Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:458

Utkom från trycket den 25 juni 2012
Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355);
utfärdad den 14 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 3 § patientdatalagen (2008:355) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2011/12:142, bet. 2011/12:SoU23, rskr. 2011/12:259.

I denna lag används följande uttryck med nedan angiven betydelse.

Uttryck

Betydelse

Hälso- och sjukvård

 

Verksamhet som avses i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), tandvårdslagen (1985:125), lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, smittskyddslagen (2004:168), lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall, lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. samt den upphävda lagen (1944:133) om kastrering.

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:458

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)