Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:1149

Utkom från trycket den 27 december 2013
utfärdad den 19 december 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130.

Den som i enlighet med vad som anges i nedanstående tabell har avlagt högskoleexamen eller har gått igenom utbildning och som, i förekommande fall, fullgjort praktisk tjänstgöring ska efter ansökan få legitimation för yrket.

Legitimation får inte meddelas om förhållandena är sådana att legitimationen skulle ha återkallats enligt bestämmelserna i 8 kap. om sökanden hade varit legitimerad.

En legitimerad psykoterapeut ska i samband med sin yrkesutövning ange sin grundutbildning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i de fall som anges i tabellen meddela föreskrifter om vilken utbildning och praktisk tjänstgöring som krävs för att få legitimation.

Yrke/Yrkestitel

 

Utbildning

 

Praktisk tjänstgöring

 

1. apotekare

 

apotekarexamen

 
 

2. arbetsterapeut

 

arbetsterapeutexamen

 
 

3. audionom

 

audionomexamen

 
 

4. barnmorska

 

barnmorskeexamen

 
 

5. biomedicinsk analytiker

 

biomedicinsk analytikerexamen

 
 

6. dietist

 

dietistexamen

 
 

7. fysioterapeut

 

fysioterapeutexamen

 
 

8. kiropraktor

 

enligt föreskrifter

 

enligt föreskrifter

 

9. logoped

 

logopedexamen

 
 

10. läkare

 

läkarexamen

 

enligt föreskrifter

 

11. naprapat

 

enligt föreskrifter

 

enligt föreskrifter

 

12. optiker

 

optikerexamen

 
 

13. ortopedingenjör

 

ortopedingenjörsexamen

 
 

14. psykolog

 

psykologexamen

 

enligt föreskrifter

 

15. psykoterapeut

 

psykoterapeutexamen

 
 

16. receptarie

 

receptarieexamen

 
 

17. röntgensjuksköterska

 

röntgensjuksköterskeexamen

 
 

18. sjukhusfysiker

 

sjukhusfysikerexamen

 
 

19. sjuksköterska

 

sjuksköterskeexamen

 
 

20. tandhygienist

 

tandhygienistexamen

 
 

21. tandläkare

 

tandläkarexamen

 
 

Regeringen får meddela föreskrifter om att även andra utbildningar än dem som anges i tabellen ska ge rätt till legitimation.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:1149

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

2. Ansökningar om legitimation som sjukgymnast som har kommit in till Socialstyrelsen före den 1 januari 2014 men ännu inte har avgjorts ska gälla som ansökningar om legitimation som fysioterapeut.

3. Vid ansökan om legitimation som fysioterapeut ska sjukgymnastexamen anses likvärdig med fysioterapeutexamen.

4. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för legitimerade sjukgymnaster och för yrkestiteln sjukgymnast.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)