

2 960

 
 

För varje tillkommande tå/finger

 

2 770

 

2 220

 

368

 

CMC 1 interpositionsplastik

 

3 700

 

2 960

 

369

 

Transrektalt ultraljud

 

1 850

 

1 480

 

370

 

Testisbiopsi

 

2 180

 

1 740

 

371

 

Videocystoscopi

 

3 040

 

2 430

 

Obstetrik och gynekologi

 

401

 

Exeres eller vacuumaspiration av spontanabort

 

2 180

 

1 740

 

402

 

Fraktioniserad abrasio

 

2 180

 

1 740

 

403

 

Hysteroskopi

 

2 180

 

1 740

 

404

 

Om polypektomi utförs vid hysteroskopi lämnas ytterligare ersättning om

 

500

 

400

 

405

 

Diatermiloop-/laserkonisering

 

2 180

 

1 740

 

406

 

Abortingrepp

 

2 610

 

2 090

 

407

 

Cystoskopi

 

1 950

 

1 560

 

408

 

Medicinsk abort (inkl. läkemedel)

 

3 700

 

2 960

 

409

 

Om åtgärd inom gruppen obstetrik och gynekologi utförs med PCB lämnas ytterligare ersättning.

 

1 520

 

1 220

 

410

 

Kolposkopi med provexcision vid utredning av precancerösa och andra epitelförändringar cervix; i vagina och vulva

 

1 520

 

1 220

 

412

 

Hydrosonografi av uterus

 

1 520

 

1 220

 

413

 

Operation av Bartolinicystafenestrering/ exstirpation

 

1 520

 

1 220

 

414

 

Inkontinensutredning, träning av patient och tillhandahållande av vaginalt inlägg. Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient.

 

2 180

 

1 740

 

415

 

Endometriebiopsi

 

1 700

 

1 360

 

416

 

Tubarundersökning med ultraljud. Innefattar genomspolning med särskild kontrast.

 

3 700

 

2 960

 

Ögonsjukdomar

 

501

 

Pachymetri

 

1 260

 

1 010

 

502

 

Nedläggning av silikongummislang

 

2 280

 

1 820

 

503

 

Operation av pterygium

 

2 280

 

1 820

 

504

 

Excision av tumör i conj./ögonlock

 

1 850

 

1 480

 

505

 

Enklare tårvägsplastik

 

1 850

 

1 480

 

506

 

Operation av ektropion

 

2 280

 

1 820

 

507

 

Operation av entropion

 

2 280

 

1 820

 

508

 

Operation av ptos

 

3 900

 

3 120

 

510

 

Excision med sutur av ögonlockstumör

 

2 180

 

1 740

 

511

 

Operation av synstörande dermatochalasis

 

2 180

 

1 740

 

512

 

Fotokoagulering/laserbehandling, främre segmentet

 

1 750

 

1 400

 

513

 

Fotokoagulering/laserbehandling, bakre segmentet

 

2 180

 

1 740

 

514

 

Synfältsundersökning med datorperimetri eller Goldman

 

1 260

 

1 010

 

515

 

Ögonbottenfotografering med fotodokumentation

 

1 260

 

1 010

 

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

 

601

 

Punktion och spolning av bihåla

 

1 410

 

1 130

 

602

 

Omfattande sömnapnéundersökning Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient.

 

1 750

 

1 400

 

604

 

nCPAP-inträning, standard (med noninvasivbehandling)

 

1 750

 

1 400

 

605

 

FES (funktionell endoscopisk kirurgi). Modern sinuskirurgi som kräver speciella kirurgiska instrument, optiker med ljuskälla.

 

2 610

 

2 090

 

606

 

Exstirpation av tumör i munhåla och svalg

 

2 180

 

1 740

 

607

 

Permanent transmyringealt dränage

 

2 280

 

1 820

 

608

 

Larynxundersökning inkluderande stroboscopi med videodokumentation

 

2 180

 

1 740

 

609

 

Exstirpation av mjukdelstumörer i head- and neckområdet

 

2 380

 

1 900

 

610

 

Otoneurologisk undersökning inklusive videonystagmoskopi

 

2 510

 

2 010

 

611

 

Omfattande allergologisk utredning inklusive behandling och saneringsåtgärder. Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient.

 

1 520

 

1 220

 

612

 

Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient. Dynamisk spirometri utan bronkodilatation vid kontroll av KOL-patient men med saturationsmätning. Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient.

 

1 520

 

1 220

 

613

 

Omfattande sväljfunktionsanalys

 

1 800

 

1 440

 

Onkologi m.m.

 

701

 

Intravenös cytostatikabehandling

 

1 850

 

1 480

 

Neurologi

 

801

 

EMG och ENeG med undersökning av lämpligt antal muskler och nerver som bedöms nödvändig för frågeställningen

 

2 610

 

2 090

 

802

 

Ultraljud, duplex carotis Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient.

 

1 620

 

1 300

 

803

 

Apomorfinbehandling Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient.

 

2 240

 

1 790

 

Hud- och könssjukdomar

 

901

 

Fotokemoterapi med PUVA, behandling med B-ljus, Buckybehandling eller PDT, avser första besöket

 

1 520

 

1 220

 

902

 

Omfattande kirurgisk behandling av multipla hudtumörer med kryokirurgi eller kombinationsteknik eller excision/sutur av tre hudtumörer

 

2 180

 

1 740

 

903

 

Operation av malign hudtumör inkl. basaliom och hudförändringar med PAD-verifierade atypier. Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan.

 

2 180

 

1 740

 

905

 

Omfattande allergologisk utredning inklusive behandling och saneringsåtgärder Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient.

 

1 520

 

1 220

 

906

 

Behandling med TNF-blockerare, immunmodulerande preparat, cytostatikapreparat eller Roaccutan. Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient.

 

2 060

 

1 650

 

Psykiatriska specialiteter

 

951

 

Gruppterapi/familjeterapi för högst sex patienter

 

600/patient

 

480/patient

 

952

 

För ytterligare högst två patienter

 

335/patient

 

270/patient

 

953

 

Besök överstigande 2 x 50 minuter

 

2 510

 

2 010

 

Barnmedicinska specialiteter

 

961

 

Gastroskopi

 

1 750

 

1 400

 

962

 

Datoriserat medicinskt arbetsprov Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient.

 

1 750

 

1 400

 

963

 

Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient, eller dynamisk spirometri efter ansträngningsprovokation. Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient.

 

1 520

 

1 220

 

964

 

Omfattande allergologisk utredning inklusive behandling och saneringsåtgärder. Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient.

 

1 520

 

1 220

 

965

 

Inhalationsbehandling av akut astma/obstruktiv bronchit

 

1 620

 

1 300

 

966

 

Initial bedömning av barn med befarad neuropsykiatrisk störning/utvecklingsstörning. Tidsåtgång minst 90 minuter per besök. Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient.

 

2 460

 

1 970

 

Allmänmedicin

 

971

 

Demensutredning som innefattar i vart fall kognitiv anamnes, kognitivt status (t.ex. MMT/MMSE), laboratorietester för uteslutande av sjukdom som ger demensliknande symtom, EKG samt remittering till CT hjärna. Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient.

 

1 410

 

1 130

 

972

 

Digital monitorering av blodtryck utanför mottagning under 24 timmars blodtrycksregistrering

 

1 520

 

1 220

 

973

 

Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient. Dynamisk spirometri utan bronkodilatation vid kontroll av KOL-patient men med saturationsmätning. Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient.

 

1 520

 

1 220

 

974

 

Omfattande allergologisk utredning inklusive behandling och saneringsåtgärder. Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient.

 

1 520

 

1 220

 

975

 

Excision av tre eller flera hudtumörer med hudsutur

 

1 520

 

1 220

 

976

 

Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten

 

1 520

 

1 220

 

977

 

Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

 

1 620

 

1 300

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:960

1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2009.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)