Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:823

Utkom från trycket den 7 juli 2009
Lag om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.;
utfärdad den 25 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 13 § lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m. ordet "länsrätten" ska bytas ut mot "förvaltningsrätten".

1)

Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:823

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)