Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:310 Utkom från trycket den 5 juni 2012Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659);utfärdad den 24 maj 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:108, bet. 2011/12:SoU22, rskr. 2011/12:218. föreskrivs i fråga om patientsäkerhetslagen (2010:659) dels att 4 kap. 7 § ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 4 kap. 7 § ska utgå, dels att 4 kap. 10 § ska ha följande lydelse.4 kap.10 §10 §Socialstyrelsen prövar ansökningar om legitimation, särskilt förordnande att utöva yrke och bevis om specialistkompetens.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.På regeringens vägnarGÖRAN HÄGGLUNDLars Hedengran(Socialdepartementet)