Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1381

Utkom från trycket den 11 december 2009
Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning;
utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver att 5 och 6 §§ samt bilaga 1 till förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning ska ha följande lydelse.

1) Normalarvode lämnas med högst följande belopp under förutsättning att summan av arvodet som lämnats till läkaren och vikarie i dennes verksamhet under kalenderåret har uppgått till högst det belopp som anges i tabellen.

1)

Senaste lydelse 2008:960.

Läkare

Normalarvode kronor

Tidsåtgång minuter

Sammanlagt mottaget arvode kronor

Allmänmedicin

 

697

 

25

 

2 211 000

 

Anestesi och intensivvård

 

697

 

20

 

2 580 000

 

Barnmedicinska specialiteter

 

841

 

30

 

2 116 000

 

Hud- och könssjukdomar

 

697

 

20

 

2 524 000

 

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

 

723

 

25

 

2 287 000

 

Reumatologi

 

1 056

 

35

 

2 110 000

 

Vissa opererande specialiteter

 

723

 

20

 

2 674 000

 

Obstetrik och gynekologi

 

897

 

25

 

2 587 000

 

Psykiatriska specialiteter

 

1 240

 

50

 

1 732 000

 

Ögonsjukdomar

 

779

 

25

 

2 519 000

 

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

 

723

 

20

 

2 673 000

 

Onkologi

 

723

 

25

 

2 196 000

 

Neurologi

 

1 148

 

35

 

2 414 000

 

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) och övriga utan specialistkompetens

 

410

 

20

 

1 417 000

 

2) Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt mottaget arvode enligt 5 § lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med högst de belopp som anges i tabellen.

2)

Senaste lydelse 2008:960.

Reducerat normalarvode lämnas under förutsättning att summan av lämnat arvode till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under ett kalenderår inte överstiger det ersättningstak som anges i tabellen.

Läkare

Reducerat normalarvode kronor

Ersättningstak kronor

Allmänmedicin

 

349

 

2 735 000

 

Anestesi och intensivvård

 

349

 

4 034 000

 

Barnmedicinska specialiteter

 

420

 

2 808 000

 

Hud- och könssjukdomar

 

349

 

3 386 000

 

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

 

364

 

3 026 000

 

Reumatologi

 

528

 

3 094 000

 

Vissa opererande specialiteter

 

364

 

4 137 000

 

Obstetrik och gynekologi

 

451

 

3 468 000

 

Psykiatriska specialiteter

 

620

 

2 299 000

 

Ögonsjukdomar

 

390

 

3 659 000

 

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

 

364

 

3 538 000

 

Onkologi

 

364

 

3 039 000

 

Neurologi

 

574

 

3 272 000

 

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) och övriga utan specialistkompetens

 

205

 

1 929 000

 

Bilaga 13)

Förteckning över läkarvårdsåtgärder som ska föranleda särskilt arvode enligt 8 §

Åtgärder

Arvode kr

Reducerat arvode kr

 

 

 

 

303

 

Excision av pilonidalsinus

 

2 510

 

2 010

 

304

 

Operation av gynecomasti

 

2 510

 

2 010

 
 

Tillägg för bilateral operation

 

1 880

 

1 510

 

305

 

Operation av tumör i ben, brosk eller underhud

 

2 060

 

1 650

 

 

 

 

 

313

 

Cystoskopi

 

1 950

 

1 560

 

314

 

Senskideklyvning

 

2 380

 

1 900

 
 

För varje tillkommande senskideklyvning

 

1 790

 

1 430

 

315

 

Operation av analabscess eller fistel eller båda, samt operation av hemorrojder och slemhinneprolaps (gäller ej gummiringsligatur)

 

2 510

 

2 010

 

 

 

 

 

328

 

Operation av malign hudtumör inkl. basaliom och hudförändringar med PAD-verifierade atypier. Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan

 

2 180

 

1 740

 

329

 

Hud- eller ärrplastik inkl. fotodokumentation där tidigare ärrbildning är omfattande och utgör ett patologiskt tillstånd

 

2 760

 

2 210

 

330

 

Falangresektion vid hammartå; avmejsling av exostos

 

2 760

 

2 210

 
 

För varje tillkommande tå

 

2 080

 

1 660

 

 

 

 

 

337

 

Urodynamisk undersökning. Härmed avses en kombinerad urinflödesmätning med hjälp av särskild apparatur och ultraljudsmätning av residualurin. Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 280

 

1 820

 

338

 

Videoarthroskopi inkl. fotodokumentation

 

4 230

 

3 380

 

339

 

Cystostomi, dvs. anläggande av suprapubisk kateter

 

1 410

 

1 130

 

340

 

TUR-B vid G1-tumörer

 

3 040

 

2 430

 

341

 

Endoskopisk strikturbehandling

 

2 510

 

2 010

 

 

 

 

 

357

 

Led- och senkirurgi. Resektion avmetatarsalbenhuvud. Tenolys eller excision av partiell ruptur

 

3 370

 

2 700

 
 

För varje tillkommande åtgärd

 

2 530

 

2 020

 

358

 

Operation av synstörande dermatochalasis

 

2 180

 

1 740

 
 

Tillägg för bilateral operation

 

1 640

 

1 310

 

360

 

Om åtgärd inom gruppen opererande specialiteter utförs i intravenös eller regional anestesi som lagts av den opererande läkaren själv lämnas ytterligare ersättning. Åtgärden kan inte användas vid infiltrationsanestesi eller vid ledningsanestesi av finger och tå

 

1 420

 

1 140

 

 

 

 

 

371

 

Videocystoscopi

 

3 040

 

2 430

 

Åtgärderna 330, 356, 357 och 367 kan sinsemellan kombineras högst en gång vid samma besökstillfälle.

 
 
 

380

 

När 330 är en tillkommande åtgärd

 

2 070

 

1 660

 

381

 

När 356 är en tillkommande åtgärd

 

2 780

 

2 220

 

382

 

När 357 är en tillkommande åtgärd

 

2 530

 

2 030

 

383

 

När 367 är en tillkommande åtgärd

 

2 780

 

2 220

 

Åtgärderna 314 och 332 kan sinsemellan kombineras högst en gång vid samma besökstillfälle.

 
 
 

386

 

När 314 är en tillkommande åtgärd

 

1 790

 

1 430

 

387

 

När 332 är en tillkommande åtgärd

 

2 450

 

1 970

 

 

 

 

 

508

 

Operation av ptos

 

3 900

 

3 120

 

510

 

Excision med sutur av ögonlockstumör

 

2 180

 

1 740

 
 

Tillägg för bilateral operation

 

1 640

 

1 310

 

511

 

Operation av synstörande dermatochalasis

 

2 180

 

1 740

 
 

Tillägg för bilateral operation

 

1 640

 

1 310

 

512

 

Fotokoagulering/laserbehandling, främre segmentet

 

1 750

 

1 400

 

 

 

 

 

803

 

Apomorfinbehandling Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient

 

2 240

 

1 790

 

804

 

Demensutredning som omfattar i vart fall kognitiv anamnes, kognitivt status (t.ex. MMT/MMSE), laboratorietester för uteslutande av sjukdom som ger demensliknande symtom, EKG samt remittering till CT hjärna. Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 410

 

1 130

 

805

 

Digital monitorering av blodtryck utanför mottagning under 24 timmars blodtrycksregistrering

 

1 520

 

1 220

 

 

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1381

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)