Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel

Utkom från trycket den 29 september 2009
utfärdad den 17 september 2009.

Inledande bestämmelser

I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. De termer och uttryck som används i lagen har samma betydelse i denna förordning.

SFS 2015:463

Läkemedelsverkets beslut

Läkemedelsverket ska inom 60 dagar från det att ett läkemedel har klassificerats som receptfritt besluta om huruvida läkemedlet ska få säljas på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek.

Läkemedelsverkets underrättelse till kommunerna

Läkemedelsverket ska underrätta de kommuner där detaljhandeln bedrivs om en anmälan enligt 9 eller 10 § lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.

Avgift

Den som bedriver detaljhandel enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel ska till Läkemedelsverket betala en årsavgift för verkets tillsyn med 1 600 kr per försäljningsställe.

Ytterligare föreskrifter om avgifter finns i avgiftsförordningen (1992:191).

Uppgiftslämnande

För att E-hälsomyndigheten ska kunna föra statistik enligt 16 § 4 lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, ska den som bedriver detaljhandel enligt samma lag varje månad lämna uppgifter till myndigheten om de läkemedel som har sålts föregående månad.

Uppgifterna ska innehålla information om

 1. läkemedlets namn,

 2. läkemedelsform,

 3. styrka,

 4. förpackningsstorlek,

 5. antalet försålda förpackningar,

 6. försäljningsdatum, och

 7. försäljningspris.

Vid distansförsäljning ska dessutom kundens postnummer anges.

De uppgifter som anges i första stycket ska redovisas per försäljningstransaktion separat för varje försäljningsställe. Uppgifterna ska vara E-hälsomyndigheten till handa inom sju dagar räknat från den sista dagen i den månad som följer på den månad som redovisningen avser. Uppgifterna ska överföras elektroniskt.

SFS 2013:1043

Bemyndiganden

Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om

 1. egenkontroll enligt 16 § 1 lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel,

 2. lokaler enligt 16 § 2 lagen om handel med vissa receptfria läkemedel,

 3. tillhandahållande enligt 16 § 3 lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, och

 4. utformning och kontroll av den EU-logotyp som avses i 16 a § 2 lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.

SFS 2015:202

Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel och av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:929

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2009, då förordningen (2008:30) om detaljhandel med nikotinläkemedel ska upphöra att gälla.

SFS 2013:1043

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2014.

SFS 2015:202

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2015.

SFS 2015:463

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.