Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2011-0112

SFS 2011:112

Utkom från trycket den 22 februari 2011
Lag om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel;
utfärdad den 10 februari 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 och 3 a §§ lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:4 bet. 2010/11:SoU5, rskr. 2010/11:158

Denna lag gäller

  1. syntetiska anabola steroider,

  2. testosteron och dess derivat,

  3. tillväxthormon, och

  4. kemiska substanser som ökar produktion eller frigörelse av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon.

2) Är ett brott som avses i 3 § första stycket att anse som grovt döms för grovt dopningsbrott till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen har utgjort led i en verksamhet som har bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, avsett särskilt stor mängd dopningsmedel eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art.

2)

Senaste lydelse 1999:44.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:112

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)