Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:810

Utkom från trycket den 7 juli 2009
Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård;
utfärdad den 25 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 3 c, 3 d, 10, 10 a, 12 a, 14, 16 a, 18, 18 a, 19 d, 2021 a, 22, 22 b och 25 §§ lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård2) ordet "länsrätt" i olika böjningsformer ska bytas ut mot "förvaltningsrätt" i motsvarande form.

1)

Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.

2)

Lagen omtryckt 2008:416.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:810

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)