Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:83

Utkom från trycket den 3 mars 2009
Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning;
utfärdad den 19 februari 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

dels att rubriken närmast före 11 § ska utgå,

dels att 11 och 18 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska föras in en ny paragraf, 10 a §, samt närmast före 10 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Särskilda stödområden

Med särskilda stödområden enligt 20 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning avses de kommuner och delar av kommuner som ingår i stödområde A enligt bilagan till förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd.

1) Till en läkare som har sin verksamhet inom ett särskilt stödområde lämnas tilläggsarvode med 230 kronor för medicinskt motiverade hembesök. Om flera personer ges vård vid ett besök lämnas högst två tilläggsarvoden. För telefonkonsultationer lämnas till en sådan läkare, utöver den ersättning som kan lämnas enligt 7 a §, en särskild ersättning med 20 kronor.

1)

Senaste lydelse 2008:960.

2) Den som ger vård mot läkarvårdsersättning ska lämna kvitto på betalda patientavgifter och anteckna dessa på formulär för tillämpning av bestämmelserna om kostnadsbefrielse för patientavgifter.

2)

Senaste lydelse 1996:1360.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:83

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

2. Äldre lydelse av 11 § gäller fortfarande för läkare som vid ikraftträdandet bedriver verksamhet i ett sådant område som anges i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)