Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:522

Utkom från trycket den 23 juni 2014
Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård;
utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

1)

Prop. 2013/14:119, bet. 2013/14:SoU27, rskr. 2013/14:290.

dels att 21 och 22 b §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 23 a och 23 b §§, av följande lydelse.

21 §

2) En patient får inte inneha

2)

Senaste lydelse 1999:53.

  1. narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,

  2. sådana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel,

  3. injektionssprutor eller kanyler, som kan användas för insprutning i människokroppen,

  4. andra föremål som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika, eller

  5. annan egendom som kan skada honom eller henne själv eller någon annan eller vara till men för vården eller ordningen på vårdinrättningen.

Påträffas sådan egendom som avses i första stycket, ska den omhändertas.

22 b §

3) Ett beslut enligt 20 a eller 22 a § gäller i högst två månader. När det inte längre finns förutsättningar för beslutet ska chefsöverläkaren genast besluta att inskränkningen eller övervakningen ska upphöra. Frågan om upphörande ska övervägas fortlöpande.

3)

Senaste lydelse 2012:938.

Tiden för inskränkningen eller övervakningen får genom nytt beslut förlängas med högst två månader vid varje tillfälle.

Inspektionen för vård och omsorg ska utan dröjsmål underrättas om beslut enligt 20 a, 22 a §§ eller enligt andra stycket.

23 a §

Bestämmelserna i 21 och 23 §§ ska gälla alla som vårdas vid en sjukvårdsinrättning eller avdelning för sluten psykiatrisk tvångsvård.

23 b §

Om det är nödvändigt för att säkerheten ska kunna upprätthållas vid en sjukvårdsinrättning eller avdelning för sluten psykiatrisk tvångsvård för vilken en förhöjd säkerhetsklassificering gäller, får vårdgivaren besluta att alla personer som passerar in i inrättningen eller på avdelningen ska kroppsvisiteras (allmän inpasseringskontroll). Syftet med kontrollen ska vara att söka efter föremål som en intagen inte får inneha enligt denna lag eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Skriftliga meddelanden får inte granskas.

Kroppsvisitation och undersökning av väskor och andra föremål ska ske genom användande av metalldetektor eller annan liknande anordning eller, om det finns särskilda skäl, på annat sätt.

Säkerhetskontroll vid domstolsförhandling på sjukvårdsinrättningen beslutas i enlighet med lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:522

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2014.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)