Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:62

Utkom från trycket den 18 februari 2014
utfärdad den 6 februari 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 kap. 15 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:40, bet. 2013/14:SoU9, rskr. 2013/14:144.

2) Inspektionen för vård och omsorg är motpart till den yrkesutövare som överklagat ansvarsnämndens eller en domstols slutliga beslut enligt 8 kap. 1–12 §§. Detta gäller dock endast om inte något annat följer av 7 § andra stycket lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn eller 7 § andra stycket lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän.

2)

Senaste lydelse 2012:957.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:62

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2014.

2. Den tillämpas även för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)