Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:456

Utkom från trycket den 2 juni 2009
Lag om ändring i lagen (2009:271) om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter;
utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1993:584) om medicintekniska produkter

1)

Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

dels att 16 § i stället för dess lydelse enligt lagen (2009:271) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse,

dels att punkt 1 i ikraft- och övergångsbestämmelserna till lagen (2009:271) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

Den som har tagit befattning med ett ärende enligt denna lag får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon därvid har fått veta om någons affärs- eller driftförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:456

1. Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009 i fråga om 16 § och i övrigt den 21 mars 2010.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)