Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:226 Utkom från trycket den 9 maj 2012Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659);utfärdad den 26 april 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195. föreskrivs att 6 kap. 15 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska ha följande lydelse.6 kap.15 §15 §Utöver vad som annars följer av lag eller förordning är hälso- och sjukvårdspersonalen skyldig att lämna ut sådana uppgifter somgäller huruvida någon vistas på en sjukvårdsinrättning om uppgifterna i ett särskilt fall begärs av en domstol, åklagarmyndighet, polismyndighet, Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket,behövs i verksamhet för personskydd för riksdagens ledamöter, statschefen och övriga medlemmar av kungahuset, statsråd, statssekreterare och kabinettssekreterare, om uppgifterna i ett enskilt fall begärs av Säkerhetspolisen,behövs för en rättsmedicinsk undersökning, Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor behöver för sin verksamhet,behövs för prövning av ett ärende om att avskilja en studerande från högskoleutbildning, ellerbehövs för prövning av någons lämplighet att ha körkort, traktorkort eller taxiförarlegitimation enligt taxitrafiklagen (2012:211).Denna lag träder i kraft den 1 juni 2012.På regeringens vägnarGÖRAN HÄGGLUNDLars Hedengran(Socialdepartementet)