Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:1059

Utkom från trycket den 5 december 2008
Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård;
utfärdad den 27 november 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 38 a § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:36, bet. 2008/09:SoU4, rskr. 2008/09:62.

2)

Lagen omtryckt 2008:415.

38 a §

Offentligt biträde för den som åtgärden avser ska förordnas i mål hos allmän förvaltningsdomstol, om målet gäller

  1. beslut om intagning för tvångsvård enligt 6 b, 11 eller 14 § och om beslutet har överklagats,

  2. medgivande till fortsatt tvångsvård enligt 7, 9, 12 eller 14 §,

  3. beslut om sluten psykiatrisk tvångsvård enligt 26 a §,

  4. avslag på en begäran om att tvångsvården ska upphöra,

  5. beslut om inskränkning enligt 20 a §, eller

  6. beslut om övervakning enligt 22 a §.

Offentligt biträde ska dock inte förordnas, om det måste antas att det inte finns något behov av ett biträde.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:1059

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)