Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:490

Utkom från trycket den 24 maj 2011
Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård;
utfärdad den 12 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 28 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:45, bet. 2010/11:JuU5, rskr. 2010/11:236.

28 §

2) Ges en patient rättspsykiatrisk vård som är förenad med särskild utskrivningsprövning ska chefsöverläkaren, om det behövs med hänsyn till brottet och övriga omständigheter, ge målsäganden möjlighet att begära att bli underrättad när

2)

Senaste lydelse 2008:416.

  1. patienten har lämnat sjukvårdsinrättningen utan tillstånd eller inte har återvänt dit sedan tiden för ett tillstånd att vistas utanför inrättningens område har gått ut eller tillståndet har återkallats,

  2. beslut har fattats om att patienten får vistas utanför sjukvårdsinrättningens område,

  3. beslut har fattats om att patienten ska genomgå öppen rättspsykiatrisk vård, eller

  4. beslut har fattats om att vården ska upphöra.

Önskar målsäganden underrättelse, ska en sådan ges vid beslut som anges i denna paragraf innan patienten lämnar vårdinrättningen och annars så snart som möjligt.

Om det finns särskilda skäl får en sådan underrättelse lämnas utan att målsäganden begärt att bli underrättad.

Underrättelsen ska utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Underrättelsen ska innehålla information om de regler som gäller för meddelande av kontaktförbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:490

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)