Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:1143

Utkom från trycket den 27 december 2013
Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125);
utfärdad den 19 december 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i tandvårdslagen (1985:125) ska införas en ny paragraf, 13 §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130.

13 §

2) I landstingen ska det finnas möjlighet till anställning för tandläkares specialiseringstjänstgöring enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) i en omfattning som motsvarar det planerade framtida behovet av tandläkare med specialistkompetens i klinisk verksamhet.

2)

Tidigare 13 § upphävd genom 1996:788.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:1143

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)