Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2009:1031) om producentansvar för läkemedel

Utkom från trycket den 10 november 2009
utfärdad den 29 oktober 2009.

Denna förordning är meddelad med stöd av

SFS 2016:807

I denna förordning avses med

läkemedel:detsamma som i2 kap. 1 § läkemedelslagen (2015:315),

producent:den som bedriver detaljhandel med läkemedel med tillstånd enligt2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel,

avfall:detsamma som i15 kap. 1 § miljöbalken, och

farligt avfall: detsamma som i 1 kap. 4 § avfallsförordningen (2020:614).

SFS 2020:818

Det som i denna förordning sägs om läkemedel ska även gälla en vara eller varugrupp för vilken det med stöd av 18 kap. 2 § läkemedelslagen (2015:315) har föreskrivits att läkemedelslagen helt eller delvis ska gälla.

SFS 2015:464

En producent ska utan ersättning ta hand om avfall som

  1. utgörs av läkemedel,

  2. uppkommit hos hushåll, och

  3. lämnas av allmänheten till producenten.

Skyldigheten enligt första stycket gäller inte farligt avfall.

En producent ska fullgöra sin skyldighet enligt 4 § genom att ta emot avfallet på de försäljningsställen, med undantag för apoteksombud, som omfattas av producentens verksamhet.

Skyldigheten att ta hand om avfall enligt första stycket gäller endast en sådan mängd läkemedel som står i rimlig proportion till den mängd läkemedel som producenten tillhandahåller.

SFS 2018:1111

Bestämmelser om att kommunen ska ansvara för att transportera och behandla avfall finns i 15 kap. 20  och 20 a §§ miljöbalken. Detta ansvar inskränks av bestämmelserna i denna förordning endast i fråga om avfall som med stöd av förordningen lämnas till en ansvarig producent.

SFS 2020:707

En bestämmelse om att den som innehar avfall ska se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt finns i 15 kap. 11 § miljöbalken.

SFS 2016:807

En producent ska informera dem som köper läkemedel av producenten om möjligheten att lämna avfall som utgörs av läkemedel till producenten och om varför avfallet bör hanteras på särskilt sätt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1031

Denna förordning träder i kraft d. 15 dec. 2009.

SFS 2011:1007

Denna förordning träder i kraft d. 18 okt. 2011.

SFS 2015:464

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

SFS 2016:807

Denna förordning träder i kraft d. 2 aug. 2016.

SFS 2018:1111

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2020:707

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2020.

SFS 2020:818

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2020.