Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:655

Utkom från trycket den 20 november 2012
Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning;
utfärdad den 8 november 2012.

Regeringen föreskriver att 5–7 a och 9–11 §§ samt bilaga 1 förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning ska ha följande lydelse.

1) Normalarvode lämnas med högst följande belopp under förutsättning att summan av arvodet som lämnats till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under kalenderåret har uppgått till högst det belopp som anges i tabellen.

1)

Senaste lydelse 2012:313.

Läkare

Normalarvode kronor

Tidsåtgång minuter

Sammanlagt mottaget arvode kronor

Allmänmedicin

 

744

 

25

 

2 359 000

 

Anestesi och intensivvård

 

744

 

20

 

2 752 000

 

Barnmedicinska specialiteter

 

897

 

30

 

2 258 000

 

Hud- och könssjukdomar

 

744

 

20

 

2 639 000

 

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

 

771

 

25

 

2 441 000

 

Reumatologi

 

1 127

 

35

 

2 251 000

 

Vissa opererande specialiteter

 

771

 

20

 

2 853 000

 

Obstetrik och gynekologi

 

957

 

25

 

2 760 000

 

Psykiatriska specialiteter

 

1 323

 

50

 

1 849 000

 

Ögonsjukdomar

 

831

 

25

 

2 687 000

 

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

 

771

 

20

 

2 852 000

 

Onkologi

 

771

 

25

 

2 343 000

 

Neurologi

 

1 225

 

35

 

2 576 000

 

Läkare utan specialistkompetens

 

438

 

20

 

1 512 000

 

2) Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt mottaget arvode enligt 5 § lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med högst de belopp som anges i tabellen.

2)

Senaste lydelse 2011:1186.

Reducerat normalarvode lämnas under förutsättning att summan av lämnat arvode till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under ett kalenderår inte överstiger det ersättningstak som anges i tabellen.

Läkare

Reducerat normalarvode kronor

Ersättningstak kronor

Allmänmedicin

 

372

 

2 918 000

 

Anestesi och intensivvård

 

372

 

4 305 000

 

Barnmedicinska specialiteter

 

448

 

2 996 000

 

Hud- och könssjukdomar

 

372

 

3 612 000

 

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

 

388

 

3 229 000

 

Reumatologi

 

563

 

3 301 000

 

Vissa opererande specialiteter

 

389

 

4 414 000

 

Obstetrik och gynekologi

 

482

 

3 700 000

 

Psykiatriska specialiteter

 

662

 

2 453 000

 

Ögonsjukdomar

 

416

 

3 904 000

 

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

 

389

 

3 775 000

 

Onkologi

 

389

 

3 242 000

 

Neurologi

 

612

 

3 491 000

 

Läkare utan specialistkompetens

 

219

 

1 035 000

 

3) För enklare undersökningar, behandlingar och rådgivning än som anges i 4 § som utförs av en läkare eller under dennes överinseende lämnas enkelt arvode med högst 246 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 121 kronor.

3)

Senaste lydelse 2011:1186.

4) Sker en läkares rådgivning enligt 7 § per telefon lämnas ett enkelt arvode med 146 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 74 kronor.

4)

Senaste lydelse 2011:1186.

5) För samtalsbehandling som ges av en läkare som också är legitimerad psykoterapeut lämnas normalarvode med högst 853 kronor om behandlingstiden i direkt kontakt med patienten är minst 45 minuter. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat normalarvode med högst 429 kronor.

5)

Senaste lydelse 2011:1186.

6) För rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller i fråga om abort eller sterilisering som lämnas i samband med en undersökning lämnas ett arvode om 754 kronor eller, under de förhållanden som anges i 6 §, ett arvode om 379 kronor. Arvodet om 379 kronor lämnas dock även om ersättningstaket i 6 § har uppnåtts. Arvodet utgör ersättning även för inprovning av pessar, insättning av livmoderinlägg eller implantation under huden och uttagande av preventivmedel. Vid rådgivning i födelsekontrollerande syfte i annat fall lämnas ett arvode som motsvarar enkelt arvode.

6)

Senaste lydelse 2011:1186.

Vid gynekologisk undersökning ersätts livmoderinlägg med 380 kronor utöver arvodet enligt första stycket samt pessar, införare och det första behovet av kemiska medel med 390 kronor utöver arvodet enligt första stycket. Detta gäller även när pessaret med tillbehör kan hämtas på apotek utan kostnad för patienten.

Arvodet enligt denna bestämmelse omfattar även förskrivning av preventivmedel och kostnader för preventivmedel som lämnas ut vid läkarbesöket.

Ersättning enligt denna paragraf ingår inte i beloppen för sammanlagt mottaget arvode i 5 § eller ersättningstak i 6 §.

7) Till en läkare som har sin verksamhet inom ett särskilt stödområde lämnas tilläggsarvode med 246 kronor för medicinskt motiverade hembesök. Om flera personer ges vård vid ett besök lämnas högst två tilläggsarvoden. För telefonkonsultationer lämnas till en sådan läkare, utöver den ersättning som kan lämnas enligt 7 a §, en särskild ersättning med 20 kronor.

7)

Senaste lydelse 2011:1186.

Bilaga 18)

Förteckning över läkarvårdsåtgärder som ska föranleda särskilt arvode enligt 8 §

Åtgärder

Arvodekr

Reducerat arvode kr

Anestesi och intensivvård m.m.

 

101

 

Intravenös anestesiologisk läkemedelstillförsel (inkluderar övervakning efter ingrepp)

 

2 302

 

1 852

 

102

 

Regional anestesi

 

1 974

 

1 575

 

103

 

Perioperativ anestesivård - innefattande preoperativ bedömning, inhalationsanestesi eller balanserad intravenös anestesi samt tillsyn av okomplicerat uppvakningsförlopp

 

4 164

 

3 325

 

104

 

Sacral-, lumbal- eller epiduralblockad (inkluderar övervakning efter ingrepp)

 

2 547

 

2 026

 

105

 

Ganglieblockad eller intravenös sympaticusblockad. Anläggande av DCS/ryggmärgsnära elstimulering

 

2 680

 

2 148

 

106

 

Smärtanalys. Förbehållet specialister i smärtlindring. Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient

 

1 453

 

1 166

 

107

 

Nervblockad med ledning av nervstimulator eller ultraljud

 

2 179

 

1 739

 

108

 

Triggerpunktsblockad

 

1 084

 

880

 

109

 

Algologisk känselundersökning, kvantitativ (QST) Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 453

 

1 166

 

Invärtesmedicinska specialiteter

 

202

 

Ultraljud, duplex carotis Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 729

 

1 391

 

203

 

Pacemakerkontroll med programmerare. Funktionstestning innefattande mätning och analys av stimulationströsklar och sensitivitetsnivåer samt statistik. Bedömning av batteristatus

 

1 729

 

1 391

 

207

 

Demensutredning som omfattar i vart fall kognitiv anamnes, kognitivt status (t.ex. MMT/MMSE), laboratorietester för uteslutande av sjukdom som ger demensliknande symtom, EKG samt remittering till CT eller MR hjärna. Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 504

 

1 207

 

208

 

Omfattande arteriell utredning Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 729

 

1 391

 

210

 

Insättande av insulinbehandling med pump Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient

 

1 729

 

1 391

 

214

 

Eko-Doppler, färg-Doppler Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 322

 

1 852

 

215

 

Bandspelar-EKG (långtids-EKG) Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 862

 

1 494

 

217

 

Stresseko Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 425

 

1 944

 

218

 

Datoriserat medicinskt arbetsprov Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 862

 

1 494

 

219

 

Digital monitorering av blodtryck utanför mottagning under 24 timmars blodtrycksregistrering

 

1 627

 

1 299

 

220

 

Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient. Dynamisk spirometri utan bronkodilatation vid kontroll av KOL-patient men med saturationsmätning. Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 627

 

1 299

 

221

 

Omfattande allergologisk utredning inklusive behandling och saneringsåtgärder. Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient

 

1 627

 

1 299

 

222

 

Videocoloskopi

 

4 164

 

3 325

 

223

 

Videogastroskopi

 

2 936

 

2 353

 

224

 

Videosigmoideoskopi

 

3 243

 

2 598

 

225

 

Om polypektomi utförs vid coloskopi, sigmoideoskopi eller gastroskopi lämnas ytterligare ersättning om

 

532

 

430

 

226

 

Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

 

1 729

 

1 391

 

Reumatologi

 

228

 

Behandling med TNF-blockerare, immunmodulerande preparat eller cytostatikapreparat

 

2 199

 

1 760

 

229

 

Ledinjektion under sterila betingelser med samtidig tappning av led eller administration av kortison i tre eller flera leder

 

2 200

 

1 760

 

Vissa opererande specialiteter

 

301

 

Sfincterotomi eller dilatation p.g.a. analfissur eller kontraktur

 

2 322

 

1 852

 

302

 

Exstirpation av anal- eller rektalpolyp

 

1 627

 

1 299

 

303

 

Excision av pilonidalsinus

 

2 680

 

2 148

 

304

 

Operation av gynecomasti

 

2 680

 

2 148

 
 

Tillägg för bilateral operation

 

1 729

 

1 616

 

305

 

Operation av tumör i ben, brosk eller underhud

 

2 199

 

1 760

 

306

 

Exstirpation av mjukdelstumörer i head and neckområdet

 

2 547

 

2 025

 

307

 

Phimosis (circumcisio)/frenulumplastik

 

2 680

 

2 148

 

308

 

Operation av hydrocele

 

2 322

 

1 852

 

309

 

Sutur av collateralligament

 

2 322

 

1 852

 

312

 

Avlösning av muskelfäste (epikondylit)

 

2 936

 

2 353

 

313

 

Cystoskopi

 

2 087

 

1 667

 

314

 

Senskideklyvning

 

2 547

 

2 026

 
 

För varje tillkommande senskideklyvning

 

1 913

 

1 524

 

315

 

Operation av analabscess eller fistel eller båda, samt operation av hemorrojder och slemhinneprolaps (gäller ej gummiringsligatur)

 

2 680

 

2 148

 

318

 

Operation av varicer innebärande minst fyra hudincisioner eller minst två perforantligaturer, eller stripping av saphena magna på underbenet

 

2 322

 

1 852

 

319

 

Vasectomi

 

2 425

 

1 944

 

320

 

Borttagande av osteosyntesmaterial

 

2 680

 

2 148

 

321

 

Exstirpation av ganglion, bursa

 

3 478

 

2 793

 

322

 

Synovectomi i smärre leder

 

2 783

 

2 230

 

324

 

Dorsal tenosynovectomi i handled samt eventuell sentransferering

 

3 171

 

2 517

 

325

 

Excision av dupuytrens contractur, ett finger

 

3 478

 

2 793

 
 

För varje tillkommande finger

 

2 547

 

2 026

 

326

 

Sentransferering

 

3 171

 

2 517

 

327

 

Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion. Hit ska hänföras t.ex. lambåplastik, fri transplantation av hudtransplantat eller sammansatt transplantat och korrektion av medfödd defekt av mer betydande omfattning hos barn

 

3 949

 

3 171

 

328

 

Operation av malign hudtumör inklusive basaliom och hudförändringar med PAD-verifierade atypier. Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan

 

2 322

 

1 852

 

329

 

Hud- eller ärrplastik inklusive fotodokumentation där tidigare ärrbildning är omfattande och utgör ett patologiskt tillstånd

 

2 936

 

2 353

 

330

 

Falangresektion vid hammartå; avmejsling av exostos

 

2 936

 

2 353

 
 

För varje tillkommande tå

 

2 220

 

1 770

 

332

 

Neurolys medelst kirurgisk intervention eller exstirpation av Mortons neurom

 

3 478

 

2 793

 

334

 

Exstirpation av tumör i munhåla och svalg

 

2 322

 

1 852

 

335

 

Excision av tre eller flera hudtumörer med hudsutur

 

1 627

 

1 299

 

336

 

Operation av varicer med hög underbindning och resektion av saphena magna och/eller ligatur och resektion av saphena parva samt eventuella exstirpationer

 

4 297

 

3 437

 

337

 

Urodynamisk undersökning. Härmed avses en kombinerad urinflödesmätning med hjälp av särskild apparatur och ultraljudsmätning av residualurin.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 425

 

1 944

 

338

 

Artroskopi. Innefattar artroskopi och vid behov adekvat åtgärd, t.ex. partiell meniskresektion. Ändamålsenlig utrustning skall finnas inklusive digital lagring av operationsfynd.

 

4 511

 

3 611

 

339

 

Cystostomi, dvs. anläggande av suprapubisk kateter

 

1 504

 

1 207

 

340

 

TUR-B vid G1-tumörer

 

3 243

 

2 598

 

341

 

Endoskopisk strikturbehandling

 

2 680

 

2 148

 

342

 

Lithotripsi, blåsevakuering

 

2 680

 

2 148

 

343

 

Sondering av uretra hos man

 

1 862

 

1 494

 

345

 

Operation av uretracaruncel eller skeneit

 

2 680

 

2 148

 

346

 

Operation av intrauretrala condylom

 

1 872

 

1 494

 

347

 

Operation av ljumskbråck

 

5 923

 

4 736

 

348

 

Operation av epigastricabråck

 

4 164

 

3 325

 

349

 

Operation av navelbråck

 

5 330

 

4 256

 

350

 

Excision med sutur av ögonlockstumör

 

2 322

 

1 852

 

351

 

Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten

 

1 627

 

1 299

 
 

För varje tillkommande tå

 

1 217

 

972

 

352

 

Provexcision från arteria temporalis

 

1 627

 

1 299

 

353

 

Videogastroskopi

 

2 936

 

2 353

 

354

 

Videocoloskopi

 

4 164

 

3 325

 

355

 

Videosigmoideoskopi

 

3 243

 

2 598

 

356

 

Hallux valgusoperation (ej enbart avmejsling); hallux rigidusoperation (debasering, cheilectomi); korrektionsosteotomi metatarsalben, falang

 

3 949

 

3 161

 
 

För varje tillkommande åtgärd

 

2 946

 

2 363

 

357

 

Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsalbenhuvud. Tenolys eller excision av partiell ruptur

 

3 601

 

2 875

 
 

För varje tillkommande åtgärd

 

2 701

 

2 159

 

358

 

Operation av synstörande dermatochaloasis

 

2 322

 

1 852

 
 

Tillägg för bilateral operation

 

1 749

 

1 402

 

360

 

Om åtgärd inom gruppen opererande specialiteter utförs i intravenös eller regional anestesi som lagts av den opererande läkaren själv lämnas ytterligare ersättning. Åtgärden kan inte användas vid infiltrationsanestesi eller vid ledningsanestesi av finger och tå

 

1 514

 

1 217

 

361

 

Om polypektomi utförs vid coloskopi, sigmoideoskopi eller gastroskopi lämnas ytterligare ersättning om

 

532

 

430

 

362

 

TRUL och prostatabiopsi

 

2 322

 

1 852

 

363

 

Blåshalsincision

 

3 949

 

3 161

 

364

 

Ablatio testis i lokal anestesi

 

3 949

 

3 161

 

366

 

Artrodes inklusive internfixation av stortå

 

4 409

 

3 519

 

367

 

Artrodes inklusive internfixation av fingerled och småtår

 

3 949

 

3 161

 
 

För varje tillkommande tå/finger

 

2 956

 

2 363

 

368

 

CMC 1 interpositionsplastik

 

3 949

 

3 161

 

369

 

Transrektalt ultraljud

 

1 974

 

1 575

 

370

 

Testisbiopsi

 

2 322

 

1 852

 

371

 

Videocystoscopi

 

3 243

 

2 598

 

Åtgärderna 330, 356, 357 och 367 kan kombineras flera gånger vid samma operationstillfälle.

 

380

 

När 330 är en tillkommande åtgärd

 

2 210

 

1 770

 

381

 

När 356 är en tillkommande åtgärd

 

2 966

 

2 363

 

382

 

När 357 är en tillkommande åtgärd

 

2 701

 

2 169

 

383

 

När 367 är en tillkommande åtgärd

 

2 967

 

2 363

 

Åtgärderna 314 och 332 kan sinsemellan kombineras högst en gång vid samma besökstillfälle.

 

386

 

När 314 är en tillkommande åtgärd

 

1 913

 

1 524

 

387

 

När 332 är en tillkommande åtgärd

 

2 619

 

2 207

 

Obstetrik och gynekologi

 

401

 

Exeres eller vacuumaspiration av spontanabort

 

2 322

 

1 852

 

402

 

Fraktioniserad abrasio

 

2 322

 

1 852

 

403

 

Hysteroskopi

 

2 322

 

1 852

 

404

 

Om polypektomi utförs vid hysteroskopi lämnas ytterligare ersättning om

 

532

 

430

 

405

 

Diatermiloop-/laserkonisering

 

2 322

 

1 852

 

406

 

Abortingrepp

 

2 783

 

2 230

 

407

 

Cystoskopi

 

2 087

 

1 667

 

408

 

Medicinsk abort (inklusive läkemedel)

 

3 949

 

3 161

 

409

 

Om åtgärd inom gruppen obstetrik och gynekologi utförs med PCB lämnas ytterligare ersättning om

 

1 627

 

1 299

 

410

 

Kolposkopi med provexcision vid utredning av precancerösa och andra epitelförändringar cervix; i vagina och vulva

 

1 627

 

1 299

 

412

 

Hydrosonografi av uterus

 

1 627

 

1 299

 

413

 

Operation av Bartolinicystafenestrering/ exstirpation

 

1 627

 

1 299

 

414

 

Inkontinensutredning, träning av patient och tillhandahållande av vaginalt inlägg. Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 322

 

1 852

 

415

 

Endometriebiopsi

 

1 811

 

1 453

 

416

 

Tubarundersökning med ultraljud. Innefattar genomspolning med särskild kontrast

 

3 949

 

3 161

 

Ögonsjukdomar

 

501

 

Pachymetri

 

1 340

 

1 074

 

502

 

Nedläggning av silikongummislang

 

2 425

 

1 944

 

503

 

Operation av pterygium

 

2 425

 

1 944

 

504

 

Excision av tumör i conj./ögonlock

 

1 974

 

1 575

 

505

 

Enklare tårvägsplastik

 

1 974

 

1 575

 

506

 

Operation av ektropion

 

2 425

 

1 944

 

507

 

Operation av entropion

 

2 425

 

1 944

 

508

 

Operation av ptos

 

4 164

 

3 325

 

510

 

Excision med sutur av ögonlockstumör

 

2 322

 

1 852

 
 

Tillägg för bilateral operation

 

1 749

 

1 402

 

511

 

Operation av synstörande dermatochalasis

 

2 322

 

1 852

 
 

Tillägg för bilateral operation

 

1 749

 

1 402

 

512

 

Fotokoagulering/laserbehandling, främre segmentet

 

1 862

 

1 494

 

513

 

Fotokoagulering/laserbehandling, bakre segmentet

 

2 322

 

1 852

 

514

 

Synfältsundersökning med datorperimetri eller Goldman

 

1 340

 

1 074

 

515

 

Ögonbottenfotografering med fotodokumentation

 

1 340

 

1 074

 

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

 

601

 

Punktion och spolning av bihåla

 

1 504

 

1 207

 

602

 

Omfattande sömnapnéundersökning. Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 862

 

1 494

 

604

 

nCPAP-inträning, standard (med noninvasivbehandling)

 

1 862

 

1 494

 

605

 

FES (funktionell endoscopisk kirurgi). Modern sinuskirurgi som kräver speciella kirurgiska instrument, optiker med ljuskälla

 

2 783

 

2 230

 

606

 

Exstirpation av tumör i munhåla och svalg

 

2 322

 

1 852

 

607

 

Permanent transmyringealt dränage

 

2 425

 

1 944

 

608

 

Larynxundersökning inkluderande stroboscopi med videodokumentation

 

2 322

 

1 852

 

609

 

Exstirpation av mjukdelstumörer i head and neckområdet

 

2 547

 

2 026

 

610

 

Otoneurologisk undersökning inklusive videonystagmoskopi

 

2 680

 

2 148

 

611

 

Omfattande allergologisk utredning inklusive behandling och saneringsåtgärder. Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient

 

1 627

 

1 299

 

612

 

Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient. Dynamisk spirometri utan bronkodilatation vid kontroll av KOL-patient men med saturationsmätning.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 627

 

1 299

 

613

 

Omfattande sväljfunktionsanalys

 

1 923

 

1 535

 

Onkologi m.m.

 

701

 

Intravenös cytostatikabehandling

 

1 974

 

1 575

 

Neurologi

 

801

 

EMG och ENeG med undersökning av lämpligt antal muskler och nerver som bedöms nödvändig för frågeställningen

 

2 783

 

2 230

 

802

 

Ultraljud, duplex carotis

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 729

 

1 391

 

803

 

Apomorfinbehandling

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient

 

2 384

 

1 903

 

804

 

Demensutredning som omfattar i vart fall kognitiv anamnes, kognitivt status (t.ex. MMT/MMSE), laboratorietester för uteslutande av sjukdom som ger demensliknande symtom, EKG samt remittering till CT eller MR hjärna.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 504

 

1 207

 

805

 

Digital monitorering av blodtryck utanför mottagning under 24 timmars blodtrycksregistrering

 

1 627

 

1 299

 

Hud- och könssjukdomar

 

901

 

Fotokemoterapi med PUVA, behandling med B-ljus, Buckybehandling eller PDT, avser första besöket

 

1 627

 

1 299

 

902

 

Omfattande kirurgisk behandling av multipla hudtumörer med kryokirurgi eller kombinationsteknik eller excision/sutur av tre hudtumörer

 

2 322

 

1 852

 

903

 

Operation av malign hudtumör inklusive basaliom och hudförändringar med PAD-verifierade atypier. Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan

 

2 322

 

1 852

 

905

 

Omfattande allergologisk utredning inklusive behandling och saneringsåtgärder. Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient

 

1 627

 

1 299

 

906

 

Behandling med TNF-blockerare, immunmodulerande preparat, cytostatikapreparat eller Roaccutan.

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient

 

2 199

 

1 760

 

Psykiatriska specialiteter

 

951

 

Gruppterapi/familjeterapi för högst sex patienter

 

634/patient

 

512/patient

 

952

 

För ytterligare högst två patienter

 

358/patient

 

297/patient

 

953

 

Besök överstigande 2 x 50 minuter

 

2 680

 

2 148

 

Barnmedicinska specialiteter

 

961

 

Gastroskopi

 

1 862

 

1 494

 

962

 

Datoriserat medicinskt arbetsprov

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 862

 

1 494

 

963

 

Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient, eller dynamisk spirometri efter ansträngningsprovokation.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 627

 

1 299

 

964

 

Omfattande allergologisk utredning inklusive behandling och saneringsåtgärder.

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient

 

1 627

 

1 299

 

965

 

Inhalationsbehandling av akut astma/obstruktiv bronchit

 

1 729

 

1 391

 

966

 

Initial bedömning av barn med befarad neuropsykiatrisk störning/utvecklingsstörning. Tidsåtgång minst 90 minuter per besök.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

2 629

 

2 107

 

Allmänmedicin

 

971

 

Demensutredning som innefattar i vart fall kognitiv anamnes, kognitivt status (t.ex. MMT/MMSE), laboratorietester för uteslutande av sjukdom som ger demensliknande symtom, EKG samt remittering till CT eller MR hjärna.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 504

 

1 207

 

972

 

Digital monitorering av blodtryck utanför mottagning under 24 timmars blodtrycksregistrering

 

1 627

 

1 299

 

973

 

Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient. Dynamisk spirometri utan bronkodilatation vid kontroll av KOL-patient men med saturationsmätning.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient

 

1 627

 

1 299

 

974

 

Omfattande allergologisk utredning inklusive behandling och saneringsåtgärder.

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient

 

1 627

 

1 299

 

975

 

Excision av tre eller flera hudtumörer med hudsutur

 

1 627

 

1 299

 

976

 

Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten

 

1 627

 

1 299

 

977

 

Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

 

1 729

 

1 391

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:655

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)