Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:943

Utkom från trycket den 28 december 2012
Lag om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.;
utfärdad den 18 december 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 § lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116.

4 §

2) Nämnderna ska göra Inspektionen för vård och omsorg uppmärksam på förhållanden som omfattas av myndighetens tillsyn.

2)

Senaste lydelse 2010:670.

Nämnderna ska senast den sista februari varje år till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen lämna en redogörelse över patientnämndsverksamheten under föregående år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:943

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)