Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:805

Utkom från trycket den 27 juni 2011
Lag om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter;
utfärdad den 16 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 och 10 §§ lagen (1993:584) om medicintekniska produkter ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:80, bet. 2010/11:NU25, rskr. 2010/11:272.

2) Den myndighet som regeringen bestämmer ska avgöra till vilken produktklass en medicinteknisk produkt ska föras om det uppstår en tvist som rör tillämpningen av klassificeringsreglerna mellan en tillverkare och ett sådant organ som ska anmälas enligt 79 §§ lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

2)

Senaste lydelse 1997:1236.

3) Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om skyldighet för

3)

Senaste lydelse 2009:271.

  1. en tillverkare av medicintekniska produkter eller en tillverkares ombud i Sverige att lämna uppgifter till en myndighet om sin verksamhet och sina produkter,

  2. sådana organ som ska anmälas enligt 79 §§ lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll (anmälda organ) att lämna uppgifter till en myndighet om certifikat som utfärdats, ändrats, kompletterats, tillfälligt eller slutgiltigt återkallats, och

  3. anmälda organ att lämna uppgifter till en myndighet om certifikat som vägrats.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:805

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)