Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:315

Utkom från trycket den 5 juni 2012
Förordning om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369);
utfärdad den 24 maj 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

dels att 3 kap. 6 § ska upphöra att gälla,

dels 5 kap. 4 och 21 §§ samt 8 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

En legitimerad läkare, som har fullgjort föreskriven praktisk utbildning i ett annat EES-land än Sverige eller i Schweiz, ska efter ansökan få bevis om specialistkompetens i allmänmedicin i Sverige om han eller hon har ett sådant utbildnings-, examens- eller behörighetsbevis som Socialstyrelsen har meddelat föreskrifter om med stöd av 21 § 1.

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om

  1. de utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis som avses i EES-avtalet och avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan och som enligt 1–9 §§ ska ge legitimation eller bevis om specialistkompetens i Sverige,

  2. legitimation eller annan behörighet som avses i 1–13 §§ och 15 § tredje stycket samt om anpassningsperiod, lämplighetsprov och yrkesverksamhet, i den utsträckning sådana krav enligt EES-avtalet eller avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan får ställas på en sökande, och

  3. vilka handlingar som ska bifogas en underrättelse enligt 15 §.

Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) eller enligt denna förordning i de fall som anges i tabellen.

För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller 1014 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser ska tillämpas:

Ärendeslag

Avgiftsklass

Legitimation

 
 

Kiropraktor, läkare, naprapat, psykolog eller psykoterapeut

 

4

 

Apotekare, arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, dietist, logoped, optiker, ortopedingenjör, receptarie, röntgensjuksköterska, sjukgymnast, sjukhusfysiker, sjuksköterska, tandhygienist eller tandläkare

 

2

 

Bevis om specialistkompetens

 

4

 

Behörighetsbevis för den som har genomgått utbildning utomlands, dock ej personal som tidigare har meddelats motsvarande behörighetsbevis i ett EES-land eller i Schweiz

 
 

Kiropraktor, läkare, naprapat, psykolog eller psykoterapeut

 

4

 

Apotekare, arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, dietist, logoped, optiker, ortopedingenjör, receptarie, röntgensjuksköterska, sjukgymnast, sjukhusfysiker, sjuksköterska, specialistsjuksköterska, tandhygienist eller tandläkare

 

2

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:315

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)