Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:246

Utkom från trycket den 15 maj 2013
Förordning om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369);
utfärdad den 2 maj 2013.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 12 § och 4 kap. 5 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) ska ha följande lydelse.

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om att landsting i vissa fall får förordna icke legitimerad personal att utöva yrke inom hälso- och sjukvården, dock inte i fall som avses i 11 §.

Socialstyrelsen prövar frågor om särskilt förordnande för personal som har begått brott som avses i 16 c § förordningen (1999:1134) om belastningsregister.

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om

  1. indelning och benämning av de specialiteter där specialistkompetens enligt 1 § kan uppnås,

  2. tillgodoräknande av meriter från utbildning på forskarnivå enligt 1 §,

  3. vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som ska gälla för varje specialistkompetens enligt 1 och 2 §§ (målbeskrivningar),

  4. vilka övriga krav som ska gälla för bevis om specialistkompetens enligt 1 eller 2 §,

  5. kompetenskrav för behörighet som kontaktlinsoptiker och för att optiker ska få rekvirera läkemedel,

  6. kompetenskrav för sjuksköterskor för att de ska få förskriva läkemedel och om den behörighet som sådan kompetens ger, och

  7. kompetenskrav för barnmorskor för att de ska få förskriva läkemedel.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:246

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)