Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1190

Utkom från trycket den 9 december 2011
utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 kap. 12 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2011/12:7, bet. 2011/12:SoU5, rskr. 2011/12:47.

Har en legitimation återkallats eller en behörighet att förskriva narkotiska läkemedel, andra särskilda läkemedel, alkoholhaltiga läkemedel eller teknisk sprit dragits in eller begränsats, ska en ny legitimation respektive behörighet meddelas efter ansökan, om kraven i 4 kap. är uppfyllda.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1190

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 men tillämpas för tid från och med den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)