Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:734

Utkom från trycket den 30 juni 2009
Lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel;
utfärdad den 17 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 5 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel ska ha följande lydelse.

1)

Bet. 2008/09:SoU25, rskr. 2008/09:288.

Tillstånd enligt 1 § får inte beviljas den

  1. som bedriver yrkesmässig tillverkning av läkemedel eller mellanprodukter,

  2. som innehar godkännande för försäljning av läkemedel,

  3. som är behörig att förordna läkemedel,

  4. över vilken en person som avses i 1 eller 2 har ett bestämmande inflytande,

  5. som utövar ett bestämmande inflytande över en person som avses i 1 eller 2, eller

  6. över vilken en person som avses i 3, ensam eller tillsammans med någon annan som avses i 3, har ett bestämmande inflytande.

Med undantag från det som anges i första stycket 1 får tillstånd beviljas om tillverkningen endast avser

  1. dosdispensering,

  2. läkemedel som enligt 5 § första stycket läkemedelslagen (1992:859) får säljas utan godkännande, registrering eller erkännande av ett godkännande eller registrering, eller

  3. ompackning av läkemedel.

Med undantag från det som anges i första stycket 2 får tillstånd beviljas den som innehar godkännande endast för försäljning av parallellimporterade läkemedel.

Om det finns särskilda skäl får Läkemedelsverket medge ytterligare undantag från förbudet mot att bevilja tillstånd.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:734

Denna lag träder i kraft den 1 november 2009.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)