Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:618

Utkom från trycket den 2 juli 2013
Förordning om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369);
utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 1–3 och 8 §§, 4 kap. 4 §, 5 kap. 7 § och 6 kap. 3 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) ska ha följande lydelse.

Vid ansökan om legitimation som audionom ska en examen från äldre audionom- eller hörselvårdsassistentutbildningar anses likvärdig med en audionomexamen.

Vid ansökan om legitimation som biomedicinsk analytiker ska en examen från äldre utbildningar till preparatris, laboratris, laborant- eller laboratorieassistent eller biomedicinsk analytiker anses likvärdig med en biomedicinsk analytikerexamen.

Vid ansökan om legitimation som dietist ska en examen från äldre dietassistent-, dietetik- eller dietistutbildningar, tillsammans med verksamhet som dietist i minst fem år, anses likvärdig med en dietistexamen.

Vid ansökan om legitimation som ortopedingenjör ska följande anses likvärdigt med en ortopedingenjörsexamen:

  1. en examen från äldre högre ortopedteknisk utbildning eller ortopedingenjörsutbildning, eller

  2. fullgjord utbildning vid Handikappinstitutet samt yrkesverksamhet i minst tio år med huvudsaklig inriktning på patientundersökningar i hälso- och sjukvården.

För att en legitimerad sjuksköterska ska ha rätt att kalla sig specialistsjuksköterska ska han eller hon vid ett universitet eller en högskola med statlig huvudman eller vid en enskild utbildningsanordnare som i enlighet med lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina eller motsvarande äldre bestämmelser har eller vid utfärdandet hade tillstånd att utfärda aktuell examen, ha

  1. avlagt specialistsjuksköterskeexamen, eller

  2. fullgjort en äldre vidareutbildning eller direktspecialisering som

    a) avser motsvarande specialområde, och

    b) i förekommande fall har motsvarande inriktning som avses i högskoleförordningen (1993:100).

En sjuksköterska som har sin vidareutbildning från ett annat EES-land än Sverige eller från Schweiz ska efter ansökan få rätt att kalla sig specialistsjuksköterska i Sverige, om han eller hon har svensk legitimation och ett sådant bevis över avslutad behörighetsgivande utbildning som följer av EES-avtalet eller av avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan. Sådan rätt får endast medges för en utbildning som motsvarar specialistsjuksköterskeexamen enligt högskoleförordningen (1993:100).

Rätten att kalla sig specialistsjuksköterska får tidsbegränsas för sjuksköterskor med legitimation enligt 15 § tredje stycket.

1) En sjuksköterska, som har genomgått vidareutbildning i ett land som inte omfattas av EES-avtalet eller av avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan, ska efter ansökan få rätt att kalla sig specialistsjuksköterska i Sverige, om

1)

Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

  1. han eller hon har svensk legitimation som sjuksköterska, och

  2. utbildningen till sin längd, nivå och till sitt innehåll motsvarar specialistsjuksköterskeexamen enligt högskoleförordningen (1993:100).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:618

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.

2. Den som har rätt att kalla sig specialistsjuksköterska enligt 4 kap. 4 § i dess äldre lydelse har även i fortsättningen rätt att göra det.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)