Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:31

Utkom från trycket den 4 februari 2014
Förordning om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369);
utfärdad den 23 januari 2014.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 5 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) ska ha följande lydelse.

1) Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om

1)

Senaste lydelse 2013:246.

  1. indelning och benämning av de specialiteter där specialistkompetens enligt 1 § kan uppnås,

  2. tillgodoräknande av meriter från utbildning på forskarnivå enligt 1 §,

  3. vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som ska gälla för varje specialistkompetens enligt 1 och 2 §§ (målbeskrivningar),

  4. vilka övriga krav som ska gälla för bevis om specialistkompetens enligt 1 eller 2 §,

  5. tillhandahållande och fördelning av platser till de specialistkompetenskurser som ingår i läkares vidareutbildning och som anordnas med statliga medel,

  6. kompetenskrav för behörighet som kontaktlinsoptiker och för att optiker ska få rekvirera läkemedel,

  7. kompetenskrav för sjuksköterskor för att de ska få förskriva läkemedel och om den behörighet som sådan kompetens ger, och

  8. kompetenskrav för barnmorskor för att de ska få förskriva läkemedel.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:31

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2014.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)