Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:310

Utkom från trycket den 5 juni 2012
utfärdad den 24 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om patientsäkerhetslagen (2010:659)

1)

Prop. 2011/12:108, bet. 2011/12:SoU22, rskr. 2011/12:218.

dels att 4 kap. 7 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 4 kap. 7 § ska utgå,

dels att 4 kap. 10 § ska ha följande lydelse.

Socialstyrelsen prövar ansökningar om legitimation, särskilt förordnande att utöva yrke och bevis om specialistkompetens.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:310

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)