Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2013:711) om ersättningar för vissa vårdkostnader i internationella förhållanden

Rubriken har denna lydelse enl. F 2015:882.

Utkom från trycket den 10 september 2013
utfärdad den 22 augusti 2013.

Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om ersättningar för vissa vårdkostnader i internationella förhållanden.

SFS 2015:882

2 §

Det som i denna förordning sägs om en region gäller även en kommun som inte ingår i en region.

SFS 2019:1095

3 §

Ersättning lämnas med högst ett belopp som motsvarar de faktiska kostnader som har uppkommit för en region eller för Försäkringskassan.

SFS 2019:1095

Ersättning till regioner

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-1095

4 §

Försäkringskassan ska ersätta en region för kostnader som avser hälso- och sjukvård, tandvård, sjukresor, sjuktransporter och inköp av varor som omfattas av bestämmelserna i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. om

  1. kostnaderna har uppkommit till följd av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen,

  2. kostnaderna har uppkommit till följd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen,

  3. det följer av en överenskommelse om social trygghet eller sjukvårdsförmåner mellan Sverige och annan stat, eller

  4. kostnaderna avser personer som vid tillämpning av förordning (EG) nr 883/2004 bedöms vara bosatta i Sverige men som inte ska folkbokföras.

Första stycket gäller inte kostnader som en region ansvarar för enligt lagen (2013:514) om regionernas och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet.

SFS 2019:1095

5 §

Ersättning för hälso- och sjukvård som har tillhandahållits av en region lämnas med ett belopp som motsvarar det riksavtal för hälso- och sjukvård som gällde vid tidpunkten för vården.

SFS 2019:1095

6 §

Ersättning för hälso- och sjukvård som har tillhandahållits av privatpraktiserande läkare eller fysioterapeuter som är anslutna till det ersättnings-system som regionen finansierar lämnas med ett belopp som motsvarar det riksavtal för hälso- och sjukvård som gällde vid tidpunkten för vården.

SFS 2019:1095

7 §

Ersättning för tandvård lämnas enligt tandvårdslagen (1985:125) och lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

8 §

Ersättning för en sjukresa eller annan sjuktransport lämnas med ett belopp som motsvarar den faktiska kostnad som regionen haft för resan. Detsamma gäller inköp av varor som omfattas av bestämmelserna i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

SFS 2019:1095

9 §

Ersättning lämnas under förutsättning att regionen

  1. inte tar ut högre avgifter av patienter som får hälso- och sjukvård, tandvård, sjukresor, sjuktransporter och varor som omfattas av bestämmelserna i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. än den avgift som tas ut av patienter som är bosatta inom regionens område, och

  2. lämnar Försäkringskassan ett specificerat underlag för debitering utomlands om kostnaden avser en person som är bosatt i Sverige men en behörig institution i ett annat land ska svara för kostnaden.

SFS 2019:1095

10 §

Ersättning som en region är berättigad till för inköp som omfattas av bestämmelserna i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. får med regionens medgivande betalas ut till den som har tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

SFS 2019:1095

Samråd

11 §

Försäkringskassan ska samråda med en region inför beslut om

  1. tillstånd för planerad vård enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, och

  2. ersättning för kostnader som avses i artiklarna 26 b 7 och 26 c 8 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser för förordning EG nr 883/2004.

SFS 2019:1095

Betalning av ersättningar till regioner

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-1095

12 §

Ersättning som en region är berättigad till ska betalas senast inom 30 dagar från den dag då Försäkringskassan fått en specificerad faktura från regionen.

SFS 2019:1095

Betalning av ersättningar till Försäkringskassan

13 §

Ersättning som en region enligt 3 § lagen (2013:514) om regionernas och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet ska betala till Försäkringskassan, ska betalas senast 30 dagar från den dag då regionen från Försäkringskassan fått en specificerad faktura över vad som har betalats ut till följd av vården.

SFS 2019:1095

Ytterligare föreskrifter

14 §

Försäkringskassan får, efter samråd med Sveriges Kommuner och Landsting, meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:711

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2013.

2. Förordningen tillämpas inte för ersättningar som avser kostnader som har uppkommit före ikraftträdandet.

SFS 2013:1156

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2014.

2. Vid tillämpning av denna förordning ska sjukgymnast jämställas med fysioterapeut.

SFS 2015:882

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 feb. 2016.

2. Bestämmelsen i 4 § första stycket 4 tillämpas första gången på kostnader som har uppkommit efter d. 31 jan. 2016.

SFS 2019:1095

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.