Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:395

Utkom från trycket den 5 juni 2014
Förordning om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369);
utfärdad den 28 maj 2014.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 2 och 5 §§ patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) ska ha följande lydelse.

1) För att en legitimerad tandläkare ska uppnå specialistkompetens ska han eller hon utöva allmän tandläkarpraktik under minst två år efter att ha fått legitimation som tandläkare. Den legitimerade ska därefter förvärva de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som föreskrivs för specialistkompetensen genom att genomgå specialiseringstjänstgöring under minst tre år. Specialiseringstjänstgöringen ska fullgöras genom tjänstgöring som tandläkare under handledning och genom deltagande i kompletterande utbildning. Meriter från utbildning på forskarnivå får tillgodoräknas i specialiseringstjänstgöringen.

1)

Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

2) Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om

2)

Senaste lydelse 2014:31.

  1. indelning och benämning av de specialiteter där specialistkompetens enligt 1 eller 2 § kan uppnås,

  2. tillgodoräknande av meriter från utbildning på forskarnivå enligt 1 och 2 §§,

  3. vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som ska gälla för varje specialistkompetens enligt 1 och 2 §§ (målbeskrivningar),

  4. vilka övriga krav som ska gälla för bevis om specialistkompetens enligt 1 eller 2 §,

  5. tillhandahållande och fördelning av platser till de specialistkompetenskurser som ingår i läkares vidareutbildning och som anordnas med statliga medel,

  6. kompetenskrav för behörighet som kontaktlinsoptiker och för att optiker ska få rekvirera läkemedel,

  7. kompetenskrav för sjuksköterskor för att de ska få förskriva läkemedel och om den behörighet som sådan kompetens ger, och

  8. kompetenskrav för barnmorskor för att de ska få förskriva läkemedel.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:395

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)