Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2013:412) om vårdavgifter m.m. för utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

Utkom från trycket den 10 juni 2013
utfärdad den 30 maj 2013.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om de avgifter utlänningar som vistas i Sverige utan stöd av myndighetsbeslut eller författning själva ska betala för vård, läkemedel och andra varor enligt 6, 7, 9 och 10 §§ lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Förordningen omfattar dock inte utlänningar vars vistelse i Sverige är avsedd att vara tillfällig.

För annan hälso- och sjukvård, tandvård samt andra läkemedel och varor ska personkretsen betala avgifter enligt de grunder som vårdgivaren bestämmer.

SFS 2016:525

2 §

I 7 kap. 3 § 4 smittskyddslagen (2004:168) finns bestämmelser om kostnadsfrihet för undersökning, vård och behandling som en läkare bedömer minska risken för smittspridning av en allmänfarlig sjukdom samt läkemedel mot en sådan sjukdom.

3 §

Utlänningar som omfattas av denna förordning ska betala vårdavgift med 50 kronor för läkarbesök inom regionens hälso- och sjukvård eller hos läkare som får ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning eller enligt vårdavtal med regionen samt för läkarvård som ges efter remiss av sådana läkare.

SFS 2019:1093

4 §

Utlänningar som omfattas av denna förordning ska betala vårdavgift med 25 kronor för annan sjukvårdande behandling än läkarvård, om den ges av en vårdgivare efter remiss av en läkare inom regionens hälso- och sjukvård eller av läkare som får ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning eller enligt vårdavtal. Vidare ska utlänningar som omfattas av denna förordning betala avgift för sjukresa, dock med högst 40 kronor.

SFS 2019:1093

5 §

Vårdavgift och avgift för sjukresa enligt 3 och 4 §§ ska betalas endast i den utsträckning som motsvarande avgift ska betalas av andra vårdtagare.

6 §

Utlänningar som omfattas av denna förordning ska inte betala vårdavgift för

  1. förebyggande barna- och mödravård som ges av en vårdgivare inom den offentliga primärvården, och

  2. förlossningsvård.

7 §

För förskrivna läkemedel som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska utlänningar som omfattas av denna förordning betala avgift med högst 50 kronor per läkemedel.

Läkemedel som avses i första stycket och varor som avses i 18 § lagen om läkemedelsförmåner m.m. ska vara kostnadsfria för utlänningar som omfattas av denna förordning och som vid inköpstillfället inte har fyllt 18 år.

SFS 2016:525

8 §

Utlänningar som omfattas av denna förordning och som är över 18 år ska betala avgift med 50 kronor för behandling hos en tandläkare som omfattas av det statliga tandvårdsstödet.

Tandvård hos en tandläkare som omfattas av det statliga tandvårdsstödet är kostnadsfri för barn som inte har fyllt 18 år.

9 §

Socialstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om hälsoundersökning för utlänningar som omfattas av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:412

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2013.

SFS 2015:975

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

SFS 2016:525

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2016.

SFS 2019:1093

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.