Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:307

Utkom från trycket den 28 april 2009
Lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika;
utfärdad den 2 april 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:94, bet. 2008/09:MJU20, rskr. 2008/09:197.

2) Narkotiska läkemedel får lämnas ut endast efter förordnande av läkare, tandläkare eller veterinär. Sådant förordnande ska ske med största försiktighet.

2)

Senaste lydelse 1998:538.

Om Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd dragit in eller begränsat en läkares eller en tandläkares behörighet att förskriva narkotiska läkemedel enligt 5 kap. 11 eller 12 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område får sådant läkemedel inte lämnas ut på ordination av läkaren eller tandläkaren. Detsamma gäller om Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård dragit in eller begränsat en veterinärs behörighet att förskriva narkotiska läkemedel.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:307

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)