Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1646

Utkom från trycket den 14 december 2010
Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning;
utfärdad den 2 december 2011.

Regeringen föreskriver att 5–7 a och 9–11 §§ samt bilaga 1 till förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning ska ha följande lydelse.

1) Normalarvode lämnas med högst följande belopp under förutsättning att summan av arvodet som lämnats till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under kalenderåret har uppgått till högst det belopp som anges i tabellen.

1)

Senaste lydelse 2009:1381.

Läkare

Normalarvode kronor

Tidsåtgång minuter

Sammanlagt mottaget arvode kronor

Allmänmedicin

 

711

 

25

 

2 254 000

 

Anestesi och intensivvård

 

711

 

20

 

2 630 000

 

Barnmedicinska specialiteter

 

857

 

30

 

2 157 000

 

Hud- och könssjukdomar

 

711

 

20

 

2 573 000

 

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

 

737

 

25

 

2 332 000

 

Reumatologi

 

1 077

 

35

 

2 151 000

 

Vissa opererande specialiteter

 

737

 

20

 

2 726 000

 

Obstetrik och gynekologi

 

914

 

25

 

2 637 000

 

Psykiatriska specialiteter

 

1 264

 

50

 

1 766 000

 

Ögonsjukdomar

 

794

 

25

 

2 568 000

 

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

 

737

 

20

 

2 725 000

 

Onkologi

 

737

 

25

 

2 239 000

 

Neurologi

 

1 170

 

35

 

2 461 000

 

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) och övriga utan specialistkompetens

 

418

 

20

 

1 445 000

 

2) Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt mottaget arvode enligt 5 § lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med högst de belopp som anges i tabellen.

2)

Senaste lydelse 2009:1381.

Reducerat normalarvode lämnas under förutsättning att summan av lämnat arvode till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under ett kalenderår inte överstiger det ersättningstak som anges i tabellen.

Läkare

Reducerat normalarvode kronor

Ersättnin gstakkronor

Allmänmedicin

 

356

 

2 788 000

 

Anestesi och intensivvård

 

356

 

4 113 000

 

Barnmedicinska specialiteter

 

428

 

2 863 000

 

Hud- och könssjukdomar

 

356

 

3 452 000

 

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

 

371

 

3 085 000

 

Reumatologi

 

538

 

3 154 000

 

Vissa opererande specialiteter

 

371

 

4 218 000

 

Obstetrik och gynekologi

 

460

 

3 536 000

 

Psykiatriska specialiteter

 

632

 

2 344 000

 

Ögonsjukdomar

 

398

 

3 730 000

 

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

 

371

 

3 607 000

 

Onkologi

 

371

 

3 098 000

 

Neurologi

 

585

 

3 336 000

 

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) och övriga utan specialistkompetens

 

209

 

1 967 000

 

3) För enklare undersökningar, behandlingar och rådgivning än som anges i 4 § som utförs av en läkare eller under dennes överinseende lämnas enkelt arvode med högst 235 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 115 kronor.

3)

Senaste lydelse 2008:960.

4) Sker en läkares rådgivning enligt 7 § per telefon lämnas ett enkelt arvode med 140 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 70 kronor.

4)

Senaste lydelse 2008:960.

5) För samtalsbehandling som ges av en läkare som också är legitimerad psykoterapeut lämnas normalarvode med högst 815 kronor om behandlingstiden i direkt kontakt med patienten är minst 45 minuter. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat normalarvode med högst 410 kronor.

5)

Senaste lydelse 2008:960.

6) För sådan rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller i fråga om abort eller sterilisering som lämnas i samband med en undersökning lämnas ett arvode om 720 kronor eller, under de förhållanden som anges i 6 §, ett arvode om 370 kronor. Arvodet om 370 kronor lämnas dock även om ersättningstaket i 6 § har uppnåtts. Arvodet utgör ersättning även för inprovning av pessar, insättning av livmoderinlägg eller implantation under huden och uttagande av preventivmedel. Vid rådgivning i födelsekontrollerande syfte i annat fall lämnas ett arvode som motsvarar enkelt arvode.

6)

Senaste lydelse 2008:960.

Vid gynekologisk undersökning ersätts livmoderinlägg med 370 kronor utöver arvodet enligt första stycket samt pessar, införare och det första behovet av kemiska medel med 380 kronor utöver arvodet enligt första stycket. Detta gäller även när pessaret med tillbehör kan hämtas på apotek utan kostnad för patienten.

Arvodet enligt denna bestämmelse omfattar även förskrivning av preventivmedel och kostnader för preventivmedel som lämnas ut vid läkarbesöket.

Ersättning enligt denna paragraf ingår inte i beloppen för sammanlagt mottaget arvode i 5 § eller ersättningstak i 6 §.

7) Till en läkare som har sin verksamhet inom ett särskilt stödområde lämnas tilläggsarvode med 235 kronor för medicinskt motiverade hembesök. Om flera personer ges vård vid ett besök lämnas högst två tilläggsarvoden. För telefonkonsultationer lämnas till en sådan läkare, utöver den ersättning som kan lämnas enligt 7 a §, en särskild ersättning med 20 kronor.

7)

Senaste lydelse 2009:83.

Bilaga 18) Förteckning över läkarvårdsåtgärder som ska föranleda särskilt arvode enligt 8 §

Åtgärder

Arvode kr

Reducerat arvode kr

Anestesi och intensivvård m.m.

 
 
 

101

 

Intravenös anestesiologisk läkemedelstillförsel (inkluderar övervakning efter ingrepp)

 

2 220

 

1 770

 

102

 

Regional anestesi

 

1 890

 

1 510

 

103

 

Perioperativ anestesivård – innefattande preoperativ bedömning, inhalationsanestesi eller balanserad intravenös anestesi samt tillsyn av okomplicerat uppvakningsförlopp

 

3 980

 

3 180

 

104

 

Sacral-, lumbal- eller epiduralblockad (inkluderar övervakning efter ingrepp)

 

2 430

 

1 940

 

105

 

Ganglieblockad eller intravenös sympaticusblockad. Anläggande av DCS/ryggmärgsnära elstimulering

 

2 560

 

2 050

 

106

 

Smärtanalys. Förbehållet specialister i smärtlindring. Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient.

 

1 390

 

1 110

 

107

 

Nervblockad med ledning av nervstimulator eller ultraljud

 

2 080

 

1 660

 

108

 

Triggerpunktsblockad

 

1 040

 

840

 

109

 

Algologisk känselundersökning, kvantitativ (QST) Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient.

 

1 390

 

1 110

 

Invärtesmedicinska specialiteter

 
 
 

202

 

Ultraljud, duplex carotis Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient.

 

1 650

 

1 330

 

203

 

Pacemakerkontroll med programmerare. Funktionstestning innefattande mätning och analys av stimulationströsklar och sensitivitetsnivåer samt statistik. Bedömning av batteristatus.

 

1 650

 

1 330

 

207

 

Demensutredning som omfattar i vart fall kognitiv anamnes, kognitivt status (t.ex. MMT/MMSE), laboratorietester för uteslutande av sjukdom som ger demensliknande symtom, EKG samt remittering till CT eller MR hjärna. Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient.

 

1 440

 

1 150

 

208

 

Omfattande arteriell utredning Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient.

 

1 650

 

1 330

 

210

 

Insättande av insulinbehandling med pump Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient.

 

1 650

 

1 330

 

214

 

Eko-Doppler, färg-Doppler Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient.

 

2 220

 

1 770

 

215

 

Bandspelar-EKG (långtids-EKG) Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient.

 

1 780

 

1 430

 

217

 

Stresseko Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient.

 

2 320

 

1 860

 

218

 

Datoriserat medicinskt arbetsprov Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient.

 

1 780

 

1 430

 

219

 

Digital monitorering av blodtryck utanför mottagning under 24 timmars blodtrycksregistrering.

 

1 550

 

1 240

 

220

 

Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient. Dynamisk spirometri utan bronkodilatation vid kontroll av KOL-patient men med saturationsmätning. Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient.

 

1 550

 

1 240

 

221

 

Omfattande allergologisk utredning inklusive behandling och saneringsåtgärder. Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient.

 

1 550

 

1 240

 

222

 

Videocoloskopi

 

3 980

 

3 180

 

223

 

Videogastroskopi

 

2 810

 

2 250

 

224

 

Videosigmoideoskopi

 

3 100

 

2 480

 

225

 

Om polypektomi utförs vid coloskopi, sigmoideoskopi eller gastroskopi lämnas ytterligare ersättning om

 

510

 

410

 

226

 

Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

 

1 650

 

1 330

 

Reumatologi

 
 
 

228

 

Behandling med TNF-blockerare, immunmodulerande preparat eller cytostatikapreparat

 

2 100

 

1 680

 

229

 

Ledinjektion under sterila betingelser med samtidig tappning av led eller administration av kortison i tre eller flera leder

 

2 100

 

1 680

 

Vissa opererande specialiteter

 
 
 

301

 

Sfincterotomi eller dilatation p.g.a. analfissur eller kontraktur

 

2 220

 

1 770

 

302

 

Exstirpation av anal- eller rektalpolyp

 

1 550

 

1 240

 

303

 

Excision av pilonidalsinus

 

2 560

 

2 050

 

304

 

Operation av gynecomasti

 

2 560

 

2 050

 
 

Tillägg för bilateral operation

 

1 920

 

1 540

 

305

 

Operation av tumör i ben, brosk eller underhud

 

2 100

 

1 680

 

306

 

Exstirpation av mjukdelstumörer i head- and neckområdet

 

2 430

 

1 940

 

307

 

Phimosis (circumcisio)/frenulumplastik

 

2 560

 

2 050

 

308

 

Operation av hydrocele

 

2 220

 

1 770

 

309

 

Sutur av collateralligament

 

2 220

 

1 770

 

312

 

Avlösning av muskelfäste (epikondylit)

 

2 810

 

2 250

 

313

 

Cystoskopi

 

1 990

 

1 590

 

314

 

Senskideklyvning

 

2 430

 

1 940

 
 

För varje tillkommande senskideklyvning

 

1 830

 

1 460

 

315

 

Operation av analabscess eller fistel eller båda, samt operation av hemorrojder och slemhinneprolaps (gäller ej gummiringsligatur)

 

2 560

 

2 050

 

318

 

Operation av varicer innebärande minst fyra hudincisioner eller minst två perforantligaturer, eller stripping av saphena magna på underbenet

 

2 220

 

1 770

 

319

 

Vasectomi

 

2 320

 

1 860

 

320

 

Borttagande av osteosyntesmaterial

 

2 560

 

2 050

 

321

 

Exstirpation av ganglion, bursa

 

3 330

 

2 670

 

322

 

Synovectomi i smärre leder

 

2 660

 

2 130

 

324

 

Dorsal tenosynovectomi i handled samt eventuell sentransferering

 

3 000

 

2 400

 

325

 

Excision av dupuytrens contractur, ett finger

 

3 330

 

2 670

 
 

För varje tillkommande finger

 

2 430

 

1 940

 

326

 

Sentransferering

 

3 000

 

2 400

 

327

 

Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion. Hit ska hänföras t.ex. lambåplastik, fri transplantation av hudtransplantat eller sammansatt transplantat och korrektion av medfödd defekt av mer betydande omfattning hos barn

 

3 770

 

3 020

 

328

 

Operation av malign hudtumör inklusive basaliom och hudförändringar med PAD-verifierade atypier. Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan

 

2 220

 

1 770

 

329

 

Hud- eller ärrplastik inklusive fotodokumentation där tidigare ärrbildning är omfattande och utgör ett patologiskt tillstånd

 

2 810

 

2 250

 

330

 

Falangresektion vid hammartå; avmejsling av exostos

 

2 810

 

2 250

 
 

För varje tillkommande tå

 

2 120

 

1 690

 

332

 

Neurolys medelst kirurgisk intervention eller exstirpation av Mortons neurom

 

3 330

 

2 670

 

334

 

Exstirpation av tumör i munhåla och svalg

 

2 220

 

1 770

 

335

 

Excision av tre eller flera hudtumörer med hudsutur

 

1 550

 

1 240

 

336

 

Operation av varicer med hög underbindning och resektion av saphena magna och/eller ligatur och resektion av saphena parva samt eventuella exstirpationer

 

4 110

 

3 280

 

337

 

Urodynamisk undersökning. Härmed avses en kombinerad urinflödesmätning med hjälp av särskild apparatur och ultraljudsmätning av residualurin. Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 320

 

1 860

 

338

 

Videoarthroskopi inklusive fotodokumentation

 

4 310

 

3 450

 

339

 

Cystostomi, dvs. anläggande av suprapubisk kateter

 

1 440

 

1 150

 

340

 

TUR-B vid G1-tumörer

 

3 100

 

2 480

 

341

 

Endoskopisk strikturbehandling

 

2 560

 

2 050

 

342

 

Lithotripsi, blåsevakuering

 

2 560

 

2 050

 

343

 

Sondering av uretra hos man

 

1 780

 

1 430

 

345

 

Operation av uretracaruncel eller skeneit

 

2 560

 

2 050

 

346

 

Operation av intrauretrala condylom

 

1 790

 

1 430

 

347

 

Operation av ljumskbråck

 

5 660

 

4 530

 

348

 

Operation av epigastricabråck

 

3 980

 

3 180

 

349

 

Operation av navelbråck

 

5 090

 

4 070

 

350

 

Excision med sutur av ögonlockstumör

 

2 220

 

1 770

 

351

 

Radikaloperation av nageltrång med resekion av nagelroten

 

1 550

 

1 240

 
 

För varje tillkommande tå

 

1 160

 

930

 

352

 

Provexcision från arteria temporalis

 

1 550

 

1 240

 

353

 

Videogastroskopi

 

2 810

 

2 250

 

354

 

Videocoloskopi

 

3 980

 

3 180

 

355

 

Videosigmoideoskopi

 

3 100

 

2 480

 

356

 

Hallux valgusoperation (ej enbart avmejsing); hallux rigidusoperation (debasering, cheilectomi); korrektionsosteotomi metatarsalben, falang

 

3 770

 

3 020

 
 

För varje tillkommande åtgärd

 

2 820

 

2 260

 

357

 

Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsalbenhuvud. Tenolys eller excision av partiell ruptur

 

3 440

 

2 750

 
 

För varje tillkommande åtgärd

 

2 580

 

2 060

 

358

 

Operation av synstörande dermatochalsis

 

2 220

 

1 770

 
 

Tillägg för bilateral operation

 

1 670

 

1 340

 

360

 

Om åtgärd inom gruppen opererande specialiteter utförs i intravenös eller regional anestesi som lagts av den opererande läkaren själv lämnas ytterligare ersättning. Åtgärden kan inte användas vid infiltrationsanestesi eller vid ledningsanestesi av finger och tå

 

1 450

 

1 160

 

361

 

Om polypektomi utförs vid coloskopi, sigmoideoskopi eller gastroskopi lämnas ytterligare ersättning om

 

510

 

410

 

362

 

TRUL och prostatabiopsi

 

2 220

 

1 770

 

363

 

Blåshalsincision

 

3 770

 

3 020

 

364

 

Ablatio testis i lokal anestesi

 

3 770

 

3 020

 

366

 

Artrodes inklusive internfixation av stortå

 

4 210

 

3 360

 

367

 

Artrodes inklusive internfixation av fingerled och småtår

 

3 770

 

3 020

 
 

För varje tillkommande tå/finger

 

2 820

 

2 260

 

368

 

CMC 1 interpositionsplastik

 

3 770

 

3 020

 

369

 

Transrektalt ultraljud

 

1 890

 

1 510

 

370

 

Testisbiopsi

 

2 220

 

1 770

 

371

 

Videocystoscopi

 

3 100

 

2 480

 

Åtgärderna 330, 356, 357 och 367 kan kombineras flera gånger vid samma operationstillfälle.

 
 
 

380

 

När 330 är en tillkommande åtgärd

 

2 110

 

1 690

 

381

 

När 356 är en tillkommande åtgärd

 

2 830

 

2 260

 

382

 

När 357 är en tillkommande åtgärd

 

2 580

 

2 070

 

383

 

När 367 är en tillkommande åtgärd

 

2 830

 

2 260

 

Åtgärderna 314 och 332 kan sinsemellan kombineras högst en gång vid samma besökstillfälle.

 
 
 

386

 

När 314 är en tillkommande åtgärd

 

1 830

 

1 460

 

387

 

När 332 är en tillkommande åtgärd

 

2 500

 

2 010

 

Obstetrik och gynekologi

 
 
 

401

 

Exeres eller vacuumaspiration av spontanabort

 

2 220

 

1 770

 

402

 

Fraktioniserad abrasio

 

2 220

 

1 770

 

403

 

Hysteroskopi

 

2 220

 

1 770

 

404

 

Om polypektomi utförs vid hysteroskopi lämnas ytterligare ersättning om

 

510

 

410

 

405

 

Diatermiloop-/laserkonisering

 

2 220

 

1 770

 

406

 

Abortingrepp

 

2 660

 

2 130

 

407

 

Cystoskopi

 

1 990

 

1 590

 

408

 

Medicinsk abort (inklusive läkemedel)

 

3 770

 

3 020

 

409

 

Om åtgärd inom gruppen obstetrik och gynekologi utförs med PCB lämnas ytterligare ersättning

 

1 550

 

1 240

 

410

 

Kolposkopi med provexcision vid utredning av precancerösa och andra epitelförändringar cervix; i vagina och vulva

 

1 550

 

1 240

 

412

 

Hydrosonografi av uterus

 

1 550

 

1 240

 

413

 

Operation av Bartolinicystafenestrering/exstirpation

 

1 550

 

1 240

 

414

 

Inkontinensutredning, träning av patient och tillhandahållande av vaginalt inlägg. Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient.

 

2 220

 

1 770

 

415

 

Endometriebiopsi

 

1 730

 

1 390

 

416

 

Tubarundersökning med ultraljud. Innefattar genomspolning med särskild kontrast

 

3 770

 

3 020

 

Ögonsjukdomar

 
 
 

501

 

Pachymetri

 

1 280

 

1 030

 

502

 

Nedläggning av silikongummislang

 

2 320

 

1 860

 

503

 

Operation av pterygium

 

2 320

 

1 860

 

504

 

Excision av tumör i conj./ögonlock

 

1 890

 

1 510

 

505

 

Enklare tårvägsplastik

 

1 890

 

1 510

 

506

 

Operation av ektropion

 

2 320

 

1 860

 

507

 

Operation av entropion

 

2 320

 

1 860

 

508

 

Operation av ptos

 

3 980

 

3 180

 

510

 

Excision med sutur av ögonlockstumör

 

2 220

 

1 770

 
 

Tillägg för bilateral operation

 

1 670

 

1 340

 

511

 

Operation av synstörande dermatochalasis

 

2 220

 

1 770

 
 

Tillägg för bilateral operation

 

1 670

 

1 340

 

512

 

Fotokoagulering/laserbehandling, främre segmentet

 

1 780

 

1 430

 

513

 

Fotokoagulering/laserbehandling, bakre segmentet

 

2 220

 

1 770

 

514

 

Synfältsundersökning med datorperimetri eller Goldman

 

1 280

 

1 030

 

515

 

Ögonbottenfotografering med fotodokumentation

 

1 280

 

1 030

 

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

 
 
 

601

 

Punktion och spolning av bihåla

 

1 440

 

1 150

 

602

 

Omfattande sömnapnéundersökning Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient.

 

1 780

 

1 430

 

604

 

nCPAP-inträning, standard (med noninvasivbehandling)

 

1 780

 

1 430

 

605

 

FES (funktionell endoscopisk kirurgi). Modern sinuskirurgi som kräver speciella kirurgiska instrument, optiker med ljuskälla

 

2 660

 

2 130

 

606

 

Exstirpation av tumör i munhåla och svalg

 

2 220

 

1 770

 

607

 

Permanent transmyringealt dränage

 

2 320

 

1 860

 

608

 

Larynxundersökning inkluderande stroboscopi med videodokumentation

 

2 220

 

1 770

 

609

 

Exstirpation av mjukdelstumörer i head- and neckområdet

 

2 430

 

1 940

 

610

 

Otoneurologisk undersökning inklusive videonystagmoskopi

 

2 560

 

2 050

 

611

 

Omfattande allergologisk utredning inklusive behandling och saneringsåtgärder. Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient.

 

1 550

 

1 240

 

612

 

Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient. Dynamisk spirometri utan bronkodilatation vid kontroll av KOL-patient men med saturationsmätning. Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient.

 

1 550

 

1 240

 

613

 

Omfattande sväljfunktionsanalys

 

1 840

 

1 470

 

Onkologi m.m.

 
 
 

701

 

Intravenös cytostatikabehandling

 

1 890

 

1 510

 

Neurologi

 
 
 

801

 

EMG och ENeG med undersökning av lämpligt antal muskler och nerver som bedöms nödvändig för frågeställningen

 

2 660

 

2 130

 

802

 

Ultraljud, duplex carotis Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient.

 

1 650

 

1 330

 

803

 

Apomorfinbehandling Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient.

 

2 280

 

1 820

 

804

 

Demensutredning som omfattar i vart fall kognitiv anamnes, kognitivt status (t.ex. MMT/MMSE), laboratorietester för uteslutande av sjukdom som ger demensliknande symtom, EKG samt remittering till CT eller MR hjärna. Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient.

 

1 440

 

1 150

 

805

 

Digital monitorering av blodtryck utanför mottagning under 24 timmars blodtrycksregistrering

 

1 550

 

1 240

 

Hud- och könssjukdomar

 
 
 

901

 

Fotokemoterapi med PUVA, behandling med B-ljus, Buckybehandling eller PDT, avser första besöket

 

1 550

 

1 240

 

902

 

Omfattande kirurgisk behandling av multipla hudtumörer med kryokirurgi eller kombinationsteknik eller excision/sutur av tre hudtumörer

 

2 220

 

1 770

 

903

 

Operation av malign hudtumör inklusive basaliom och hudförändringar med PAD-verifierade atypier. Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan

 

2 220

 

1 770

 

905

 

Omfattande allergologisk utredning inklusive behandling och saneringsåtgärder. Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient.

 

1 550

 

1 240

 

906

 

Behandling med TNF-blockerare, immunmodulerande preparat, cytostatikapreparat eller Roaccutan. Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient.

 

2 100

 

1 680

 

Psykiatriska specialiteter

 
 
 

951

 

Gruppterapi/familjeterapi för högst sex patienter

 

610/patient

 

490/patient

 

952

 

För ytterligare högst två patienter

 

340/patient

 

280/patient

 

953

 

Besök överstigande 2 x 50 minuter

 

2 560

 

2 050

 

Barnmedicinska specialiteter

 
 
 

961

 

Gastroskopi

 

1 780

 

1 430

 

962

 

Datoriserat medicinskt arbetsprov Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient.

 

1 780

 

1 430

 

963

 

Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient, eller dynamisk spirometri efter ansträngningsprovokation. Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient.

 

1 550

 

1 240

 

964

 

Omfattande allergologisk utredning inklusive behandling och saneringsåtgärder. Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient.

 

1 550

 

1 240

 

965

 

Inhalationsbehandling av akut astma/obstruktiv bronchit.

 

1 650

 

1 330

 

966

 

Initial bedömning av barn med befarad neuropsykiatrisk störning/utvecklingsstörning. Tidsåtgång minst 90 minuter per besök. Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient.

 

2 510

 

2 010

 

Allmänmedicin

 
 
 

971

 

Demensutredning som innefattar i vart fall kognitiv anamnes, kognitivt status (t.ex. MMT/MMSE), laboratorietester för uteslutande av sjukdom som ger demensliknande symtom, EKG samt remittering till CT eller MR hjärna. Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient.

 

1 440

 

1 150

 

972

 

Digital monitorering av blodtryck utanför mottagning under 24 timmars blodtrycksregistrering

 

1 550

 

1 240

 

973

 

Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient. Dynamisk spirometri utan bronkodilatation vid kontroll av KOL-patient men med saturationsmätning. Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient.

 

1 550

 

1 240

 

974

 

Omfattande allergologisk utredning inklusive behandling och saneringsåtgärder. Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient.

 

1 550

 

1 240

 

975

 

Excision av tre eller flera hudtumörer med hudsutur

 

1 550

 

1 240

 

976

 

Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten

 

1 550

 

1 240

 

977

 

Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

 

1 650

 

1 330

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1646

1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)