Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1324

Utkom från trycket den 30 november 2010
Lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel;
utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel m.m. ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6.

Endast den som har fått Läkemedelsverkets tillstånd får bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument med sådana läkemedel

  1. som godkänts för försäljning eller omfattas av ett erkännande av ett godkännande enligt 5 § första stycket läkemedelslagen (1992:859),

  2. som enligt 5 § första stycket läkemedelslagen får säljas utan godkännande, registrering eller erkännande av ett godkännande eller registrering,

  3. för vilka tillstånd till försäljning lämnats enligt 5 § tredje stycket läkemedelslagen, eller

  4. som godkänts för försäljning av Europeiska kommissionen eller Europeiska unionens råd.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1324

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)