Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:62 Utkom från trycket den 18 februari 2014Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659);utfärdad den 6 februari 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:40, bet. 2013/14:SoU9, rskr. 2013/14:144. föreskrivs att 10 kap. 15 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska ha följande lydelse.10 kap.15 §15 § Senaste lydelse 2012:957. Inspektionen för vård och omsorg är motpart till den yrkesutövare som överklagat ansvarsnämndens eller en domstols slutliga beslut enligt 8 kap. 1–12 §§. Detta gäller dock endast om inte något annat följer av 7 § andra stycket lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn eller 7 § andra stycket lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän.1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2014.2. Den tillämpas även för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.På regeringens vägnarGÖRAN HÄGGLUNDLars Hedengran(Socialdepartementet)