Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:1149 Utkom från trycket den 27 december 2013Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659);utfärdad den 19 december 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130. föreskrivs att 4 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska ha följande lydelse.4 kap.1 §1 §Den som i enlighet med vad som anges i nedanstående tabell har avlagt högskoleexamen eller har gått igenom utbildning och som, i förekommande fall, fullgjort praktisk tjänstgöring ska efter ansökan få legitimation för yrket.Legitimation får inte meddelas om förhållandena är sådana att legitimationen skulle ha återkallats enligt bestämmelserna i 8 kap. om sökanden hade varit legitimerad.En legitimerad psykoterapeut ska i samband med sin yrkesutövning ange sin grundutbildning.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i de fall som anges i tabellen meddela föreskrifter om vilken utbildning och praktisk tjänstgöring som krävs för att få legitimation.
Yrke/Yrkestitel 
Utbildning 
Praktisk tjänstgöring 
1. apotekare 
apotekarexamen 
 
2. arbetsterapeut 
arbetsterapeutexamen 
 
3. audionom 
audionomexamen 
 
4. barnmorska 
barnmorskeexamen 
 
5. biomedicinsk analytiker 
biomedicinsk analytikerexamen 
 
6. dietist 
dietistexamen 
 
7. fysioterapeut 
fysioterapeutexamen 
 
8. kiropraktor 
enligt föreskrifter 
enligt föreskrifter 
9. logoped 
logopedexamen 
 
10. läkare 
läkarexamen 
enligt föreskrifter 
11. naprapat 
enligt föreskrifter 
enligt föreskrifter 
12. optiker 
optikerexamen 
 
13. ortopedingenjör 
ortopedingenjörsexamen 
 
14. psykolog 
psykologexamen 
enligt föreskrifter 
15. psykoterapeut 
psykoterapeutexamen 
 
16. receptarie 
receptarieexamen 
 
17. röntgensjuksköterska 
röntgensjuksköterskeexamen 
 
18. sjukhusfysiker 
sjukhusfysikerexamen 
 
19. sjuksköterska 
sjuksköterskeexamen 
 
20. tandhygienist 
tandhygienistexamen 
 
21. tandläkare 
tandläkarexamen 
 
Regeringen får meddela föreskrifter om att även andra utbildningar än dem som anges i tabellen ska ge rätt till legitimation.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.2. Ansökningar om legitimation som sjukgymnast som har kommit in till Socialstyrelsen före den 1 januari 2014 men ännu inte har avgjorts ska gälla som ansökningar om legitimation som fysioterapeut.3. Vid ansökan om legitimation som fysioterapeut ska sjukgymnastexamen anses likvärdig med fysioterapeutexamen.4. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för legitimerade sjukgymnaster och för yrkestiteln sjukgymnast.På regeringens vägnarGÖRAN HÄGGLUNDLars Hedengran(Socialdepartementet)