Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2013:514) om regionernas och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2019:960.

Utkom från trycket den 24 juni 2013
utfärdad den 13 juni 2013.

1 §

I denna lag finns bestämmelser om regionernas och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet.

Det som i denna lag sägs om en region gäller även en kommun som inte ingår i en region.

SFS 2019:960

2 §

En region har, om inget annat sägs i denna lag, kostnadsansvar för ersättningar som har bestämts enligt

  1. 7, 8 eller 9 § lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller

  2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

Första stycket gäller endast ersättningar som har betalats ut till en patient som vid tiden för den vård ersättningen avser

  1. var bosatt inom regionen, eller

  2. hade skyddad folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481)och stadigvarande vistades inom regionen.

SFS 2019:960

3 §

En region ska ersätta Försäkringskassan för sådana utbetalda ersättningar som avses i 2 §.

SFS 2019:960

4 §

En kommun som ingår i en region har kostnadsansvar för ersättning som avses i 2 § om ersättningen avser hjälpmedel som kommunen skulle haft kostnadsansvar för om dessa tillhandahållits i Sverige.

En kommun ska ersätta en region vad regionen enligt 3 § har betalat ut för sådana hjälpmedel som kommunen enligt första stycket har kostnadsansvar för.

SFS 2019:960

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:514

1. Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2013.

2. Lagen ska inte tillämpas för ersättningar som avser vårdkostnader som har uppkommit före lagens ikraftträdande.

SFS 2018:693

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2019:960

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2020.