Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:755

Utkom från trycket den 27 juni 2014
Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård;
utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 27 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2)

Lagen omtryckt 2008:416.

I fråga om Polismyndighetens skyldighet att lämna biträde gäller i tilllämpliga delar 47 § andra stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. Sådant biträde ska lämnas även när en patient i fall som avses i 7 § första stycket inte inställer sig när vården ska påbörjas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:755

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)