Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:276

Utkom från trycket den 21 maj 2013
utfärdad den 8 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om patientsäkerhetslagen (2010:659)

1)

Prop. 2012/13:82, bet. 2012/13:SoU19, rskr. 2012/13:204.

dels att 10 kap. 1 § lagen i stället för dess lydelse enligt lagen (2012:957) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse,

dels att det i övergångsbestämmelserna till lagen (2012:957) om ändring i nämnda lag ska införas en ny punkt, 3, av följande lydelse.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet påbörjar, flyttar eller väsentligt ändrar en verksamhet som omfattas av tillsyn enligt denna lag utan att ha gjort föreskriven anmälan enligt 2 kap. 1 eller 2 § döms till böter.

3. För gärningar som avses i 10 kap. 1 och 2 §§ och som har begåtts före ikraftträdandet gäller 2 kap. 1 och 2 §§ och 7 kap. 26–28 §§ i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)